Polyfunkční soubor Modřanský Cukrovar budova B

Construsoftbimawards - Polyfunkční soubor Modřanský Cukrovar budova B
Kategorie Kommerzielle Projekte
Jahr 2022
Land Czech Republic
Organisation APF Design
Projektpartner STATIC POINT
Verfasser Michal konopka
Mitverfasser STATIC POINT
Auftraggeber STATIC POINT
Ort des Bauwerkes ulice Komořanská, Praha 12
Tags

Projekt „Polyfunkční soubor Modřanský Cukrovar -Budova B“, který se bude nacházen na ulici Komořanská v místní části Praha 12, byl navržený za pomocí nejnovějších BIM technologií. Objednatel v podobě společnosti Skanska Reality si pro architektonický návrh budovy vybral světoznámé studio Chybík & Kryštof, kteří vtiskli budově osobitý charakter. Pro projekt stavební části, byla vybrána společnost AED Project, která celý projekt zpracovávala v softwaru Revit. Jako zhotovitel konstrukční části byla vybrána společnost Static Point, která prováděla celkové statické posouzení budovy. Pro zhotovitele konstrukční železobetonové konstrukce a výkresové dokumentace byla vybrána společnost APF Design.

Soubor komerčních budov je rozdělen do několika samostatných celků. Celý objekt budovy B, jenž tvoří samostatný celek, se skládá z pěti samostatných dilatačních celků. Z konstrukčního hlediska byl pro svislé i vodorovné nosné konstrukce zvolen monolitický železobetonový skelet. Budova se nachází ve svažitém terénu, který vtiskl její osobitý charakter. Objekt má celkem sedm podlaží, 2 podzemní a 5 nadzemních podlaží. Podzemní podlaží jsou ve druhé a třetí dilataci určeny pro parkování osobních automobilů. V první a páté dilataci jsou současně umístěny jak garážová prostory, tak i obytné prostory. Toto uspořádání je dáno charakterem svažitého pozemku. V prvním nadzemním podlaží druhé, třetí a čtvrté dilatace se nachází obchodní jednotky. Ostatní nadzemní prostory, jsou určeny jako obytné plochy a pochozí terasy.

Na žádost objednatele, byly veškeré základové a stropní desky garážových stání a teras navrženy již ve spádu, a to jak ze spodní, tak i z horní části. Vzhledem k atypickému užití budovy, bylo u základových deskách použito  tří tlouštěk od 250, 300 až 360 mm. Vyztužení a propojení takto rozličných desek, bylo díky BIMu možné zvládnout přesně a efektivně. Stropní desky a terasy jsou navrženy v tloušťkách 250 a 300 mm. Veškeré střešní a terasové desky jsou navrhovány jako zelené pochozí střechy a terasy. Jako celý projekt jsou i lodžie navrženy specificky. Tyto konstrukce jsou svou horní plochou navrhovány do spádu a spodní hrana je ve vodorovné poloze.

Parkovacím prostorům a obchodním jednotkám dominují mohutné sloupy, které mají šířku až 1050 mm a jsou hlavní nosnou konstrukcí vnitřní pochozí plochy.

Vzhledem k charakteru vyztužované konstrukce docházelo ke změně tloušťky svislých nosných konstrukcí. V celém projektu se nachází pět tlouštěk stěn. Díky Tekle, bylo možné tyto přechody efektivně vyztužit a veškeré výztuže přesně a efektivně napojit. Toto napojení bylo provedeno za pomocí krepování výztuží. Lemovací výztuže okolo otvorů, byly rovněž mezi jednotlivými podlažími navrhovány za pomocí krepování. Díky 3D modelu, bylo možné vyřešit jednotlivé uspořádání vyztuží uvnitř stěnových konstrukcí.

Pro velikost projektu a jeho geometrické specifikaci se Tekla Structures ukázala jako správní volba. Na projektu bylo vytvořeno více jak 1 300 výkresů betonových dílců. Software umožnil nejen efektivní navržení konstrukce, ale rovněž i vyztužení komplikované geometrie a velice rychlé generování výkresové dokumentace. Stavební práce realizované společností Skanska budou zahájeny v průběhu roku 2022.

The project ” Polyfunkční soubor Modřanský Cukrovar – Budova B “, which will be located on Komořanská Street in the local part of Prague 12 was designed the best  BIM technologies. The client Skanska Reality chosed for the architectural design of the building the world-famous architectural studio Chybík & Kryštof, who gave the building a distinctive character. Company AED Project was chosen for the construction part project, which processed the entire project in Revit software. Company Static Point was selected as the contractor, which performed the overall static assessment of the building. Company APF Design was chosen for the contractor of the structural reinforced concrete structure and drawing documentations.

The set of commercial buildings are divided onto several separate units. The entire building B, which was separate on five dilatations unit. From a structural point of view, was monolithic reinforced concrete skeleton was chosen for both vertical and horizontal structures. The building is located in a sloping terrain which has imprinted its distinctive character. The building has a total of seven floors 2 underground and 5 overhead floors. The underground floors in the second and third dilatations are intended for parking lot personal cars. In the first and fifth dilatations are using for garage parking lot and living spaces which are situated at the same floor. This arrangement is given by the character of the sloping land. On the first floor of the second, third and fourth dilatations are determined for the business units. Other upper spaces are intended for living areas and walking terraces.

At the request of the client, all the foundation desks and ceiling slabs of the garage parking places and terraces were designed already in the slope, both from the lower and from the upper part. Due to the atypical use of the building, are consist of three thicknesses from 250, 300 to 360 mm which were used for the foundation slabs. Thanks to BIM was possible to manage accurately and efficiently Reinforcement and interconnection of such different boards. Ceiling panels and terraces are designed in thicknesses of 250 and 300 mm. All roof, terrace slabs are designed as green walkable roofs and terraces. Like the whole project the loggias are designed specifically. Upper surface of these structures are designed to slope and the lower edge is in a horizontal position.

The parking lots and business units are dominated by massive columns which are width up to 1050 mm and are the main supporting structure of the inner walking area.

Due to the nature of the reinforced structure, the thickness of the vertical load-bearing structures changed. There are five wall thicknesses throughout the project. Thanks to Tekla was possible to effectively reinforce these transitions and connect all reinforcements accurately and efficiently. This connection was made by creping the reinforcements. Edging reinforcements around the openings were also designed between the floors using creping system. Thanks to the 3D model was possible to solve the individual arrangement of reinforcement inside the wall structures.

Due to the size of the project and it´s geometric specifications Tekla Structures proved to be the right choice. More than 1 300 drawings of reinforcement concrete parts were created on the project. The software enabled not only efficient design of the structure but also reinforcement of complicated geometry and very fast generation of drawing documentation. Construction work carried out by Skanska will begin during 2022.

Hinterlasse ein Kommentar

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments