Golfchotten Sassevaart nieuwe sluis Terneuzen

Construsoftbimawards - Golfchotten Sassevaart nieuwe sluis Terneuzen
Category Infrastructure Projects
Year 2024
Country Benelux
Organization Hakkers Werkendam
Project partners DEME
Author Toin van Gils
Co-authors Maarten van der Molen (BIM Model)
Client DEME
Place of construction Terneuzen
Tags PrefabInterfaceTekla StructuresTrimble ConnectSteel

Golfschotten Sassevaart

In het sluizencomplex te Terneuzen, dat toegang biedt vanuit de Westerschelde naar het kanaal van Gent naar
Terneuzen, wordt een nieuwe sluis gerealiseerd. Als onderdeel van het sluizencomplex wordt grenzend aan de Buitenhaven een nieuwe Dienstenhaven gerealiseerd met ligplaatsen voor sleepboten en vletten. Om het golfklimaat in de Dienstenhaven te beperken wordt op de grens tussen Buitenhaven en Dienstenhaven een drijvend Golfschot Dienstenhaven aangelegd.
Het Golfschot Dienstenhaven bestaat uit 8 drijvende modules waarbij de eerste 7 modules gelegen zijn aan de
noordzijde van de ingang Dienstenhaven en onderling gekoppeld zijn. De 8e module ligt aan de zuidzijde van de ingang Dienstenhaven. De bovenzijde van het golfschot wordt zodanig ingericht dat deze tegelijkertijd geschikt is als Afmeersteiger waaraan vletten en sleepboten kunnen afmeren. De modules zijn uitgerust met voorzieningen ten behoeve van de Afmeersteiger:
• Looprooster
• Leuning
• Bolders
• Wrijfstijlen en -gordingen
• Drenkelingenladders
• Walstroomkasten
• Watertappunten
• Verlichting

Om ervoor te zorgen dat het Golfschot op de juiste hoogte drijft worden gedetailleerde drijfsommen uitgevoerd. Om de massa, het drijven en de stabiliteit te kunnen bepalen dient het zwaartepunt van de constructie en die van het verplaatste water bepaald te worden. Het bepalen van deze zwaartepunten wordt gedaan in het Tekla en Revit 3D modellen, waarin alle deze onderdelen zijn uitgewerkt.
Op basis van deze resultaten kan gecontroleerd worden of het golfschot blijft drijven en of deze recht ligt. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met variatie in staalgewicht (uitvoeringstoleranties) en zoutgehalte van het water. Om de stand van het Golfschot in het water te kunnen bijstellen wordt deze geballast.
Het ballasten kan plaatsvinden in de buizen van het golfschot.
Voor het ballasten worden diverse vulmaterialen toegepast: Beton, Grind en ponsdoppen

Een enkel golfschot zonder de ballast weegt tussen de ± 90 en 150 ton en de lengte varieert van
30 tot 45 meter
De drijfbuizen van de middelste 5 golfschotten zijn Ø2500x24mm en wegen bijna 65 ton per stuk, de eerste en laatste drijfbuis zijn Ø2500*18,
De golfschotten worden door middel van paalramen bevestigd aan buispalen met een lengte variërend van ±32 meter tot  40 meter en een diameter van 2,1 meter die in de bodem wordt gezet. Door deze werkwijze kunnen de golfschotten met het waterpeil mee bewegen. De golfschotten worden onderling gekoppeld met een dook constructie

Wat dit project zo bijzonder maakt zijn de gigantische afmetingen en gewichten van de diverse onderdelen.
Zeker met betrekking tot de veiligheid van onze mensen in de productie en uitvoering wordt hier extra aandacht aan besteed.

Het BIM model van de opdrachtgever hebben we met behulp van tekla structures gereed gemaakt voor de werkplaatstekeningen, materiaallijsten en de NC bestanden.

Wave Screen Sassevaart

In the lock complex in Terneuzen, which provides access from the Wester Schelde to the canal from Gent to
Terneuzen, a new lock is being built. As part of the lock complex, a new Service Harbor will be built adjacent to the Outer Harbor with berths for tugboats and barges. To limit the wave climate in the port, a floating wave screen will be constructed on the border between Outer Harbor and Service Harbor
This Wave Screen consists of 8 floating modules, with the first 7 modules interconnected and located on the
north side of the Service Harbor entrance. The 8th module is located on the south side of the Service Harbor entrance. The top of the wave screen is designed in such a way that it is also suitable as a mooring jetty with berths for barges and tugboats. The modules are equipped with facilities for the mooring jetty:
• Walking Gratings
• Handrail
• Bollards
• Rubbing strips
• Safety ladders
• Shore power cabinets
• Water taps
• Lighting

Detailed buoyancy calculations are performed to ensure that the Wave Screen floats at the correct height. In order to determine the mass, buoyancy and stability, the center of gravity of the structure and that of the displaced water must be determined. Determination of these centers of gravity and buoyancy is done in Tekla and Revit 3D models, in which all these components have been developed.
Based on these results, it can be checked whether the wave screen floats safely and whether it is trimmed horizontally. Variation in steel weight (execution tolerances) and salinity of the water is also taken into account. In order to adjust the draught and trim of the wave screen in the water, it is ballasted.
Ballasting can take place in the tubes of the wave screen
Various filling materials are used for ballasting: concrete, gravel and steel punching’s.

A single wave screen module without the ballast weighs between ± 90 and 150 tons and the length varies from
30 to 45 meters
The buoyancy tubes of the middle 5 wave bulkheads are Ø2500x24mm and weigh almost 65 tons each, the first and last buoyancy tubes are Ø2500*18,
The wave screen modules are attached by means of pile guides to tubular piles with a length varying from ±32 meters to  40 meters and a diameter of 2.1 meters that are placed into the ground. This method allows the wave screen to move with the water level. The wave screen modules are interconnected with a dowel structure

What makes this project so special are the gigantic dimensions and weights of the various components.
Particularly with regard to the safety of our people in production and on site, extra attention is paid to this.

We prepared the client’s BIM model for the workshop drawings, material lists and NC files using Tekla Structures

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments