HeidelbergCement – Burglengenfeld

Construsoftbimawards - HeidelbergCement – Burglengenfeld
Category Industrial Projects
Year 2018
Country Slovakia
Organization DeBondt s.r.o.
Author Ing. Pavol Prievozník, Jozef Valko
Co-authors Juraj Ondriška, Patrik Bariak
Place of construction Burglengenfeld - Nemecko
Tags

Predmetom projektu sú návrh oceľových konštrukcií skladovej haly a ostatných objektov, slúžiacich na skladovanie alternatívneho paliva na báze odpadov pri výrobe cementu v meste Burglengenfeld. V skladovej hale je umiestnený mostový žeriav a objekt haly s vykladacím skladom je opláštený zvnútra, aby sa zabránilo usadaniu prachu na oceľové konštrukcie. Mostový žeriav pracuje v automatizovanom cyklickom a nepretržitom režime. Prístup k žeriavovej dráhe je cez schodiskovú vežu. Súčasťou je návrh pridružených objektov presýpacej veže s triedičom, podstavec pre filtre, dopravný most a objekt separátora. Celá konštrukcia je pozinkovaná. Pri návrhu konštrukcie bolo potrebné zohľadniť delenie konštrukcie pre zinkovanie a prepravu na miesto stavby. Model bol spracovávaný v súčinnosti s technologickými podkladmi vo formáte DWG, STP. Celý projekt bol výnimočný kooperáciou oceľových konštrukcií, betónových konštrukcií, technológie a požiadavkami investora v štyroch štátoch Európy.

The subject of the project is the design of steel structures of the warehouse and other buildings serving for the storage of alternative fuels based on waste in the cement industry in Burglengenfeld. A bridge crane is located in the storage hall, and the hall object with the storage warehouse is cladding in the inside to prevent the dust from being deposited on the steel structures. The bridge crane operates in automated, cyclical and continuous mode. Access to the crane track is via the staircase. Part of this is the design of an angle tower, a filter support, a bridge crane, and a screening object. The entire construction is galvanized. When designing the construction, it was necessary to take into account the division of the construction for galvanization and transport to the site of construction. The model was processed in synergy with technology, in DWG, STP file extensions. The whole project was exceptional through the cooperation of steel structures, concrete structures, technologies and investor requirements in four European countries.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments