High Tech Factory – Veldhoven

Construsoftbimawards - High Tech Factory – Veldhoven
Categorie Industriële projecten
Jaar 2024
Land Benelux
Organisatie Buro Grondverf (in opdracht van GS Staalwerken Groep)
Projectpartners GS Staalwerken Groep, Moeskops Staalbouw
Auteur Peter-Paul Brans
Cliënt BMV (Bouwers Met Visie)
Plaats van constructie Veldhoven
Tags SteelTrimble ConnectTekla Structures

De High Tech Factory in Veldhoven is een toonbeeld van moderne bouwtechnieken en een anticiperend ontwerp, waarbij de constructie zich aanpast aan de snel veranderende eisen van de hightechindustrie.

Anticiperen en bijsturen
Het bijzondere aan dit project is dat dit gebouw nog in ontwikkeling is tijdens de bouwfase. De hoofdconstructie voor het dak, buiten wanden en vloer is bekend tijdens de start van dit project. Het binnenste gedeelte wordt verder uitontwikkeld tijdens de bouwfase. Dit stelt de opdrachtgever in staat om chipmachines te ontwikkelen die inspelen op de dynamische markt, waarbij continu aanpassingen mogelijk zijn om aan de wensen van de cliënt te voldoen.

Jas te klein…
Het komt wellicht vreemd over, maar met een afmeting van 96x55x18m is het gebouw eigenlijk te krap voor alle constructies en benodigde apparatuur met bijbehorende leidingen en kanalen. Hierdoor wordt het maximale geëist om de 3D engineering van diverse partijen op elkaar af te stemmen.

3D
De uitdagingen van ruimtebeperkingen worden aangepakt door nauwgezette afstemming tussen verschillende engineeringteams, waarbij 3D-modellering essentieel is geworden voor de coördinatie van complexe systemen zoals leidingwerk op verschillende hoogtes. Tekla Structures en Trimble Connect spelen een cruciale rol in dit proces. Voor het uitwerken van de staalconstructie en betonkolommen is gebruik gemaakt van Tekla Structures. Op de bouwplaats wordt veelvuldig gebruik gemaakt van Trimble Connect door o.a. montageploegen, projectleiders en werkvoorbereiders.

Tekla Structures
In dit gebouw komen veel lasvoorbewerkingen voor. O.a. alle koker schoren en aanvullende verstevigingsplaten van de spanten zijn rondom voorzien van verschillende hoeken t.b.v. lasvoorbewerkingen. In Tekla Structures is dit met de verschillende las mogelijkheden eenvoudig te modelleren. Via STP file aansturing worden deze kokers en platen met alle lasvoorbewerkingen perfect aangeleverd zonder verdere na-bewerkingen, wat resulteert in tijdwinst en minimalisatie van fouten.

Samenwerking in Trimble Connect
Tijdens wekelijkse bouwbesprekingen worden alle disciplines op elkaar gecontroleerd, aangepast en aangevuld met behulp van IFC modellen in Trimble Connect. Dit programma werkt eenvoudig voor een project gebruiker, om allereerst een visuele controle uit te voeren. Hiermee hebben we gemakkelijk al een eerste stap in het voorkomen van bouwfouten. Daarnaast spreekt een 3D weergave vaak veel meer tot de verbeelding dan een 2D tekening. Dit is een continu proces wat bezig blijft tot aan de oplevering van het gebouw. Deze geïntegreerde aanpak zorgt voor een gestroomlijnde samenwerking en optimalisatie van het bouwproces, wat de High Tech Factory tot een voorbeeld maakt van innovatie in de bouwsector.

Tekla model sharing
Dit gebouw is hoofdzakelijk gemodelleerd door Buro Grondverf. Daarnaast zijn diverse onderdelen uitgewerkt in samenwerking met modelleurs van de GS Staalwerken Groep. Met behulp van Tekla model sharing gaan alle updates moeiteloos op-en-neer tussen de diverse modelleurs. Om 3.500.000 kg staalconstructie en ruim 200 stuks wekelijks wisselende IFC referentiemodellen werkbaar en daarnaast eenvoudig te houden, is een buitengewone prestatie van dit software pakket.

The High Tech Factory in Veldhoven is an example of modern construction techniques and anticipatory design, in which the construction adapts to the rapidly changing requirements of the high-tech industry.

Anticipating and adjusting
The special feature of this project is that this building is still under development during the construction phase. The main construction for the roof, exterior walls and floor was announced at the start of this project. The inner part will be further developed during the construction phase. This enables the client to develop chip machines that respond to the dynamic market, with continuous adjustments to meet the client’s wishes.

Jacket too small…
It may seem strange, but with a size of 96x55x18m, the building is actually too small for all the constructions and necessary equipment with associated pipes and ducts. As a result, the maximum requirement is made to coordinate the 3D engineering of various parties.

3D
The challenges of space constraints are addressed through close coordination between different engineering teams, with 3D modeling having become essential for the coordination of complex systems such as pipework at different heights. Tekla Structures and Trimble Connect play a crucial role in this process. Tekla Structures was used for the development of the steel structure and concrete columns. On the construction site, Trimble Connect is frequently used by, among others, assembly teams, project managers and work planners.

Tekla Structures
There are many welding preparations in this building. Among other things, all box braces and additional reinforcement plates of the trusses are provided with different angles all around for welding preparations. In Tekla Structures, this is easy to model with the various welding options. Via STP files, these tubes and plates are delivered perfectly with all welding preparations without further post-processing, which results in time savings and minimization of errors.

Collaboration in Trimble Connect
During weekly construction meetings, all disciplines are checked, adjusted and supplemented with the help of IFC models in Trimble Connect. This program works easily for a project user, to first perform a visual check. This easily gives us a first step in preventing construction errors. In addition, a 3D representation often appeals much more to the imagination than a 2D drawing. This is a continuous process that continues until the delivery of the building. This integrated approach ensures streamlined collaboration and optimization of the construction process, making the High Tech Factory an example of innovation in the construction industry.

Tekla model sharing
This building is mainly modeled by Buro Grondverf. In addition, various components have been developed in collaboration with modelers from the GS Staalwerken Group. With the help of Tekla model sharing, all updates go effortlessly back and forth between the various modelers. To keep 3,500,000 kg of steel construction and more than 200 pieces of weekly changing IFC reference models workable and also simple, is an extraordinary achievement of this software package.

Laat jouw reactie achter

1 Comment
Nieuwste
Oudste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Kees
15 dagen geleden

Weer een geweldige en indrukwekkende prestatie