Bordes en spiltrappen NXP, Nijmegen

Construsoftbimawards - Bordes en spiltrappen NXP, Nijmegen
Categorie Kleinschalige projecten
Jaar 2024
Land Benelux
Organisatie Janssen Lastechnieken B.V.
Projectpartners Giesbers Bouw B.V.
Auteur Fred Albers
Cliënt NXP Nijmegen
Plaats van constructie Nijmegen
Tags SteelTekla Structures

Het project

Het bouwen van een (transport)bordes met spiltrappen op een hoogte van circa 6,45 meter en ingeklemd tussen twee bestaande gebouwen. De basis en profilering is vooraf bepaald door een ingenieursbureau, die de onderleggers via de aannemer ter beschikking heeft gesteld. Janssen Lastechnieken heeft daarop voortgeborduurd door engineering en detaillering tot uitvoeringsniveau voor haar rekening te nemen. Na goedkeuring van alle ingediende stukken is al het staalwerk in eigen werkplaats prefab geproduceerd en op transport gegaan naar de verzinkerij om de roestwerende zinklaag aan te brengen. Janssen Lastechnieken heeft eigen monteurs in dienst die met behulp van een ingehuurde kraan en hoogwerkers de complete staalconstructie hebben gemonteerd en gesteld in het werk.

Het betreft:

1) Staalconstructie

2) Spiltrappen

3) Roostervloer

4) Leuningen en hekjes

5) Het aansluitende bordes welke als loopbrug dient naar het gebouw toe.

De werkzaamheden van de aannemer waren in dit geval het ontgraven van de bouwput, het storten van de funderingspoeren, het uitzetten van de ankers aan de hand van door ons aangeleverde ankerplan en nadat al het staalwerk is aangebracht het ondersabelen van de kolommen met krimpvrije mortel en het weer aanhelen van het straatwerk.

Het ingestuurde bordes is bestemd als ‘transportbordes’. Dat wil zeggen dat er grote onderdelen/materialen boven op het bordes gezet worden en dan via een brug (welke aan ons bordes is gemaakt) door een doorgang in het bestaand gebouw gebracht kunnen worden. De hoogte is bepaald door de eis dat er vrachtvervoer onderdoor mogelijk is. Het bordes moest bijna de volledige vrije ruimte beslaan tussen de twee bestaande gebouwen in, zie hiervoor de foto’s. Het bordes bevindt zich tussen de gebouwen.

Ruimtebesparende spiltrap

Voor de toegang naar boven toe is de spiltrap bedacht om ruimte te besparen; een trapcombinatie bestaande uit steektrappen en tussenbordes neemt veel meer ruimte in. Omdat de totale stijghoogte meer dan 6 meter bedraagt, hebben we de spiltrap op een hoogte van ongeveer 4 meter voorzien van een tussenbordes. In de regels van het Bouwbesluit staat dat er pér trap nooit meer dan 4,0 meter overbrugd mag worden waardoor we 2 spiltrappen (met ongelijke hoogte) op elkaar hebben gestapeld.

The project

Building a transport platform with spiral stairs at a height of approximately 6.45 meters and sandwiched between two existing buildings. The base and profiling were determined in advance by an engineering firm, which provided the foundations via the contractor. Janssen Lastechnieken elaborated on this by taking care of engineering and detailing up to execution level. After approval of all submissions, all steelwork was prefabricated in our own workshop and transported to the galvanisation plant for application of the anti-corrosion zinc coating. Janssen Lastechnieken employed its own fitters who, with the help of a hired crane and aerial platforms, assembled and set the complete steel structure on site.

This involved:

1) Steel construction

2) Spiral staircases

3) Grid floor

4) Handrails and railings

5) The connecting platform which serves as a walkway to the building.

In this case, the contractor’s work involved excavating the pit, pouring the foundation piles, setting out the anchors based on the anchor plan we provided and, after all the steelwork is in place, undercutting the columns with non-shrink mortar and resurfacing the pavement.

The submitted platform is intended as a ‘transport platform’. This means that large components/materials are placed on top of the platform and can then be transported through a bridge (attached to our platform) through a passage into the existing building. The height was determined by the requirement to allow truck transport underneath. The platform had to occupy almost the entire free space between the two existing buildings, see the photos. The platform is located between the buildings.

Space-saving spiral staircase

For the upward access, the spiral staircase was devised to save space because a staircase combination consisting of vertical stairs and intermediate landings takes up much more space. Since the total riser height is more than 6 metres, we fitted the spiral staircase with an intermediate landing at a height of about 4 metres. The rules of the Building Decree state that no more than 4.0 metres may be bridged per staircase, so we stacked 2 spiral staircases (of unequal height) on top of each other.

Laat jouw reactie achter

1 Comment
Nieuwste
Oudste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Thijs Nellen
1 maand geleden

Janssen Lastechnieken B.V. Staat bekend om geweldig maatvast constructie werk te fabriceren van A tot Z.