A kategória győztese országonként

Carriglea

Construsoftbimawards - Carriglea
Kategorie Kommerzielle Projekte
Jahr 2023
Land Poland
Organisation Precast spółka z o.o.
Projektpartner N/A
Verfasser Precast spółka z o.o.
Mitverfasser N/A
Auftraggeber N/A
Ort des Bauwerkes Naas Road, Dublin
Tags

Carriglea to majestatyczne przedsięwzięcie mieszkalne o wartości około 56 milionów euro, urzeczywistniające swoje miejsce na Naas Road, na południowym zachodzie Dublina. Cały kompleks, elegancko rozplanowany, obejmuje 376 apartamentów rozmieszczonych w 11 wysmakowanych blokach, o wysokościach wynoszących od pięciu do ośmiu pięter.
Nasze biuro, w ramach kompleksowego podejścia do realizacji projektu Carriglea, miało przyjemność odpowiadać zarówno za opracowanie modelu obliczeniowego, jak i cyfrowego budynku. Te dwa elementy stanowią fundament naszej pracy i pozwoliły nam na skuteczne planowanie, analizę i implementację rozwiązań konstrukcyjnych.
Pierwsza faza, Carriglea Phase 1, składała się z trzech bloków. Niemal całość konstrukcji nadziemnej została zaprojektowana i wykonana jako konstrukcja prefabrykowana, z wyjątkiem parteru wylewanego na miejscu oraz stalowych belek i kolumn podpierających płytę stropową w wybranych miejscach.
Ściany prefabrykowane wykonane zostały jako panele pełne o grubości 200mm, a płyty stropowe składały się z płyt kanałowych o grubości 250mm wraz z 75mm nadbetonu. W wybranych miejscach zastosowaliśmy pełne płyty sprężone o różnej wysokości nadbetonu, a schody – to również elementy prefabrykowane.
Dzięki użyciu konstrukcji prefabrykowanej, zapewniamy nie tylko większą precyzję i jakość, ale także znacząco skracamy czas realizacji projektu. Jest to dowód na naszą innowacyjność oraz zaangażowanie w tworzenie efektywnych i zrównoważonych rozwiązań budowlanych.
Każdy z bloków oferuje mieszkania o różnym metrażu – od kompaktowych studiów po przestronne apartamenty z jedną, dwiema, a nawet trzema sypialniami. W jednym z bloków zaplanowano przestrzenie wspólne, idealne na spotkania i relaks, a także usługę konsjerża, dodającą dodatkowego uroku całemu przedsięwzięciu.
Następnie, rozpoczęliśmy pracę nad Carriglea Phase 2 – ambitną rozbudową naszego pierwotnego projektu. Ta faza składa się z ośmiu bloków, co w połączeniu z Phase 1 daje łącznie jedenaście bloków tworzących całość kompleksu. Wszystko to, podobnie jak w Phase 1, zostało wykonane jako konstrukcja prefabrykowana, co przyczynia się do skrócenia czasu realizacji.
Cały projekt Carriglea, dzięki efektywnej pracy zespołu i zaletom konstrukcji prefabrykowanej, ma dużą szansę zakończyć się przed planowanym terminem, co jest dowodem na nasze d oświadczenie, zaangażowanie i skuteczne zarządzanie projektem.
Zastosowanie technologii BIM na wysokim poziomie pozwoliło nam na bieżąco monitorować postępy, sprawnie koordynować prace zespołu i dostarczać szczegółowe zestawienia ilościowe. W rezultacie, mogliśmy skupić się na dostarczaniu najwyższej jakości projektu, zwracając uwagę na każdy detal.
Wszystko to sprawia, że Carriglea jest projektem, który nie tylko przekształca krajobraz Dublina, ale również stawia nowe standardy w zakresie efektywności budowlanej i jakości mieszkalnej. Jest to nasz cenny wkład w przyszłość budownictwa, łączący innowacyjność, efektywność i dbałość o komfort przyszłych mieszkańców.
Mamy nadzieję, że nasze zaangażowanie i innowacyjność, widoczne na każdym etapie projektu Carriglea, przekona Was do nas na konkursie Tekla BIM Awards 2023. Dziękujemy za uwagę i liczymy na Wasze głosy

Carriglea is a majestic residential venture valued at approximately 56 million euros, taking its rightful place on Naas Road, in the southwest of Dublin. The entire complex, elegantly planned, comprises 376 apartments distributed in 11 tastefully designed blocks, with heights ranging from five to eight stories.
Our office, as part of a comprehensive approach to the Carriglea project, had the pleasure of being responsible for both the development of the computational model and the digital building model. These two elements form the foundation of our work and have enabled us to effectively plan, analyze, and implement construction solutions.
The first phase, Carriglea Phase 1, consisted of three blocks. Almost the entire above-ground construction was designed and executed as a prefabricated construction, except for the ground floor cast on site and steel beams and columns supporting the ceiling slab in selected places.
Prefabricated walls were made as full panels with a thickness of 200mm, and ceiling slabs consisted of hollow core units with a thickness of 250mm along with 75mm of concrete topping. In selected places, we used solid prestressed slabs of varying concrete topping height, and the stairs – these are also prefabricated elements.
By using prefabricated construction, we not only ensure greater precision and quality, but also significantly shorten the project execution time. This is proof of our innovation and commitment to creating efficient and sustainable building solutions.
Each of the blocks offers apartments of various sizes – from compact studios to spacious apartments with one, two, or even three bedrooms. In one of the blocks, common spaces were planned, perfect for meetings and relaxation, as well as a concierge service, adding extra charm to the entire venture.
Then, we started work on Carriglea Phase 2 – an ambitious expansion of our original project. This phase consists of eight blocks, which together with Phase 1 gives a total of eleven blocks making up the entire complex. All of this, just like in Phase 1, was performed as a prefabricated construction, which contributes to the reduction of the execution time.
The entire Carriglea project, thanks to the effective work of the team and the advantages of prefabricated construction, has a great chance of being completed ahead of schedule, which is proof of our experience, commitment, and effective project management.
The application of high-level BIM technology has allowed us to continuously monitor progress, coordinate team work efficiently, and provide detailed quantity surveys. As a result, we could focus on delivering the highest quality project, paying attention to every detail.
All this makes Carriglea a project that not only transforms the landscape of Dublin but also sets new standards in terms of construction efficiency and living quality. It is our valuable contribution to the future of construction, combining innovation, efficiency, and care for the comfort of future residents.
We hope that our commitment and innovation, visible at every stage of the Carriglea project, will convince you of us at the Tekla BIM Awards 2023. Thank you for your attention and we count on your votes

Hinterlasse ein Kommentar

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments