Lávka přes silnici a železniční trať v Plzni – Koterově

Construsoftbimawards - Lávka přes silnici a železniční trať v Plzni – Koterově
Kategoria Projekty infrastrukturalne
Rok 2022
Kraj Czech Republic
Organizacja EXCON, a.s.
Autor Ing. Dalibor Gregor, Ph.D.
Współautorzy Ing. Michal Dudek
Klient Správa železnic, s.o., Statutární město Plzeň, Ředitelství silnic a dálnic ČR
Miejsce budowy Plzeň - Koterov
Tags

Novostavba lávky, vyprojektovaná společností SUDOP PRAHA, a.s., představuje mimoúrovňové propojení komunikace pro pěší v ulici K Dráze (Plzeň-Bručná) a v ulici Na Lipce (Plzeň-Koterov). Lávka přemosťuje dva dopravní koridory – silnici I/20 a čtyři koleje železniční trati, jejichž součástí je i železniční tepna Gmünd – České Budějovice – Plzeň. Délka přemostění je 154 m při celkové délce mostu 202 m. S ohledem na požadovaný průjezdný profil nad pozemní komunikací i nad elektrifikovanou železniční tratí bylo nutné konstrukčně řešit sestup lávky z výšky cca 7,5 m nad terénem po překročení železnice dolů na koterovskou opěru s akceptovatelným podélným sklonem. Tento problém byl i s ohledem na limitovaný půdorysný prostor u ulice Na Lipce řešen půdorysně zakřivenou rampou. Lávka byla navržena na zatížení chodci zatěžovacím modelem LM4, tj. 5kN/m2, redukovaným s ohledem na délku zatížené lávky v souladu s ČSN EN 1991-2. Průchozí volná šířka lávky je navržena 3,0 m.

The new footbridge, designed by SUDOP PRAHA, a.s., represents an out-of-level connection of the pedestrian road in K Dráze Street (Plzeň-Bručná) and Na Lipce Street (Plzeň-Koterov). The footbridge bridges two transport corridors – the I/20 road and four tracks of the railway line, which includes the railway line Gmünd – České Budějovice – Plzeň. The length of the bridge is 154 m with a total length of 202 m. With regard to the required crossing profile over the road and the electrified railway line, it was necessary to design the descent of the footbridge from a height of approx. 7.5 m above the terrain after crossing the railway down to the Koter abutment with an acceptable longitudinal slope. This problem was solved by a curved ramp, also with regard to the limited plan space at Na Lipce Street. The footbridge was designed for pedestrian loading with the LM4 loading model, i.e. 5kN/m2, reduced with respect to the length of the loaded footbridge in accordance with ČSN EN 1991-2. The clear width of the footbridge is designed to be 3.0 m.

Komentuj

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments