ANAC Carwash Nijmegen

Construsoftbimawards - ANAC Carwash Nijmegen
Category Commercial Projects
Year 2023
Country Benelux
Organization Bouwbedrijf Peter Peters B.V.
Project partners ANAC Carwash B.V. te Nijmegen, Constru te Schaijk, Snijders Ingenieursgroep BV te Veldhoven, Mies Architectuur te Ede, 3P Bouwkundig advies B.V. te Maren Kessel & Van de Akker Metaal B.V. te Oss
Author Rudy Janssens
Co-authors Judith van der Wijst
Client ANAC Carwash B.V.
Place of construction Nijmegen
Tags

ANAC Carwash, gelegen aan de Energieweg 100 in Nijmegen, is een ambitieus bouwproject dat wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf Peter Peters uit Schaijk in opdracht van ANAC Carwash B.V. Het doel van het project is om de bestaande ANAC-carwash te renoveren en uit te breiden met een nieuwe verdieping. Het is een uitdagende taak vanwege de complexiteit van het bestaande gebouw en de logistieke uitdagingen die gepaard gaan met het behoud van de bedrijvigheid tijdens de bouw.

De wasstraat van ANAC Carwash te Nijmegen is een zeer drukbezochte locatie waar dagelijks honderden auto’s worden gewassen. Om aan de toenemende vraag te voldoen en om een nog betere waservaring te kunnen bieden aan klanten, besloot ANAC in Nijmegen om een nieuwe verdieping bovenop het bestaande gebouw te plaatsen. Geen eenvoudige taak vanwege de complexiteit van het bestaande gebouw en de vereisten voor de nieuwbouw. Het te realiseren bouwwerk betreft een overdekt stofzuigplein bovenop een bestaande wasstraat van ANAC Nijmegen. Het stofzuigplein heeft een oppervlakte van ongeveer 26 x 90 meter en de betonnen draagconstructie en fundering worden dwars door de bestaande bouw heen geplaatst. Dit is een uitdagende taak die vraagt om precisie en vakmanschap. Naast de bouwkundige complexiteit is het een uitdaging om met verschillende partners (beton- en staalconstructeur) in één model samen te werken.

Uitdagende combinatie van samenwerking als gevolg van materiaal gebruik
Een cruciaal aspect van het project was om ervoor te zorgen dat de betonnen draagconstructie naadloos aansloot op de staalconstructie van het dak van het stofzuigplein. Dit was essentieel om een stevige en stabiele verbinding tussen beide constructies te creëren. Het vereiste een uiterst nauwkeurige afstemming en samenwerking tussen de betrokken partijen, waaronder Snijdersgroep uit Veldhoven als constructeur, Haitsma Beton uit Kootstertille en Van de Akker Metaal uit Oss.
Daarnaast moest er ook goed worden nagedacht over de belastingen die op het bouwwerk zouden komen te staan en de manier waarop deze zouden worden opgevangen. De betonnen constructie was sterk genoeg om de benodigde krachten op te vangen, maar de staalconstructie vereiste extra aandacht en precisie tijdens de uitvoering en detaillering.
Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, werd gebruikgemaakt van Tekla-software. Tekla biedt een platform waarop verschillende partijen kunnen samenwerken en hun modellen kunnen integreren en op elkaar kunnen afstemmen. Door deze samenwerking konden potentiële knelpunten en conflicten tussen de beton- en staalconstructie in een vroeg stadium worden geïdentificeerd en opgelost. Dit zorgde voor een soepeler bouwproces en verminderde de kans op vertragingen.

Gebruik Pointcloud bij modelleren in Tekla
Bij de realisatie van een dergelijke constructie is het van belang om zorgvuldig te werk te gaan en alle onderdelen goed op elkaar af te stemmen. Het combineren van een bestaande situatie met een nieuwe situatie kan complex zijn. Het is daarom van belang de bestaande situatie zeer goed en nauwkeurig in beeld te brengen.

Door middel van laserscanners is een gedetailleerde weergave gemaakt van de bestaande situatie, waardoor een nauwkeurig 3D-model kon worden gecreëerd. Dit model diende als basis voor het ontwerp van de nieuwbouw, waardoor efficiënter en met minder kans op fouten kon worden gewerkt.

Duurzaamheid en milieu
Naast de bouwkundige uitdagingen is er ook veel aandacht besteed aan duurzaamheid en ecologische voorzieningen in dit project. ANAC Carwash is voorzien van een filtersysteem onder de wasstraat, waardoor het waswater kan worden gerecycled en hergebruikt. Dit draagt bij aan waterbesparing en vermindert de impact op het milieu. Bovendien wordt er een solardak toegepast op het stofzuigplein van de carwash. De solar panelen zijn geleverd door Nobutec uit Wateringen. Dit zonnepanelen dak levert duurzame energie op, waardoor de afhankelijkheid van traditionele energiebronnen wordt verminderd en de CO2-uitstoot wordt gereduceerd. Het gebruik van zonne-energie draagt bij aan de duurzaamheid van het gebouw en vermindert het energieverbruik.

Logistieke uitdaging
Naast de bouwkundige en constructieve uitdagingen, bracht het project van ANAC Carwash in Nijmegen ook logistieke uitdagingen met zich mee. Een belangrijke vereiste tijdens de bouw was namelijk om de wasstraat zo veel mogelijk open te houden voor klanten, wat de nodige planning en coördinatie vergde. Om aan deze eis te voldoen, werd ervoor gekozen om veel werkzaamheden in de nachturen uit te voeren. Dit zorgde ervoor dat de verstoring voor de klanten tot een minimum werd beperkt. Het vergde echter een strakke planning en efficiënte uitvoering om de bouwvoortgang te handhaven terwijl de dagelijkse bedrijvigheid doorging.

Een andere uitdaging was het plaatsen van enkele betonelementen met een aanzienlijk gewicht. Vanwege de lastig te bereiken positie van deze elementen in combinatie met hun hoge gewicht, moest er een 700 ton kraan worden ingezet. Mammoet, een wereldwijd opererend bedrijf gespecialiseerd in zwaar hijswerk en transport, heeft deze krachtige kraan geleverd en was essentieel voor het veilig en nauwkeurig hijsen van de betonelementen.

De logistieke uitdagingen tijdens de bouw, waarbij de continuïteit van de carwashactiviteiten werd gewaarborgd en het gebruik van zware kranen noodzakelijk was, benadrukken de complexiteit en het vakmanschap dat vereist was om dit project succesvol te voltooien. Het zorgvuldige plannen en uitvoeren van de werkzaamheden in de nachturen, samen met de expertise van Mammoet, en het inzetten van de juiste apparatuur waren essentiële factoren om ervoor te zorgen dat zowel de bouw als de bedrijfsactiviteiten soepel verliepen.

Een Vakkundig Samenspel: Succesvolle Realisatie van ANAC Carwash in Nijmegen
Door het gebruik van Tekla-software en de pointcloud-technologie kon de complexe combinatie van beton- en staalconstructie nauwkeurig worden gemodelleerd en geïntegreerd, waardoor potentiële knelpunten en clashes vroegtijdig werden geïdentificeerd en opgelost. Dit leidde tot een efficiënt bouwproces met verminderde risico’s op fouten en vertragingen.

Bovendien werden de logistieke uitdagingen tijdens de bouw met succes aangepakt, waarbij de wasstraat zo goed als mogelijk open werd gehouden voor klanten. Het werken in de nachturen en het gebruik van een 700 ton kraan voor het plaatsen van zware betonelementen getuigen van het streven naar minimalisatie van verstoringen en het waarborgen van de bedrijfsactiviteiten.

De realisatie van dit project was een ware samenwerking tussen Bouwbedrijf Peter Peters uit Schaijk, de beton- en staalconstructeurs, en ANAC Carwash B.V. Het eindresultaat is een prachtige optopping bovenop de bestaande wasstraat, die niet alleen voldoet aan de toenemende vraag, maar ook een blikvanger is in het landschap van Nijmegen.
Met trots kunnen we terugkijken op dit project, waarbij vakmanschap, innovatie en samenwerking hebben geleid tot een succesvolle en naadloze integratie van de nieuwbouw met de bestaande constructie. Het project van ANAC Carwash B.V.in Nijmegen dient als een inspirerend voorbeeld van wat mogelijk is wanneer uitdagende technische aspecten worden aangepakt met precisie, toewijding en een team van experts.

ANAC Carwash, located at Energieweg 100 in Nijmegen, is an ambitious construction project being carried out by Bouwbedrijf Peter Peters from Schaijk on behalf of ANAC Carwash B.V. The goal of the project is to renovate the existing ANAC car wash and expand it with a new floor. It is a challenging task due to the complexity of the existing building and the logistical challenges associated with maintaining business operations during construction.

The car wash at ANAC Carwash in Nijmegen is a highly visited location where hundreds of cars are washed daily. In order to meet the increasing demand and provide an even better washing experience to customers, ANAC in Nijmegen decided to add a new floor on top of the existing building. This is not an easy task due to the complexity of the existing building and the requirements for the new construction. The planned structure is a covered vacuuming plaza on top of an existing car wash at ANAC Nijmegen. The vacuuming plaza has an area of approximately 26 x 90 meters, and the concrete support structure and foundation will be placed through the existing construction. This is a challenging task that requires precision and craftsmanship. In addition to the architectural complexity, collaborating with different partners (concrete and steel constructors) in a single model is also a challenge.

Challenging Collaboration Combination due to Material Usage
A crucial aspect of the project was ensuring that the concrete support structure seamlessly connected to the steel structure of the vacuuming plaza roof. This was essential to create a sturdy and stable connection between the two constructions. It required extremely precise coordination and collaboration among the involved parties, including Snijdersgroep from Veldhoven as the structural engineer, Haitsma Beton from Kootstertille, and Van de Akker Metaal from Oss.
Additionally, careful consideration had to be given to the loads that would be placed on the structure and how they would be supported. The concrete construction was strong enough to withstand the required forces, but the steel structure required extra attention and precision during execution and detailing.
To address these challenges, Tekla software was utilized. Tekla provides a platform where different parties can collaborate and integrate and coordinate their models. This collaboration allowed potential clashes and conflicts between the concrete and steel structures to be identified and resolved at an early stage. This facilitated a smoother construction process and reduced the likelihood of delays.

Using Point Cloud for Modeling in Tekla
When implementing such a construction, it is important to proceed carefully and ensure that all components are well-coordinated. Combining an existing situation with a new one can be complex. Therefore, it is crucial to accurately capture and depict the existing situation.
Detailed representations of the existing situation were created using laser scanners, enabling the creation of an accurate 3D model. This model served as a basis for the design of the new construction, allowing for more efficient work with reduced chances of errors.

Sustainability and Environment
In addition to the architectural challenges, significant attention has been given to sustainability and ecological features in this project. ANAC Carwash features a filtration system beneath the car wash, allowing for the recycling and reuse of wash water. This contributes to water conservation and reduces the environmental impact.
Furthermore, a solar roof is being implemented on the car wash’s vacuuming plaza. The solar panels are supplied by Nobutec from Wateringen. This solar panel roof generates sustainable energy, reducing reliance on traditional energy sources and decreasing CO2 emissions. The use of solar energy enhances the building’s sustainability and reduces energy consumption.

Logistical Challenge
In addition to the architectural and structural challenges, the ANAC Carwash project in Nijmegen also presented logistical challenges. A key requirement during construction was to keep the car wash as open as possible for customers, which necessitated careful planning and coordination.
To meet this requirement, it was decided to carry out many of the tasks during nighttime hours. This minimized disruption for customers. However, it required tight scheduling and efficient execution to maintain construction progress while daily operations continued.
Another challenge was the installation of several heavy concrete elements. Due to the difficult-to-reach positions of these elements combined with their weight, a 700-ton crane was required. Mammoet, a globally operating company specializing in heavy lifting and transport, provided this powerful crane and was essential for safely and accurately lifting the concrete elements.

The logistical challenges faced during construction, ensuring the continuity of car wash operations and the use of heavy cranes, underscore the complexity and craftsmanship required to successfully complete this project. Careful planning and execution of nighttime work, combined with the expertise of Mammoet and the use of the appropriate equipment, were essential factors in ensuring smooth construction and business operations.

A Skillful Collaboration: Successful Realization of ANAC Carwash in Nijmegen
By utilizing Tekla software and point cloud technology, the complex combination of concrete and steel structures could be accurately modeled and integrated, allowing for the early identification and resolution of potential clashes and conflicts. This resulted in an efficient construction process with reduced risks of errors and delays.
Furthermore, the logistical challenges during construction were successfully addressed, with the car wash being kept as open as possible for customers. Working during nighttime hours and employing a 700-ton crane for the installation of heavy concrete elements demonstrated the commitment to minimizing disruptions and ensuring business operations.
The realization of this project was a true collaboration among Bouwbedrijf Peter Peters from Schaijk, the concrete and steel constructors, and ANAC Carwash B.V. The end result is a stunning addition on top of the existing car wash, which not only meets the increasing demand but also serves as a landmark in the landscape of Nijmegen.

We can look back on this project with pride, as craftsmanship, innovation, and collaboration have led to a successful and seamless integration of the new construction with the existing structure. The ANAC Carwash project in Nijmegen serves as an inspiring example of what is possible when challenging technical aspects are tackled with precision, dedication, and a team of experts.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments