Kontakt der Kontinenten

Construsoftbimawards - Kontakt der Kontinenten
Category Commercial Projects
Year 2021
Country Benelux
Organization Vic Obdam Staalbouw bv.
Project partners iKaaBee, Boparai, IGS, Lakeman liften
Author Dilu Beenker
Client Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten
Place of construction Soesterberg
Tags

Samenvatting
Een kloosterhotel in de bossen van Soesterberg vormt het decor van deze prestigieuze uitbreiding en verbouwing. Kontakt der Kontinenten is een renovatieproject waarbij de focus lag op het behoud van de kloosterlijke sfeer van het gebouw. Het hotel is uitgebreid met een serre en voorzien van een lift. Daarnaast is een verbinding gemaakt tussen twee delen van het gebouw gemaakt. Hiervoor zijn wanden doorbroken en is een zwevende loopbrug geplaatst die om de liftschacht heen loopt.
Door veel gebruik van glas is een hele ruimtelijke sfeer gecreëerd waarbij de originele elementen die het gebouw zijn karakteristieke uitstraling geven bewaard zijn gebleven.

Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten bestaat uit een complex van voormalige kloostergebouwen die zijn omringd door een prachtige tuin en bos. Grenzend aan de kapel en het missiehuis is in de jaren negentig een eenlaags bouwdeel gerealiseerd waarin restaurant Proeflokaal De Wereld is gevestigd. Aangezien de gedateerde aanbouw niet meer voldeed aan de kwaliteitseisen van het hotel, ontstond de behoefte deze opnieuw vorm te geven. Grote wens daarbij was het creëren van synergie tussen binnen en buiten, voor een ultiem gevoel van rust en ontspanning. Een minimalistisch, ruimtelijk ontwerp met veel glas was daarvoor benodigd, om zo de natuur als het ware naar binnen toe te trekken.

De uitdaging bij dit project lag in het maken van de aansluiting van het nieuwe staal naar het bestaande pand. Om dit zo goed mogelijk in kaart te brengen is gebruik gemaakt van een 3D scanner, evenals conventionele inmeet methoden. Hierdoor is een duidelijke inzicht in de situatie ter plaatse verkregen en konden we het staal met hoge precisie plaatsen en aan laten sluiten op de oude gemetselde bouw.

Ontwerpteam van bouwers

Kontakt der Kontinenten schakelde glasbedrijf IGS in om vanaf het schetsontwerp mee te denken over de details. Gezien de grote glaspui en de vele raakvlakken met de staalconstructie heeft IGS Vic Obdam aangedragen om dit project samen aan te vliegen en het ontwerp met de architect vorm te geven. Een ontwerpteam bestaande uit mensen die het gebouw ook zelf gaan bouwen, is een zeer goed en mooi concept. Het draagt bij aan een ontwerp met doordachte en praktisch uitvoerbare details, die esthetisch in lijn liggen met de visie van de architect.

Voorbereiding bouwproces
De rol van Vic Obdam houdt dan ook niet op bij ‘staalbouwen’. Een rol hebben in het ontwerpteam is één, maar bijvoorbeeld ook de basis leggen van de bouwkundige plattegrond door het in kaart brengen van de robuuste, historische bouwdelen eromheen, geeft duidelijk aan welke meerwaarde Vic Obdam heeft gehad in dit project. Met onze 3D-scanapparatuur hebben we de muren van de oude kloostergebouwen in kaart gebracht. Hierdoor kon de architect direct het 3D model wat volledig in BIM was opgezet verstrekken naar de andere (onder)aannemers, waardoor er een soepele voorbereiding aan het bouwproces voorafging.
De 3D-scan gebruiken wij zelf uiteraard ook voor onze eigen maatvoering. Veel stalen elementen hadden connectie met het oude metselwerk van de oude kloostergebouwen, waarvan de wanden nooit mooi recht staan. Ook heeft de scan ons de mogelijkheid gegeven om een simulatie te maken voor het monteren van de loopbrug.

Klaar voor de toekomst
De complete transformatie van het restaurant- en keukengedeelte van het hotel heeft geresulteerd in een modern, minimalistisch bouwwerk van staal en glas. Een scherp contrast met de aangrenzende historische gebouwen en een optimale connectie met de natuur. Door de goede samenwerking tussen Vic Obdam en de andere – bij het project aangesloten – bedrijven, is Kontakt der Kontinenten klaar voor de toekomst!

Projectpartners:
iKaaBee, Boparai, IGS, Lakeman liften

Summary
A monastery hotel in the woods of Soesterberg forms the backdrop to this prestigious expansion and renovation. Kontakt der Kontinenten is a renovation project in which the focus was on retaining the monastic atmosphere of the building. The hotel has been extended with a conservatory and provided with a lift. In addition, a connection has been made between two parts of the building. Walls were broken and a floating walkway was placed around the lift shaft.
By making extensive use of glass, a very spacious atmosphere has been created, while retaining the original elements that give the building its characteristic look.

Conference hotel Kontakt der Kontinenten consists of a complex of former monastery buildings that are surrounded by a beautiful garden and forest. Adjacent to the chapel and the mission house, a single-storey building section was built in the 1990s, housing the restaurant Proeflokaal De Wereld. Since the outdated extension no longer met the hotel’s quality requirements, the need arose to redesign it. One of the biggest wishes was to create a synergy between inside and outside, for an ultimate feeling of rest and relaxation. A minimalist, spacious design with a lot of glass was required in order to draw nature inside, as it were.

The challenge in this project lay in making the connection between the new steel and the existing building. A 3D scanner was used to map this out as well as conventional measuring methods. This gave us a clear insight into the situation on site and allowed us to place the steel with high precision and connect it to the old masonry construction.

Design team of builders

Kontakt der Kontinenten called in glass company IGS to help them think about the details from the sketch design. In view of the large glass façade and the many interfaces with the steel construction, IGS recommended Vic Obdam to take on this project together and to shape the design together with the architect. A design team consisting of people who will also build the building themselves is a very good and beautiful concept. It contributes to a design with well thought-out and practically feasible details, which are aesthetically in line with the architect’s vision.

Preparing the building process
Vic Obdam’s role does not end with ‘steel building’. Having a role in the design team is one thing, but for example, laying the basis of the architectural floor plan by mapping the robust, historical building components around it, clearly shows the added value Vic Obdam had in this project. With our 3D scanning equipment we mapped the walls of the old monastery buildings. This enabled the architect to immediately distribute the 3D model, which was completely set up in BIM, to the other (sub)contractors, ensuring a smooth preparation of the building process.
Of course, we also use the 3D scan for our own measurements. Many steel elements had a connection with the old masonry of the old monastery buildings, whose walls are never perfectly straight. The scan also gave us the opportunity to make a simulation for the assembly of the footbridge.

Ready for the future
The complete transformation of the restaurant and kitchen area of the hotel has resulted in a modern, minimalist structure of steel and glass. A sharp contrast with the adjacent historical buildings and an optimal connection with nature. Due to the good cooperation between Vic Obdam and the other companies involved in the project, Kontakt der Kontinenten is ready for the future!

Project partners:
iKaaBee, Boparai, IGS, Lakeman Elevators

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments