Gold mine camp, Nalunaq, Greenland

Construsoftbimawards - Gold mine camp, Nalunaq, Greenland
Kategorie Industrielle Projekte
Jahr 2023
Land Czech Republic
Organisation Promstal enginneering s.r.o.
Projektpartner KOMA Modular
Verfasser Ing. P. Otáhal
Mitverfasser Ing. P. Stibor, Ing. O. Ceh
Auftraggeber KOMA Modular
Ort des Bauwerkes Nalunaq, Greenland
Tags

Účelem projektu je realizace stavebních objektů v projektu otevírání nového dolu na zlato v lokalitě Nalunaq, Greenland . Objekt se skládá z obytné části, společenské části a technologického zázemí.

Jedná se o hybridní budovu, které spojuje prefabrikované stavební moduly (KOMA Modular) s konstrukcí střechy a speciální konstrukcí umožňující založení konstrukce ve specifických podmínkách Grónska (permafrost a nemožnost dovést na stavbu beton).

Moduly byly vyprojektovány v základním rozměru 7300x2438x3080 a jsou kompletně vystrojeny včetně vnitřního vybavení a obvodového pláště v ČR, čímž je minimalizována doba výstavby na staveništi. Na modulech je vzhledem k extrémním klimatickým podmínkám je navržena klasická vaznicová ocelová střecha, opláštěná trapézovým plechem.
Založení budovy je na permafrostu a bylo nutné vyvinout kotvení umožňující rektifikovat objemové změny permafrostu, především poklesy podpor. Pro tento účel byla vyvinuta konstrukce tzv. “Tripodu” která umožňuje jak vodorovnou rektifikaci ve všech směrech, tak i rektifikaci výškovou.
Celý koncept hybridní budovy (kombinace prefabrikovaných modulů a ocelových konstrukcí) umožnil využít extrémně krátké montážní okno v místě stavby (pouhých 10 týdnů během Grónského léta).

The purpose of the project is the realization of construction objects in the project of opening a new gold mine in the locality of Nalunaq, Greenland. The building consists of a residential part, a social part and a technological background.
It is a hybrid building that combines prefabricated building modules (KOMA Modular) with a roof structure and a special construction that enables the foundation of the structure in the specific conditions of Greenland (permafrost and the impossibility of building anything from concrete).
The modules were designed in the basic dimensions of 7300x2438x3080 and are completely equipped, including internal equipment and outer cladding, in the Czech Republic, which minimizes the construction time on the construction site. Due to the extreme climatic conditions, a classic purlin steel roof, sheathed with trapezoidal sheet metal, is designed on the modules.
The foundation of the building is on permafrost, and it was necessary to develop anchoring with the help of rectifying volume changes in the permafrost, especially the support drops. For this purpose, the construction of the so-called “Tripod” was developed, which enables both horizontal rectification in all directions, as well as height rectification.
The whole hybrid building concept (a combination of prefabricated modules and steel structures) can be used in an extremely short on-site assembly window (only 10 weeks during the Greenland summer).

Hinterlasse ein Kommentar

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments