Waste to Energy Plant

Construsoftbimawards - Waste to Energy Plant
Category Industrial Projects
Year 2020
Country Benelux
Organization SBE nv
Author Wesley Versluys
Co-authors Pieter Van Poecke, Steven Walschaerts, Dimitri DeSmet, Kevin De Maesschalck, Lesley Versluys, Lieven De Bock, Sven Roosbeek
Client Private klant
Place of construction Buiten Europa
Tags

Momenteel wordt een “Waste-to-Energy” (WTE)-installatie gebouwd die elk jaar honderdduizenden tonnen afval zal verwerken, wat zal leiden tot een jaarlijkse elektriciteitsproductie die tienduizenden gezinnen van stroom zal voorzien. De hoeveelheid afval die naar stortplaatsen wordt vervoerd, wordt hierdoor met meer dan 90% vermindert, wat het equivalent is van meer dan 80.000 auto’s die uit het verkeer gehaald worden.
De gerecupereerde energie wordt in stoom omgezet, waaruit dan elektriciteit geproduceerd kan worden. Alle metalen worden hierbij teruggewonnen en gerecycleerd. Andere bijproducten worden herbruikt als constructiematerialen (as om bakstenen te maken enz…..)

Voor het gedeelte “boiler house” van deze WTE-installatie, werd door SBE een volledige staalstructuur ontworpen en uitgetekend. Dit behelst het volledige traject, van voorontwerp tot definitief ontwerp incl. detailstudie (lassen, bouten, verstijvers enz…..) en productiedossier.

De structuur werd via een IFC ingelezen in Tekla Structures, deze IFC is vervolgens omgezet naar Tekla objecten zoals liggers en kolommen. Door de hoge tijdsdruk moest er reeds gestart worden met de detaillering van de verbindingen alvorens het volledige ontwerp klaar was. De finale controle gebeurde door de klant in het globale BIM-model met de door ons aangeleverde IFC-bestanden alvorens de productie te starten.

Het boiler house heeft een lengte van 60m, een breedte van 32m en een hoogte van 50m en weegt ongeveer 3400 Ton. Het gebouw telt 17 verdiepingen, waarbij elke verdieping verschillend is wat betreft geometrie en belastingen door de vele randapparatuur die ondersteund dient te worden. De boiler-installatie zelf (2300T) wordt opgehangen aan de hoogste verdieping (+47,0m) van het gebouw

Het volledige boiler house bevat 10km² aan platformen, 10km aan leuningen en 10km aan trappen.

A “Waste-to-Energy” (WTE) plant is currently under construction, which will process hundreds of thousands of tonnes of waste each year, leading to an annual electricity production that will provide power to tens of thousands of families. This will reduce the amount of waste transported to landfills by more than 90%, which is the equivalent of more than 80,000 cars being taken out of circulation.
The recovered energy is converted into steam, from which electricity can then be produced. All metals are recovered and recycled. Other by-products are reused as construction materials (ash to make bricks, etc…).

For the “boiler house” part of this WTE installation, a complete steel structure was designed and modelled by SBE. This includes the entire design cycle, from preliminary design to final design including detailed study (welding, bolts, stiffeners, etc…) and production file.

The structure was imported into Tekla Structures via an IFC file, this IFC file was then converted into Tekla objects such as beams and columns. Due to the high time pressure, the detailing of the connections had to be started before the entire design was finished. The final check was done by our client in the global BIM model with the IFC files provided by us before production started.

The boiler house has a length of 60m, a width of 32m and a height of 50m and weighs about 3400 Ton. The building has 17 floors, each floor being different in terms of geometry and loads due to the many peripherals that need to be supported. The boiler installation itself (2300T) is suspended from the highest floor (+47.0m) of the building.

The complete boiler house includes 10km² of platforms, 10km of handrails and 10km of stairs.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments