Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą

Construsoftbimawards - Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą
Category Industrial Projects
Year 2022
Country Poland
Organization M-PROJ Marcin Węglarz
Author M-PROJ Marcin Węglarz
Client MEGATEM EC-LUBLIN
Place of construction Lublin
Tags

Mamy przyjemność zaprezentować model konstrukcji bloku energetycznego zasilanego biomasą na terenie zakładu MEGATEM EC-LUBLIN. W skład projektu wchodzą takie obiekty jak budynek główny (maszynownia, kotłownia, budynek urządzeń elektrycznych), układ oczyszczania i odzysku ciepła ze spalin, węzeł separacji wraz przenośnikiem i magazynami oraz obiekty pomocnicze.
Zadanie było realizowane począwszy od wydania projektu budowlanego do projektów warsztatowych realizowanych dla wszystkich obszarów.
Największym wyzwaniem projektowym było prowadzenie projektu i koordynacja z pozostałymi branżami na „żywo” (ze względu na równoczesne rozpoczęcie robót budowlanych) oraz organizacja tak dużego zadania z wszystkimi branżami. Celem spełnienia powyższych oczekiwań posłużyliśmy się wymianą uwag dotyczących modeli przy użyciu opcji zadań w programie Trimble Connect, wprowadziliśmy rezerwację przestrzeni, system elementów wstrzymanych oraz spersonalizowaliśmy środowisko projektowe (raporty, rysunki itd.). Ze względu na dynamiczny proces projektowy i duży zakres prac musieliśmy również wprowadzić menadżer faz odnosząc go do poszczególnych rewizji czy podpór drugorzędowych oraz kontrolę modelu za pomocą organizera co pozwoliło na uniknięcie pomyłek w numeracji , oznaczeń rewidowanych elementów czy też błędów materiałowych.
Obiekty zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający dopasowanie konstrukcji w miejscu połączeń z głównymi założeniami technologicznymi oraz dostępność i łatwość wykonania połączeń.

We are pleased to present a model of the construction of a biomass-fired power unit at the MEGATEM EC-LUBLIN plant. The project includes such facilities as the main building (engine room, boiler room, electrical equipment building), flue gas heat treatment and recovery system, a separation node with a conveyor and storage facilities and auxiliary facilities.
The task was carried out from the issuance of the construction design to workshop projects carried out for all areas.
The biggest design challenge was to conduct the project and coordinate it with other industries “live” (due to the simultaneous commencement of construction works) and the organization of such a large task with all industries. In order to meet the above expectations, we exchanged comments on models using the tasks option in Trimble Connect, we introduced space reservation, a system of hold items and personalized the design environment (reports, drawings, etc.). Due to the dynamic design process and a large scope of work, we also had to introduce a phase manager referring it to individual revisions or secondary supports and control of the model using the organizer, which allowed to avoid errors in numbering, markings of the revised elements or material errors.
The facilities have been designed in such a way as to enable the adjustment of the structure at the point of connections with the main technological assumptions as well as the availability and ease of making connections.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments