Woonstaete Brummen

Construsoftbimawards - Woonstaete Brummen
Category Commercial Projects
Year 2024
Country Benelux
Organization M-frame Staalframebouw B.V.
Project partners Woonstaete , Akor B.V.
Author Johvanni Buising
Co-authors Thijs Blokzijl
Client Woonstaete
Place of construction Brummen
Tags PrefabConcreteTekla StructuresTrimble ConnectTimberSteel

Het project
Met trots presenteren wij ons project ‘Woonstaete Brummen’ voor de BIM Awards. Dit project omvat een modern appartementencomplex, bestaande uit 24 unieke studio’s. Wat dit project echt onderscheidt, is ons gebruik van een volledig Prefab Casco van Staalframe.

Wij demonstreren de kracht van samenwerking, innovatie en duurzaamheid binnen de bouwsector, gesteund door de naadloze integratie van Tekla Structures, Trimble Connect en de slimme aansturing van de combimachine Mobi-One.

Wij omarmen de kracht van digitaal bouwen: door alles digitaal te verzamelen en te modelleren, vermijden we verrassingen op de bouwplaats. Dit is waar onze expertise tot uiting komt!

Tekla Structures
Vanaf de allereerste ontwerpfase tot aan de uiteindelijke oplevering hebben we Tekla Structures als onze digitale middelpunt gebruikt. Hierdoor creëerden we niet alleen een gedetailleerd 3D-model, maar hebben we ook een vlekkeloze samenwerking tussen alle betrokken partijen mogelijk gemaakt. Met behulp van Tekla’s functionaliteiten hebben we niet alleen zichtbare controles uitgevoerd, maar hebben we ook onze klant actief betrokken bij het proces. Dit resulteerde in een gestroomlijnde workflow en snelle probleemoplossing.

Trimble Connect
Ons team omvat diverse disciplines die naadloos op elkaar moeten aansluiten: van de betonnen fundering tot de kanaalplaatvloeren, ons innovatieve staalframe, de betonnen trappen, kozijnen, balustrades, en nog veel meer. Door elk aspect nauwkeurig te modelleren en te communiceren via Trimble Connect, hebben we gezamenlijk een digitaal bouwwerk van uitzonderlijke kwaliteit gecreëerd.

CSV machine aansturing
Door gebruik te maken van de .CSV-bestanden vanuit Tekla, hebben we onze productieprocessen geoptimaliseerd door de machine van onze leverancier, Finish Profiles, rechtstreeks aan te sturen. Deze .CSV-bestanden bevatten gedetailleerde informatie over alle bewerkingen van ons staalframe, waaronder verbindingen, sparingen en merknummering. Dit betekende niet alleen een enorme verbetering van de efficiëntie, maar ook een aanzienlijke vermindering van fouten en vertragingen in het productieproces.

Mobi-One
Daarnaast hebben we onze Mobi-One combimachine ingezet om onze elementen volledig automatisch te laten schieten en frezen, wat zorgt voor een groei in onze productiecapaciteit. Door deze innovatieve technologie konden we extra nauwkeurig en efficiënt werken, terwijl we tegelijkertijd onze productieprocessen stroomlijnden en versnelden. Kijk hieronder de video waarin de werking van deze machine wordt gedemonstreerd.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=-1beAMhwy6E

Productietekeningen
Naast het gebruik van Tekla Structures voor het creëren van gedetailleerde 3D-modellen, benutten we deze krachtige software ook voor het genereren van werktekeningen voor onze productie. Deze werktekeningen vormen een essentieel onderdeel van ons productieproces en zijn cruciaal voor een soepele en efficiënte fabricage van onze staalframe-elementen.
Dankzij Tekla’s geavanceerde functionaliteiten kunnen we gedetailleerde en nauwkeurige werktekeningen genereren die alle benodigde informatie bevatten. Van afmetingen en verbindingen tot materiaalspecificaties en montagedetails; elke stap van het productieproces wordt duidelijk en overzichtelijk weergegeven.

Duurzaamheid
Onze inzet voor duurzaamheid gaat hand in hand met onze technologische vooruitgang. Door te kiezen voor staalframebouw en een efficiënt productieproces in onze fabriek, dragen we bij aan een circulaire bouweconomie met minder afval en een lagere milieu-impact. Staal, als een buitengewoon recyclebaar materiaal, biedt niet alleen duurzame gebouwen die bestand zijn tegen weer en wind, maar is ook een milieuvriendelijke optie voor de toekomst.

Met ons project willen we niet alleen de grenzen verleggen van wat mogelijk is binnen de bouwsector, maar ook een licht werpen op de kracht van samenwerking, technologische innovatie en duurzaamheid. We kijken ernaar uit om ons verhaal te delen en samen te werken aan een toekomst van grenzeloze mogelijkheden binnen de bouwindustrie met staalframebouw.

KOMO Certificaat
Als bedrijf dat zich toelegt op hoogwaardige bouwoplossingen streven we niet alleen naar technologische innovatie en duurzaamheid, maar ook naar kwaliteit en veiligheid. Daarom zijn we er trots op te kunnen vermelden dat M-Frame Staalframebouw beschikt over een reeks kwaliteits- en veiligheidscertificaten, waaronder het prestigieuze KOMO-keurmerk.

Het Bouwbesluit stelt specifieke eisen aan bouwwerken en bouwdelen, maar niet direct aan individuele producten. Om aan deze eisen te voldoen, is een vertaling nodig naar de eisen waaraan de samenstellende producten moeten voldoen. Dit is waar het KOMO-keurmerk om de hoek komt kijken. In KOMO beoordelingsrichtlijnen (BRL’en) wordt deze ‘vertaling’ vastgelegd, waarbij wordt aangegeven aan welke eisen de betreffende producten moeten voldoen en op welke wijze de realisatie- of applicatieprocessen resulteren in het voldoen aan deze eisen.

De KOMO-certificaten die wij bezitten, zijn een waarborg voor de kwaliteit en veiligheid van onze producten en processen. Deze certificaten fungeren als bewijs dat onze producten voldoen aan de strenge eisen van het Bouwbesluit, wat essentieel is voor het waarborgen van de integriteit en duurzaamheid van onze bouwprojecten.

Onze certificaten omvatten onder andere:

1. KOMO attest met Productcertificaat Start-Frame Bouwsysteem combinatie bouwsysteem op basis van BRL 0901 Combinatie bouwsystemen.
2. KOMO attest – Staal(frame)-combinatievloer – Quantum®vloer vloersysteem + Quantum®stickvloer op basis van BRL 0208 Staal(frame)-combinatievloeren.
3. VCA* 2017/6.0-certificering, wat onze toewijding aan veiligheid op de werkvloer bevestigt.

Met deze certificaten streven we niet alleen naar excellentie in ons vakgebied, maar bieden we ook onze klanten de gemoedsrust dat ze kunnen vertrouwen op de hoogste normen van kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid in al onze projecten.

The project
We are proud to present our project ‘Woonstaete Brummen’ for the BIM Awards. This project comprises a modern apartment complex consisting of 24 unique studios. What really sets this project apart is our use of a fully Prefabricated Steel Frame Casco.

We demonstrate the power of collaboration, innovation and sustainability within the construction industry, supported by the seamless integration of Tekla Structures, Trimble Connect and the smart control of the Mobi-One combi machine.

We embrace the power of digital construction: by collecting and modelling everything digitally, we avoid surprises on site. This is where our expertise comes to the fore!

Tekla Structures
From the very first design phase to final delivery, we used Tekla Structures as our digital hub. As a result, we not only created a detailed 3D model, but also facilitated flawless cooperation between all parties involved. Using Tekla’s functionalities, we not only performed visible checks, but also actively involved our client in the process. This resulted in a streamlined workflow and quick troubleshooting.

Trimble Connect
Our team encompasses various disciplines that need to fit together seamlessly: from the concrete foundation to the hollow-core slabs, our innovative steel frame, the concrete stairs, frames, balustrades, and much more. By accurately modelling every aspect and communicating via Trimble Connect, together we created a digital structure of exceptional quality.

CSV machine control
By using the .CSV files from Tekla, we optimised our production processes by directly controlling our supplier’s machine, Finish Profiles. These .CSV files contained detailed information on all operations of our steel frame, including joints, recesses and brand numbering. This meant not only a huge improvement in efficiency, but also a significant reduction in errors and delays in the production process.

Mobi-One
In addition, we deployed our Mobi-One combi machine to fully automatically shoot and mill our elements, ensuring a growth in our production capacity. This innovative technology allowed us to work with extra precision and efficiency, while streamlining and speeding up our production processes. Watch the video demonstrating the operation of this machine below.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=-1beAMhwy6E

Production drawings
Besides using Tekla Structures to create detailed 3D models, we also exploit this powerful software to generate working drawings for our production. These working drawings are an essential part of our manufacturing process and are crucial for the smooth and efficient fabrication of our steel frame elements.

Thanks to Tekla’s advanced functionalities, we can generate detailed and accurate working drawings that contain all the necessary information. From dimensions and connections to material specifications and assembly details; every step of the manufacturing process is clearly and conveniently displayed.

Sustainability
Our commitment to sustainability goes hand in hand with our technological advances. By choosing steel frame construction and an efficient production process in our factory, we contribute to a circular construction economy with less waste and lower environmental impact. Steel, as an exceptionally recyclable material, not only provides sustainable buildings that can withstand weather and wind, but is also an environmentally friendly option for the future.

With our project, we not only want to push the boundaries of what is possible within the construction industry, but also shine a light on the power of collaboration, technological innovation and sustainability. We look forward to sharing our story and working together towards a future of limitless possibilities within the construction industry with steel frame construction.

KOMO Certificate
As a company dedicated to high-quality building solutions, we strive not only for technological innovation and sustainability, but also for quality and safety. Therefore, we are proud to mention that M-Frame Staalframebouw holds a series of quality and safety certificates, including the prestigious KOMO quality mark.

The Building Decree imposes specific requirements on structures and building components, but not directly on individual products. To meet these requirements, a translation is needed into the requirements to be met by the constituent products. This is where the KOMO quality mark comes in. In KOMO assessment guidelines (BRLs), this ‘translation’ is laid down, indicating which requirements the relevant products must meet and how the realisation or application processes result in meeting these requirements.

The KOMO certificates we hold are a guarantee of the quality and safety of our products and processes. These certificates act as proof that our products meet the strict requirements of the Building Decree, which is essential for ensuring the integrity and sustainability of our construction projects.

Our certificates include:

1. KOMO attestation with Product Certificate Start-Frame Building System combination building system based on BRL 0901 Combination Building Systems.
2. KOMO attest – Steel (frame) combination floor – Quantum® floor floor system + Quantum® stick floor based on BRL 0208 Steel (frame) combination floors.
3. VCA* 2017/6.0 certification, confirming our commitment to workplace safety.

With these certifications, we not only strive for excellence in our field, but also offer our customers the peace of mind that they can rely on the highest standards of quality, safety and sustainability in all our projects.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments