Groninger Forum

Construsoftbimawards - Groninger Forum
Category Public Interest Projects
Year 2018
Country Benelux
Organization Ingenieursgroep Romkes BV
Author ir. W. ten Napel
Co-authors ir. H. H. Kuipers
Client V.O.F. Groninger Forum
Place of construction Groningen
Tags

Het gebouw ontworpen door NL Architects heeft een BVO van 34.000 m² waarvan 10 bouwlagen boven het maaiveld en 5 bouwlagen ondergronds. Met een hoogte van 45 meter zal het gebouw ruimte bieden aan o.a. een bibliotheek en een bioscoop. In opdracht van Staalbouw Nagelhout Bakhuizen BV en in opdracht van V.O.F. Groninger Forum (BAM Utiliteitsbouw BV regio Noord, BAM Civiel BV regio Noordoost en BAM Techniek BV regio Noord) heeft Ingenieursgroep Romkes BV de engineering uitgevoerd van de complete staalconstructie vanuit het constructief ontwerp van ABT Velp.
De staalconstructie bestaat uit 8 stalen “volumes” bestaande uit ruimtelijk werkende vakwerken welke bevestigd zijn aan 2 betonnen stabiliteitskernen die op de bovenste verdiepingen d.m.v. brugvolume aan elkaar verbonden zijn. De beide kernen zijn vanuit het ontwerp schuin geplaatst en “draaien” tegen elkaar in en de staalvolumes deze scheefstand volgen. Engineering van deze 3D structuur met inbegrip van fabricage, montage, toleranties en logistiek met al zijn complexiteit en hoge krachten was een hele uitdaging.
De complete staalconstructie (2.600 ton) is compleet gemodelleerd in TEKLA (bestaande uit de hoofd-draagconstructie alsmede de compleet verstelbare stalen draagconstructie voor de natuurstenen gevel).
Met gebruik van TEKLA is modellering opgezet en tekeningen gegenereerd voor goedkeuring overheden, opmaken werkplaatstekeningen, lijsten en machineaansturing (in totaal zijn er meer dan 28.000 tekeningen gemaakt).
Aanvullende hulpconstructies voor elke installatiefase zijn gemodelleerd en uitgewerkt voor fabricage. Het ontwerpen van de verbindingen, het maken van de werkplaatstekeningen en installatieplannen zijn allemaal uitgevoerd onder een harde planning en is geproduceerd op twee productiefaciliteiten. Dit is met succes geslaagd door het gebruik van een multi-user model met meerdere technische tekenaars. De stalen onderdelen zijn per montage-fase ingedeeld in een transport- en montagefase. Montage vanaf trailer resulteerde in een 100% fit zonder aanpassingen in het werk.
Ons bedrijf heeft ook alle detailberekeningen voor dit project verzorgd (zowel statisch als seismisch).

The building designed by NL Architects contains a GFA of 34,000 m² of which 10 storeys above ground level and 5 storeys underground. With a height of 45 meters the building will provide space for e.g. a library and cinema. In order of Staalbouw Nagelhout BV and in order of V.O.F. Groninger Forum (BAM Utiliteitsbouw BV Noord, BAM Civiel BV and BAM Techniek BV) we engineered the complete steel construction (construction-design by ABT Velp).
The steel construction consists of 8 steel “volumes” made of 3D trusses which are fixed onto two concrete stability cores which are connected at top level by a bridge structure. Both stability cores have a design deflection in opposite directions which the steel volumes has to follow. Engineering of these skew structures with respect to fabrication, assembly, tolerances and logistics with all its complexities and high forces was a great challenge.
The complete steel construction (2.600 tons) is completely modelled in TEKLA (both the main steel-construction as well as the in 3 directions adjustable steel support structure for the natural stone façade).
With the use of TEKLA the model and drawings for approval by the authorities, workshop drawings, lists and machine files are made for fabrication (in total more than 28.000 drawings were made).
Additional support structures for each installation phase were modelled and worked out for fabrication. The design, modelling, workshop-drawings, fabrication and installation all were made in a fixed schedule and produced at two production facilities. This was achieved by working with a multi-user model with a team of technical engineers. Installation of the pre-fabricated parts (all designed to fit through the narrow city-centre and with installation from the trailer) succeeded with a 100% fit.
Our company also provided also al the detail-calculations for this project (both static and seismic).

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments