Mall of the Netherlands – Dome

Construsoftbimawards - Mall of the Netherlands – Dome
Categorie Kleinschalige projecten
Jaar 2021
Land Benelux
Organisatie Vic Obdam Staalbouw bv.
Projectpartners Goudsticker – de Vries, IV-consult, Braat glasconstructies, Ballast Nedam
Auteur Bart van der Gulik
Co-auteurs Dilu Beenker
Cliënt Ballast Nedam Bouw Speciale Projecten
Plaats van constructie Leidschendam
Tags

Juryrapport

In de categorie Kleinschalige projecten is het project ‘Mall of the Netherlands – Dome’ van Vic Obdam tot winnaar benoemd. Dit project was volgens de jury niet alleen constructief complex, ook heeft het een echte ‘wow-factor’. Jurylid Hans Hendriks voegde daaraan toe: “Dit is een prachtig voorbeeld waarbij de toegevoegde waarde van BIM is te zien, vooral bij het modelleren van de aansluiting staal op glas. Ik denk niet dat dit zonder BIM was gelukt.” In het model zit elke ligger net iets verdraaid ten opzichte van het knooppunt. Door de ovale vorm, beperkte glastoleranties en het esthetische eisen is elke knoop uniek met ieder zijn eigen verplaatsingsvrijheid. De Dome-constructie is geplaatst op een reeds geplaatste staalconstructie en diende als onderslag voor de glasplaten. In 3D-engineeringssessies hebben de betrokken partijen de glasplaten en de staalconstructie binnen de glastoleranties op elkaar afgestemd.

Achtergrond info

Goudsticker – de Vries Hoofdconstructeur
D.m.v.: BIM: 3D modellen afgestemd

IV-consult Constructeurs
Pendelverbindingen berekend

Braat glasconstructies Leverancier glasdak
D.m.v.: BIM: 3D modellen afgestemd

Ballast Nedam Opdrachtgever
D.m.v.: BIM: Controle maatvoering van het model
Inmeten en uitzetten van de ankerpunten op de bogen d.m.v. 3D meetpunten

Ontwikkeling

In Leidschendam is het grootste winkelcentrum van Nederland gerealiseerd, de Mall of the Netherlands. Eén van de eye cathcers van het winkelcentrum is de centrale hal. Over de centrale hal is een ovaal gevormde glazen kap geplaatst genaamd de Dome. In opdracht van Ballast Nedam heeft Vic Obdam Staal de Dome volledig uitgewerkt en gemonteerd. Wat deze kap uniek maakt is dat kap op scharnierende pendels is geplaatst en elk onderdeel in een hoekverdraaiing staat t.o.v. de aangrenzende onderdelen.

Uitdagingen

Op zichzelf lijkt de constructie redelijk simplistisch. Maar ingezoomd op de knopen zie je dat elke ligger net verdraait zit t.o.v. het knooppunt.
Door de ovale vorm, beperkte glastoleranties en het esthetische eisen is elke knoop uniek met ieder zijn eigen verplaatsingsvrijheid.
De uitdaging zat in de hoekverdraaiing van elke ligger wat heeft geleid tot enkel identieke onderdelen, die allen apart van elke moesten worden gemoduleerd en de geassembleerd. In de productie is dat ondervangen door alle verbindingen te scriben op de buisprofielen van de pendels.

Vanuit esthetisch aspect is geëist dat alle kokers d.m.v. ‘blinde’ verbindingen samen komen. Uit het besluit om niet in het werk te gaan lassen is een ontwerp ontstaan waarbij er voor elke verbinding een uniek pas-stuk is gemaakt. Door de passtukken zijn alle koppelingen uitgevoerd als boutverbindingen zonder dat dit zichtbaar is in het geheel.

BIM

De gehele pendelconstructie is op basis van 3D berekeningen uitgerekend zodat er rekening kon worden gehouden met de beweging van de constructie. De Dome constructie is geplaatst op een reeds geplaatste staalconstructie dat door het hoge eigen gewicht onvoorspelbaar is verplaatst. Door middel van een total station 3D inmeting zijn de bestaande stalen bogen in kaart gebracht en zijn de pendel lengtes hierop aangepast. Op dezelfde manier zijn alle ankerpunten van de pendels uitgezet.
Zoals Vic Obdam op een 3D onderslag van een externe partij heeft gebouwd dient de Dome constructie ook als onderslag voor de glasplaten. In 3D engineeringssessies zijn de glasplaten en de staalconstructie binnen de glastoleranties op elkaar afgestemd.

Jury report

In the category Small-scale projects, Vic Obdam’s ‘Mall of the Netherlands – Dome’ project was named the winner. According to the jury, this project was not only constructively complex, it also has a real ‘wow factor’. Jury member Hans Hendriks added: “This is a great example where the added value of BIM can be seen, especially when modelling the connection of steel to glass. I don’t think this would have been possible without BIM.” In the model, each beam is slightly twisted relative to the node. Due to the oval shape, limited glass tolerances and the aesthetic requirements, each node is unique, every one with its own freedom of movement. The Dome construction is placed on an already installed steel construction and served as a base for the glass plates. In 3D engineering sessions, the parties involved aligned the glass sheets with the steel structure within the glass tolerances.

Background info

Goudsticker – de Vries; Structural Design
By means of: BIM: 3D models matched

IV-consult Joint design
Pendulum joints calculated

Braat glass constructions Supplier glass roof
By means of BIM: 3D models tuned

Ballast Nedam Client
By means of: BIM: Checking dimensions of the model
Measuring and plotting the anchor points on the arches using 3D measuring points

Development

The largest shopping centre in the Netherlands, the Mall of the Netherlands, has been built in Leidschendam. One of the eye cathcers of the shopping centre is the central hall. Over the central hall an oval shaped glass canopy has been placed, called the Dome. Vic Obdam Staal was commissioned by Ballast Nedam to fully design and assemble the Dome. What makes this dome unique is that it is placed on hinged pendants and each part is turned at an angle to the adjoining parts.

Challenges

In itself, the construction seems fairly simplistic. But if you zoom in on the nodes, you see that every beam is slightly twisted in relation to the junction.
Due to the oval shape, limited glass tolerances and the aesthetic requirements, each node is unique with its own freedom of movement.
The challenge lay in the angular rotation of each beam, which led to only identical parts, all of which had to be modulated and assembled separately. In the production, this was overcome by scribing all the connections to the tubular profiles of the pendulums.

From an aesthetic point of view, the requirement was that all the tubes should come together by means of ‘blind’ connections. The decision not to weld on the work resulted in a design in which a unique fitting piece was made for each joint. Because of the fitting pieces, all connections are executed as bolted connections without this being visible in the whole.

BIM

The entire pendulum construction was calculated on the basis of 3D calculations so that the movement of the construction could be taken into account. The Dome construction has been placed on top of an already placed steel construction that has moved unpredictably due to its high own weight. By means of a total station 3D measurement, the existing steel arcs were mapped and the pendulum lengths were adjusted accordingly. In the same way, all the anchor points of the shuttles were plotted.
As Vic Obdam built on a 3D subsurface provided by an external party, the Dome construction also serves as a subsurface for the glass plates. In 3D engineering sessions the glass plates and the steel construction were matched within the glass tolerances.

Laat jouw reactie achter

0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties