KAS

Construsoftbimawards - KAS
Category Industrial Projects
Year 2022
Country Benelux
Organization Abicon
Author Abicon
Client Delfinco
Place of construction Tielt
Tags

Het Kantoor aan het Spoor (KAS) is een nieuwbouw kantoorproject aan het station in Tielt. Het kantoorgebouw wordt de nieuwe huisvesting voor Ingenieursbureau Abicon. Abicon ontwikkelt en realiseert het gebouw en biedt los van hun verdieping nog kantoorruimte te koop / te huur aan voor andere bedrijven. Een fijne en gloednieuwe bedrijfscommunity in Tielt. Er zijn vier verdiepingen kantoorruimte (gelijkvloers, eerste, tweede en derde verdieping). Op de vierde verdieping komt een rooftop box als gemeenschappelijke eetruimte voor alle bedrijven gevestigd in het KAS. Daarnaast wordt deze rooftop box als seminarie- en eventruimte aangeboden aan derden.

Het Kantoor aan het Spoor is centraal gelegen aan het station van Tielt en op wandelafstand van het centrum. Er wordt een parking aangelegd met 58 parkeerplaatsen voorzien van laadinfrastructuur voor elektrische wagens en een fietsenstalling met laadmogelijkheden. Er is ook een ruime gratis stationsparking in de buurt. Naast een mooie architectuur, tonnen daglicht en een unieke look and feel wordt resoluut gekozen voor state-of-the-art technieken (geothermie met modulerende warmtepompen, klimaatplafonds, zonnepanelen, laadpalen, …).

Bij de realisatie van dit project heeft een nauwe samenwerking plaatsgevonden via BIM-software tussen architectuur – structuur – technieken. Op basis van deze drie geïntegreerde modellen werd clash detectie uitgevoerd en zijn ontwerp en details op elkaar afgestemd. Op basis van dit geïntegreerde model is de volledige structuur uitgewerkt: de betonnen draagstructuur, waarvan het beton finaal grotendeels zichtbaar blijft met een rooftop box bovenaan, die geconcipieerd is als een lichte staalstructuur. Aangezien de kolommen en balken zichtbaar blijven, was het een uitdaging om zo weinig mogelijk toebehoren in de zichtzijdes te hebben. Hiervoor is gekozen om de kolommen verdieping-hoog uit te voeren, met enkel hefankers in grondvlak en kopvlak.

Alle elementen in gewapend (zelfverdichtend) beton (kolommen, balken, structurele betonpanelen, trappen) zijn vervolgens door Abicon volledig uitgewerkt in Tekla Structures. Wapening van deze elementen is volledig ingetekend in het model, om zo de nodige buigstaten en productietekeningen te kunnen genereren voor de uitvoerende aannemer. Abicon stond eveneens in voor de optimalisatie van de gewelven (in functie van dikte en pasplaten).

Voor de staalstructuur op de dakverdieping en de erkers aan de gevel is de detaillering door Abicon bekeken in samenspraak met de leverancier van het gevelschrijnwerk en aannemer ruwbouw Vaneenoo (Wingene) om naadloze details te creëren tijdens montage. In de trapkern werd ervoor gekozen om een zuiver betonkarakter te benadrukken. Daarom is de binnenzijde van de kern (gladde zijde van de elementen zichtbaar in de trapkern) volledig uitgewerkt met verdoken bevestigingen en koppelingen.

Naast de technische uitwerking van de prefab is het model permanent up-to-date ter beschikking gesteld op ‘Trimble Connect’. Sonar architecten (Tielt, zal verdieping 2 in het KAS betrekken) heeft zijn model opgebouwd in Revit. Studiebureau Technieken V&S (Izegem) heeft zijn model uitgewerkt in DDS-cad. In het ontwerp zijn deze drie modellen uitgewisseld en aangewend om alles op elkaar af te stemmen en clashes te vermijden. Uitvoerder van de ruwbouw Vaneenoo (Wingene) werkt zelf met Tekla Structures wat voor een feilloze uitwisseling van informatie heeft gezorgd.

Bij het schrijven van dit artikel is de firma Develtere gestart met het uittekenen van de technieken voor uitvoering, eveneens in 3D. Finaal zullen alle 3D-modellen ter beschikking gesteld worden ten behoeve van de uitbating van het gebouw. Dit zal dan ook dienst doen als een as-built dossier.

The new office building ‘Kantoor aan het Spoor’ (KAS) will be realised in Tielt, nearby the railway station and the centre of Tielt. The office building will be the new accommodation for Ingenieursbureau Abicon. Abicon develops and realises the building and offers separate office space – A nice and brand new business community in Tielt. There are four floors of office space (ground floor, first, second and third floor). On the fourth floor there will be a rooftop box as a common dining area for all the companies located in the KAS. In addition, this rooftop box will be offered to third parties as a seminar and event space.

Kantoor aan het Spoor is centrally located at Tielt station and within walking distance of the centre. A car park with 58 parking spaces will be built with a charging infrastructure for electric cars and a bicycle shed with charging facilities. There is also a large free station car park nearby. In addition to beautiful architecture, plenty of daylight and a unique look and feel, state-of-the-art techniques are being used (geothermal energy with modulating heat pumps, climate ceilings, solar panels, charging stations, etc.).

During the realisation of this project, a close collaboration between architecture – structure – techniques took place via BIM software. On the basis of these three integrated models, clash detection was performed and design and details were harmonised. On the basis of this integrated model, the entire structure was worked out: the concrete supporting structure, of which the concrete remains largely visible in the end, with a rooftop box on top, conceived as a light steel structure. Since the columns and beams remain visible, it was a challenge to have as few accessories as possible on the visible sides. Therefore, it was decided to build the columns at floor level, with only lifting anchors in the base and end section.

All elements in reinforced (self-compacting) concrete (columns, beams, structural concrete panels, stairs) are fully detailed in Tekla Structures by Abicon. The reinforcement of these elements is fully mapped in the model, in order to generate the necessary bending statements and production drawings for the building contractor. Abicon was also responsible for the optimisation of the vaults (in function of thickness and fitting plates).

For the steel structure on the roof floor and the bay windows on the façade, Abicon examined the detailing in consultation with the supplier of the façade joinery and the building contractor Vaneenoo (Wingene) to create seamless details during assembly. In the staircase core the choice was made to emphasise a pure concrete character. Therefore, the inside of the core (smooth side of the elements visible in the core of the stairs) is completely finished with concealed fastenings and couplings.

In addition to the technical elaboration of the precast, the model has been made permanently available on ‘Trimble Connect’. Sonar Architects (Tielt, will occupy floor 2 in the KAS) built its model in Revit. Studiebureau Technieken V&S (Izegem) worked out its model in DDS-cad. In the design, these three models were exchanged and used to harmonise everything and avoid clashes. Structural engineer Vaneenoo (Wingene) works with Tekla Structures, which resulted in a flawless exchange of information.

At the time of writing, Develtere has started drawing the techniques for execution, also in 3D. Ultimately, all 3D models will be made available for the purpose of operating the building. This will then also serve as an as-built file.

Leave your comment

2 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Martine D’haene
2 years ago

Waw, dat wordt een pracht realisatie !!

All the information that you shared with us is very useful for us. Keep sharing…