Gorlaeus Collegezalengebouw Universiteit Leiden

Construsoftbimawards - Gorlaeus Collegezalengebouw Universiteit Leiden
Category Public Interest Projects
Year 2023
Country Benelux
Organization Seldenthuis Engineering B.V.
Author Jörgen de Witt
Co-authors van Dijke Raadgevend Ingenieursbureau, IFS Building Systems, Civic Public Architecture
Client Dijkstaal B.V.
Place of construction Leiden
Tags

“De Schotel, Gorlaeus Collegezalengebouw”: een uniek Onderwijscentrum van de Universiteit Leiden.

Gelegen op het universiteitsterrein van Leiden, dient het gebouw genaamd “de Schotel” als onderwijscentrum voor de Universiteit Leiden. Op dit moment ondergaat het gebouw een transformatie door onder andere het toevoegen van een buitenste schil met zogenoemde serres. Saillant detail is dat tijdens de verbouwing het gebouw in gebruik blijft en de colleges door blijven gaan. De serres zijn een unieke toevoeging aan het gebouw. Eén deel van de serres dient als (verwarmde) ontspanningsruimte met bankjes en een glazen pui als afscheiding voor buiten, terwijl het andere deel dient als vluchtweg met twee vluchttrappen. Iedere serre wordt afzonderlijk gemonteerd. Met bouwkundige afwerkingen worden daarna de serres tot één rond geheel gerealiseerd. Het gebouw dankt zijn duurzame karakter aan het feit dat iedere serre met glazen pui anders reageert op de stand van de zon en het gebruik van een ondergrondse WKO-installatie.

De uitdaging zat hier vooral in de complexiteit en de ongebruikelijke verbindingen. Door het gebruik van kokerprofielen en lipverbindingen om de koppelingen zo min mogelijk in het zicht te krijgen, hebben we hier een mooi staaltje werk afgeleverd. Iedere kolom valt over een tweetal lippen met hierin tapgaten, zodat het van buitenaf gebout kon worden. Omdat de serres exact op de bestaande staal- en betonconstructie aan moesten sluiten zijn er 3D inmetingen op locatie uitgevoerd. Het was hierbij van groot belang om deze inmetingen in Tekla Structures juist te verwerken en in overleg te blijven met het betreffende inmeetbedrijf. Zo zorgden we er samen voor dat de serre constructies optimaal afgestemd werden op het bestaande staal en beton en dat de sluitende serre uiteindelijk perfect paste tussen de reeds geplaatste serres.

Seldenthuis werkte o.a. met aannemingsbedrijf Den Dubbelden en Dijkstaal B.V. aan de serres, die tijdens het engineeringstraject samen verder met laatstgenoemde zijn geoptimaliseerd. Nadat het ontwerp van de serres en de afstemming op bestaand werk definitief waren, kon begonnen worden aan de werkplaatstekeningen. Deze hebben ervoor gezorgd dat de onderdelen eenvoudig konden worden samengesteld tot de complexe vorm van de serres. Dit werd bereikt door efficiënt gebruik te maken van Tekla Structures en BIM (gebruikmaken van super- en submerken). Zo zijn de boven- en onderconstructie los van elkaar gehouden als supermerktekening en later op een aparte montagetekening samengevoegd met de overige onderdelen waaronder de kolommen en Willemsverbanden.

De serres zijn op locatie van tevoren geassembleerd. Door middel van een aparte inmeting is voor ieder bevestigingspunt aangegeven hoeveel vulplaten/krimp-arme mortel benodigd waren om de serres op positie te brengen. Dankzij de nauwe samenwerking en de optimalisatie werd het Gorlaeus Collegezalengebouw nu een nog unieker en functioneler onderwijscentrum. Het innovatieve gebruik van duurzame technologieën en de bijzondere vorm van het gebouw maakten het een uitdagend, maar uniek project voor Seldenthuis en alle overige betrokken partijen.

“De Schotel, Gorlaeus College Hall Building”: a unique education center of Leiden University.

Located on the campus of Leiden University, the building called “De Schotel” serves as an education center for Leiden University. Currently, the building is undergoing a transformation, including the addition of an outer shell with so-called “conservatories”. Notably, during the renovation, the building remains in use, and classes continue as usual.
The conservatories are a unique addition to the building. One part of the conservatories serves as a heated relaxation area with benches and a glass façade as a separation from the outside, while the other part serves as an escape route with two emergency staircases. Each conservatory is assembled separately, and with finishing touches, they are integrated into one round structure. The building’s sustainable character is due to the fact that each conservatory with a glass façade reacts differently to the position of the sun and the use of an underground WKO (heat-cold storage) installation.

The challenge in this project was mainly due to the complexity and unusual connections. By using rectangular tube profiles and lip connections to minimize the visibility of the connections, we delivered an impressive piece of work. Each column overlaps two lips with tapped holes for bolting from the outside.
Since the conservatories had to fit precisely onto the existing steel and concrete structure, 3D measurements were taken on-site. It was crucial to process these measurements correctly in Tekla Structures and stay in close communication with the measurement company. Together, we ensured that the conservatory constructions were optimally coordinated with the existing steel and concrete, and the closing conservatory ultimately fit perfectly between the already installed conservatories.

Seldenthuis worked with Den Dubbelden and Dijkstaal B.V., among others, on the conservatories, which were further optimized during the engineering process by the latter. After finalizing the conservatory design and coordinating with the existing work, workshop drawings were prepared. These ensured that the components could be easily assembled into the complex shape of the conservatories by efficiently using Tekla Structures and BIM (using super- and sub-marks). Thus, the upper and lower structure were kept separate as an assembly drawing and later combined with the other components, including columns and Willemsverbanden, on a separate assembly drawing.
The conservatories were assembled on-site beforehand. Through a separate measurement, it was indicated how many shims/shrink-resistant mortar were needed for each attachment point to position the conservatories.

Thanks to the close collaboration and optimization, the Gorlaeus College Hall Building is now an even more unique and functional education center. The innovative use of sustainable technologies and the building’s unusual shape made it a challenging but unique project for Seldenthuis and all other parties involved.

Leave your comment

2 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Thomas
11 months ago

Dag Jörgen Ik wil jullie graag en succes toewensen voor het Collegezalengebouw-project dat jullie aanpakken. Het is duidelijk dat jullie toegewijd zijn aan het creëren van een inspirerende en functionele ruimte voor studenten en docenten. Het ontwerpen van een collegezaal vereist niet alleen technische expertise, maar ook een diep begrip van de behoeften van de gebruikers. Ik ben ervan overtuigd dat je in staat bent om een omgeving te creëren die bevorderlijk is voor leren, interactie en innovatie. Het is inspirerend om te zien hoe je je inzet voor het verbeteren van de onderwijservaring en het optimaliseren van leeromgevingen. Ik… Read more »

Cock Velthuijsen
10 months ago

CJV-Engineering verzorgde de detailberekening voor dit project