Alfon Bygg B og C

Construsoftbimawards - Alfon Bygg B og C
Category Commercial Projects
Year 2023
Country Poland
Organization Constravia
Author Constravia
Place of construction Tromsø, Norwegia
Tags

Alfon Bygg B og C – to kompleks dwóch budynków połączonych wspólną, podziemną halą garażową. Na sześciu i ośmiu nowych poziomach znajdować się będą mieszkania z pięknym widokiem na cieśninę Tromsøysundet, Tromsø. Budynek zaprojektowano w technologii prefabrykowanej. Konstrukcję nośną garażu stanowią żelbetowe prefabrykowane ściany zewnętrzne, słupy i belki DLB oraz belki stalowe HSQ. W budynkach zaprojektowano żelbetowe, prefabrykowane trzony oraz słupy i belki stalowe w liniach fasadowych. Stropy zostaną wykonane z płyt kanałowych, natomiast balkony z płyt pełnych lub o konstrukcji drewnianej.
Constravia była odpowiedzialna za zaprojektowanie wszystkich elementów żelbetowych prefabrykowanych, konsultacje międzybranżowe, intensywną współpracę w fazie produkcyjnej oraz montażowej.
Największe wyzwania na projekcie:
Koordynacja pomiędzy branżami jak zwykle okazała się wymagająca. Formatem wymiany informacji oprócz tradycyjnych rysunków 2-D były pliki ifc, .eli oraz raporty . Optymalizacja doboru rozwiązań pod kontem kosztów, łatwości wykonania, poszanowania standardów fabryki odbywała się przy użyciu narzędzi Teklowych rozwijanych w Constravii. Liczne dodatki do Tekli wewnętrznie opracowane usprawniają wszystkie etapy pracy: modelowanie, rysowanie, generowanie ostatecznych produktów dla klientów w formie dla nich odpowiedniej. Nasze i systemowe funkcjonalności Tekli pozwalają wykryć konflikty na etapie projektu, zamówić potrzebne materiały w odpowiednim czasie, odpowiedniej ilości zarówno dla fabryki jak i na budowę.
Wykorzystanie numeracji ACN pozwoliło na bardzo dobrą organizację pracy między Constravią a fabryką elementów prefabrykowanych. Dzięki utrzymaniu opracowanych na początku standardów komunikacji uniknęliśmy zbędnych nerwów, pośpiechu, błędów.
Wykonaliśmy niespełna 100 rysunków montażowych, ponad 130 detali wykonawczych oraz ponad 700 rysunków elementów.
Mimo licznych wyzwań inżynierskich projekt i praca nad nim okazała się kolejną piękną przygodą międzyludzką i techniczną, a jej efekty można już podziwiać, tuż nad brzegiem Norweskiego fjordu.

Alfon Bygg B og C – is a complex of two buildings connected by a common underground garage hall. The six and eight new levels will feature apartments with a beautiful view of the Tromsøysundet Strait, Tromsø. The building is designed using prefabricated technology. The garage’s load-bearing structure consists of reinforced concrete precast exterior walls, inverted-tee beams and columns, and HSQ steel beams. The buildings are designed with reinforced concrete precast shafts and columns and steel beams in the facade lines. The floors will be made of hollow core slabs, while the balconies will be made of solid slabs or wood-framed.
Constravia was responsible for the design of all precast reinforced concrete elements, inter-industry consultation, and intensive cooperation in the production and installation phases.
Biggest challenges on the project:
Coordination between industries proved challenging as usual. The format for information exchange, in addition to traditional 2D drawings, was IFC, .eli files, and reports. Optimization of the selection of solutions in terms of cost, ease of execution, and respect for factory standards was done using Tekla tools developed at Constravia. Many add-ons to Tekla Structures developed internally improved all stages of work: modeling, drawing, and creating final products for customers in a form suitable for them. Our and Tekla’s system functionalities make it possible to detect conflicts at the design stage, order the necessary materials at the right time, in the right quantity for both the factory and the construction site.
The use of ACN numbering has made it possible to organize the work between Constravia and the factory of prefabricated elements very well. By maintaining the communication standards developed at the beginning, we avoided unnecessary nerves, haste, and mistakes.
We produced 100 general arrangement drawings, more than 130 details and more than 700 cast unit drawings.
Despite the many engineering challenges, the project and work on it turned out to be another beautiful interpersonal and technical adventure, and its effects can already be admired, right on the shores of the Norwegian fjord.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments