Dopravníkový most mezi objekty M12B a M18

Construsoftbimawards - Dopravníkový most mezi objekty  M12B a M18
Category Industrial Projects
Year 2019
Country Czech Republic
Organization Skála a Vít s.r.o.
Author Ocelové konstrukce Ing. Vladimír Ferkl, betonové konstrukce Ing. Ivan Šemík, generální dodavatel: STRABAG - D&D
Co-authors Ing. Ondřej Ducháček, Ing. Petr Sedláček, Ing. Jan Mikulec, Ing. Václav Muzikář, Petra Petříčková, Lukáš Suchánek, Ing. Klára Vítková, Ing. Sylva Vrublová
Client Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav
Place of construction Mladá Boleslav
Tags

Popis projektu
Dopravníkový most mezi objekty M12B a M18 – nová lakovna
Objekt se nachází v areálu výrobního závodu Škoda Mladá Boleslav.
Technické parametry:
-Délka 210m
-Výška od základů 13,5m až 26m
-Šířka 7m -8,5m
-Dopravníkový most má 3 výškové úrovně
-Nejdelší rozpon 45,5m nad stávajícím dopravníkem.
Železobetonové i ocelové konstrukce byly modelovány v jednom modelu.
Popis OK:
Ocelové konstrukce byly prováděny jako obdélníkový tubus. Stěny tubusu vytváří příhradový nosník. Pod vlastním dopravníkovým mostem byla ještě zavěšena konstrukce pro potrubí.
Popis betonových konstrukcí
Betonové konstrukce se skládala ze sedmi samostatných rámů a dvou rámových konstrukcí s příčlemi ve dvou směrech, na které byly uloženy ocelové konstrukce. ŽB konstrukce byly provedeny na plošných základech. Do ŽB konstrukcí bylo zapotřebí nachystat velké množství zabetonovaných desek (celkem 201kusů a 33druhů). Některé zabetonované desky přenášeli velké tahové síly >800kN. Výhodou společného modelu bylo, že zabetonované desky bylo možné nachystat, přesně v potřebných pozicích a potřebných velikostí.
Popis montáže OK:
Na zemi docházelo k předmontáži konstrukce, která byla následně zvedaná na železobetonové sloupy. Nejnáročnější bylo zvedání nejdelšího pole, které přemosťuje stávající dopravníkový most.
Nejdelší pole se zvedalo natřikrát. První se zvedli krajní části, které se osadili na ŽB konstrukce. Poté se mezi tyto dvě pole zasunulo středové pole.

Description of the project
Conveyor bridge between M12B and M18
The building is located on the premises of the production plant Škoda Mladá Boleslav.
Technical parameters:
-Length 210 m
-The height from the foundation 13, 5 m up to 26 m
-Width 7 m-8, 5 m
-Conveyor bridge has 3 height levels
-Longest span 45, 5 m above the existing conveyor.
The concrete construction and steel structures were modeled in one model.
Description OK:
Steel constructions were carried out as a rectangular tube. The walls of the tube creates a truss. Under conveyor bridge was hang up construction for the pipeline.
Description of concrete structures
Concrete structures consisted of seven separate frames and frame with two cross beams in two directions, which were saved steel structures. Reinforced-concrete structure were made on the Foundation. The REINFORCED-CONCRETE structure was needed to groom a large number of concreted slabs (total of 201 pieces and 33 types). Some concreted slabs carried large tensile forces> 800kN. The advantage of a common model was that it was possible to prepare the concreted slabs, exactly in the required position and the required sizes.
Description of installation OK:
On the ground were the pre-Assembly of the construction, which was subsequently lift on reinforced concrete pillars. The most difficult was the lifting of the longest field that bridges the existing conveyor bridge.
Longest field was lifted in three phases. The first was raised by the outer parts, which were mounted on the RC construction. Then the center field was inserted between the two fields.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments