Winnaar van categorie in de landen:

Nieuw Bergen, Eindhoven

Construsoftbimawards - Nieuw Bergen, Eindhoven
Categorie Commerciële projecten
Jaar 2024
Land Benelux
Organisatie Stam + De Koning Bouw (VolkerWessels)
Projectpartners Ferross Staalbouw
Auteur Dennis Gubbels
Co-auteurs Niek Rooijackers, Selahattin Dulger
Cliënt SDK Vastgoed (Volkerwessels)
Plaats van constructie Eindhoven
Tags InterfaceExtended Reality (VR/AR/MR)SteelTrimble ConnectTekla StructuresSketchUp

Nieuw Bergen, een herontwikkeling van het gebied rondom de Deken van Somerenstraat in Eindhoven voegt 3.200 m2 groen toe aan de Eindhovense binnenstad. De bouw van dit uitdagende binnenstedelijke project wordt verzorgd door Stam + De Koning Bouw in samenwerking met ontwikkelaar SDK Vastgoed (beide onderdeel van VolkerWessels).

Voor dit project worden twee bestaande gebouwen gerenoveerd en vijf nieuwe gebouwen gerealiseerd inclusief een ondergrondse stallingsgarage. In deze zeven gebouwen komen 5 commerciële ruimtes en 237 woningen – zowel huur als koop – voor verschillende doelgroepen met diverse publieke functies.

Het unieke ontwerp is van het internationale architectenbureau MVRDV en wordt technisch uitgewerkt door de engineers van Inbo. Een van de meest opvallende aspecten van het ontwerp zijn de schuine daken, bedekt met groen (vegetatie) en PV-panelen, die niet alleen een esthetische waarde toevoegen, maar ook bijdragen aan de duurzaamheid van het project. De schuine afsnijdingen zorgen voor een maximale inval van zonlicht, waardoor het gebied een open en levendig karakter krijgt.

Het Project Management Systeem
Een project zoals Nieuw Bergen bestaat uit een enorme hoeveelheid aan projectinformatie. Om het project beheersbaar te laten verlopen is het essentieel om grip te houden op deze projectinformatie. Daarom maakt Stam + De Koning gebruik van Trimble Connect als Project Management Systeem (PMS), waarbij alle betrokken projectpartners samenwerken en communiceren rondom één digitaal projectdossier. De projectinformatie (documenten, tekeningen en IFC-modellen) wordt “in de cloud” uitgewisseld en opgeslagen. Hierdoor kan de actuele projectinformatie altijd en overal worden geraadpleegd via de desktop app, de browser of via de mobiele app op een tablet of smartphone.

Integrale samenwerking met OpenBIM
Binnen het project Nieuw Bergen werken we integraal samen op basis van OpenBIM. Projectpartijen kunnen de software kiezen die het beste bij hun eigen proces past zolang er goede IFC-modellen mee gemaakt kunnen worden. Alle aspectmodellen worden door Stam + De Koning samengevoegd tot één integraal coördinatiemodel wat inmiddels bestaat uit meer dan 250 IFC-modellen van 30 verschillende projectpartners!

Engineering van de stalen dakconstructies
Een van de meest complexe uitdagingen in het project Nieuw Bergen is de engineering van de schuine daken bestaande uit een stalen dakconstructie met houten dakelementen. Projectpartner Ferross Staalbouw heeft de deze staalconstructie volledig uitgewerkt in Tekla Structures en vervolgens geëxporteerd naar IFC. Dit maakt het voor Stam + De Koning mogelijk om de staalconstructies integraal af te stemmen met andere aspectmodellen, om er uiteindelijk voor te zorgen dat het tijdens de montage allemaal perfect past. Een knap staaltje engineering!

De bouwplaats naar BIM
In de aanloop naar de uitvoering van dit complexe, binnenstedelijke project heeft Stam + De Koning het ontwerp van de bouwplaats volledig in 3D uitgewerkt in SketchUp, waarbij de beschikbare ontwerpmodellen en openbare GIS-data als onderleggers zijn gebruikt. Dit bouwplaatsmodel is gebruikt om de aandachtspunten tijdens de realisatiefase al vooraf inzichtelijk te kunnen maken voor omwonenden, gemeente en het uitvoeringsteam. Denk hierbij aan (bouw)logistiek, bouwveiligheid en positionering van de torenkranen. Dankzij exportmogelijkheden naar IFC en PDF via SketchUp Layout, wordt de projectinformatie voor iedereen toegankelijk.

BIM naar de bouwplaats
Door slim gebruik te maken van vooraf in Trimble Connect gedefinieerde vensters kunnen de coördinatiemodellen op de bouwplaats worden geraadpleegd middels de smartphone of tablet. Aangezien het project zich uitstrekt over een groot gebied is er centraal op de bouwplaats een BIM-container ingericht met presentatiescherm en een vaste computer waarop de uitvoerder en het bouwplaatspersoneel deze modellen en de tekeningen kunnen raadplegen via Trimble Connect. Dit scheelt weer een lange wandeling naar de uitvoerderskeet. Trimble Connect AR voegt een nieuwe dimensie toe aan controleprocessen op bouw. Zo worden betonwanden en installaties door middel van AR gecontroleerd en wordt ook de correcte uitvoering van kopers opties hiermee gecheckt.

Nieuw Bergen, a redevelopment of the area around Deken van Somerenstraat in Eindhoven, adds 3,200 m2 of green space to the city center of Eindhoven. The construction of this challenging inner-city project is undertaken by Stam + De Koning Bouw in collaboration with developer SDK Vastgoed (both part of VolkerWessels).

For this project, two existing buildings are renovated and five new buildings are constructed, including an underground parking garage. These seven buildings will comprise 5 commercial spaces and 237 residences – both for rent and for sale – catering to various demographics along with diverse public functions.

The unique design is by the international architectural firm MVRDV and is technically executed by the engineers of Inbo. One of the most notable aspects of the design is the sloping roofs covered with greenery (vegetation) and PV panels, adding not only aesthetic value but also contributing to the sustainability of the project. The angled cuts allow for maximum sunlight penetration, giving the area an open and vibrant character.

The Project Management System
A project like Nieuw Bergen involves a vast amount of project information. To ensure the project runs smoothly, it’s essential to maintain control over this project information. Therefore, Stam + De Koning utilizes Trimble Connect as the Project Management System (PMS), enabling all involved project partners to collaborate and communicate around a single digital project dossier. Project information (documents, drawings, and IFC models) is exchanged and stored “in the cloud,” allowing access to the current project information anytime, anywhere via the desktop app, browser, or mobile app on a tablet or smartphone.

Integrated collaboration with OpenBIM
Within the Nieuw Bergen project, we collaborate integrally based on OpenBIM. Project parties can choose the software that best suits their own process as long as good IFC models can be created. All aspect models are merged by Stam + De Koning into one integral coordination model, which now consists of more than 250 IFC models from 30 different project partners!

Engineering of the steel roof structures
One of the most complex challenges in the Nieuw Bergen project is the engineering of the sloping roofs consisting of a steel roof structure with wooden roof elements. Project partner Ferross Staalbouw has fully detailed this steel structure in Tekla Structures and then exported it to IFC. This enables Stam + De Koning to coordinate the steel structures integrally with other aspect models, ultimately ensuring a perfect fit during assembly. A remarkable piece of engineering!

Construction site to BIM
Leading up to the execution of this complex, inner-city project, Stam + De Koning has fully detailed the construction site design in 3D using SketchUp, utilizing available design models and public GIS data as underlays. This construction site model has been used to make the focal points during the realization phase visible in advance for residents, the municipality, and the construction team. This includes (construction) logistics, construction safety, and positioning of the tower cranes. Thanks to export capabilities to IFC and PDF via SketchUp Layout, project information is accessible to everyone.

BIM on the construction site
By smartly utilizing predefined views in Trimble Connect, coordination models can be accessed on the construction site via smartphone or tablet. Since the project spans a large area, a BIM container has been set up centrally on the construction site with a presentation screen and a desktop computer where the site manager and construction personnel can access these models and drawings via Trimble Connect. This eliminates the need for a long walk to the site office. Trimble Connect AR adds a new dimension to quality control processes on-site. Concrete walls and installations are checked using AR, and the correct execution of buyer options is also verified through this method.

Laat jouw reactie achter

1 Comment
Nieuwste
Oudste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
1 maand geleden

Indrukwekkend!! Complimenten