Dolní Morava – Bobová dráha

Construsoftbimawards - Dolní Morava – Bobová dráha
Category Small Scale Projects
Year 2019
Country Czech Republic
Organization Skála a Vít s.r.o.
Author Ing. Petr Vítek
Client Sněžník a.s.
Place of construction Dolní Morava, Česká republika
Tags

Projekt se zabývá výstavbou stanic a souvisejících objektů bobové dráhy skiareálu Dolní Morava. Po dokončení by se mělo jednat o nejdelší bobovou dráhu na území České Republiky. Tomu odpovídá i rozsáhlost obslužného zázemí. Nosné konstrukce jsou tvořeny převážně žárově zinkovanými ocelovými konstrukcemi na železobetonových základech. Konkrétně byla modelována nástavba nástupní stanice, obslužné a přístupové lávky a sklady bobů s přípravou pro instalaci manipulační technologie. Dále příslušenství horní stanice, pokladna s přiléhajícím skladem koloběžek a garáž rolby s přiléhající obslužnou plošinou. V celém areálu je kladen veliký důraz na estetiku. Vzhledem k povětrnostním podmínkám horského prostředí bylo velmi nevýhodné zvolit svařovanou natíranou konstrukci, volba tedy padla na šroubovanou žárově pozinkovanou konstrukci. S přihlédnutím na již zmíněnou estetiku tak v nezakrytých částech vznikly atypické tvarově náročné okulibé spoje. Například spojovací lávka SO03. V jiných případech bylo pro změnu nutné ocelovou konstrukci co nejvíce optimalizovat pro další profesní návaznosti jako třeba kladení pláště. Tuto poměrně rutinní záležitost však narušoval architektonický prvek zborcené plochy střechy v navazující šikmo na stěnu zaobleným rohem. Tak aby plocha stěny na plochu střechy plynule navazovala.

The project deals with the construction of stations and related objects of the bobsleigh track of the Dolní Morava Ski Resort. After completion it should be the longest bobsleigh track in the Czech Republic. This is also reflected in the extent of the service facilities. The load-bearing structures are mainly made of hot-dip galvanized steel structures on reinforced concrete foundations. Specifically, the extension of the boarding station, service and access bridges and bean stores with the preparation for the installation of handling technology were modeled. Furthermore, the top station accessories, cash register with adjacent scooter store and a snowcat garage with adjacent service platform. There is a great emphasis on aesthetics throughout the area. Due to the weather conditions of the mountain environment, it was very disadvantageous to choose a welded coated structure, so the choice fell on a hot-dip galvanized construction. Taking into account the aesthetics already mentioned, atypical shape-intensive okulibe joints were created in uncovered parts. For example, a SO03 connecting bridge. In other cases, it was necessary to optimize the steel structure as much as possible for further professional continuity, such as laying the tire. However, this rather routine matter was disrupted by the architectural element of the collapsed roof surface in the adjoining slanted wall with a rounded corner. So that the wall surface of the roof surface continues smoothly.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments