AAK Biomass Boiler

Construsoftbimawards - AAK Biomass Boiler
Categoria Projectos Industriais
Ano 2024
País Poland
Organização Give Steel BIM & Structural Design
Autor Give Steel BIM & Structural Design
Local de construção Aarhus, Dania
Tags SteelTrimble ConnectTekla Structures

AAK Biomass Boiler
Fasady, dachy i stal – połączenie wszystkich naszych umiejętności w praktyce
Budowa 600-tonowej konstrukcji stalowej z towarzyszącymi rozwiązaniami dla dachu i fasady, która obejmuje 30-metrowy kocioł na biomasę w porcie w Aarhus.
Nowy budynek kotła dla AAK
We współpracy z firmą COWI, Give Steel było odpowiedzialne za projekt i produkcję konstrukcji stalowej, która zawiera nowy kocioł na biomasę firmy AAK. Budynek kotła ma 30 metrów wysokości, a do jego budowy zużyto prawie 600 ton stali. Był to bardzo złożony projekt z krótkim terminem realizacji, co stanowiło wyzwanie i wymagało opracowania specjalnych rozwiązań. Oprócz konstrukcji stalowej, która otacza kocioł na biomasę, Give Steel dostarczyło całą podstawową stal konstrukcyjną, jak i stal drugorzędną. Ponadto zamontowano fasady z płyt warstwowych i dach z blachy trapezowej w nowej kotłowni AAK.
Koordynacja z klientem i wykonawcą
Give Steel koncentruje się na współpracy z klientem zorientowanej na rozwiązania przez cały etap projektowania i planowania, osiągając w ten sposób dobrą synergię zarówno projektu konstrukcyjnego, jak i korzystnych rozwiązań. Zaletą zintegrowanego rozwiązania dla fasad i dachów, które obejmuje kontrolę cienkich blach w połączeniu z nośnymi konstrukcjami stalowymi, jest skoordynowane, spójne i zoptymalizowane rozwiązanie dla klienta. Usprawnia to proces i może być uwzględnione we wszystkich częściach konstrukcji jeszcze przed rozpoczęciem produkcji i montażu. Te same korzyści można osiągnąć poszukując rozwiązań obejmujących blachy trapezowe i stropy kompozytowe. Wykorzystanie tego samego dostawcy do takiego zadania oznacza mniejszą liczbę konfliktów, a tym samym lepiej przemyślany, bardziej spójny projekt konstrukcyjny. Poprawiona koordynacja i zmniejszona odpowiedzialność w odniesieniu do łatwości budowy i terminowości realizacji procesu budowlanego sprawia, że jest on łatwiejszy zarówno dla klienta, jak i wykonawcy pod względem praktycznym. Ostatecznie oznaczało to znaczne oszczędności, ponieważ wyeliminowano niewłaściwe rozwiązania i opóźnienia.
Budowa nad i wokół dużego kotła, który został zainstalowany przed budową budynku, nie była łatwym zadaniem. Proces był również trudny, ponieważ został wybudowany na bardzo ograniczonej przestrzeni. Nowa instalacja AAK na biomasę zmniejszy emisję CO2 o około 90%, co w tym przypadku oznacza 45 000 ton CO2. Odpowiada to emisji wytwarzanej przez nieco ponad 25 000 samochodów spalinowych. Sprawia to, że działanie zakładu jest bardziej zrównoważone i wspiera zieloną transformację w mieście Aarhus.

AAK Biomass Boiler
Facades, roofs and steel – bringing all our skills into play
Construction of a 600-tonne steel structure with associated roof and facade solution, which encloses a 30-metre high biomass boiler at Aarhus Harbour.
New boiler building for AAK
In collaboration with COWI, Give Steel has been responsible for the design and manufacture of the steel construction, which encapsulates AAK’s new store biomass boiler. The boiler is 30 metres high and has used almost 600 tons of steel for construction. This has been a very complex project with a short deadline, which produced challenges and required significant development and special solutions in the process. In addition to the steel structure that encloses the biomass boiler, Give Steel supplied all essential and secondary steel. Furthermore, sandwich panel facades and a trapezoidal roof were mounted at AAK’s new large boiler hall.
Facilitates coordination with client and contractor
Give Steel focused on a solutions-oriented collaboration with the customer throughout the design and planning phase, thereby achieving a good synergy of both structural design and advantageous solutions. The advantage of an integrated solution for facades and roofs, which includes thin sheet checking in combination with the load-bearing steel structures, ensures a coordinated, coherent, and optimised solution for the customer. It streamlines the process and can be taken into account for all parts of the construction before production and assembly. The same benefits are achieved by seeking solutions that involve roof trapeze decks and composite decks. Using the same supplier for such a task means fewer interfaces and thus a better-thought-out, more coherent structural design. Improved coordination and reduced responsibilities with regard to the buildability and timeliness of a construction process make it easier for both client and contractor in practical terms. This ultimately, meant significant savings because inappropriate solutions and delays were avoided.
It was not an easy task to build above and around the large boiler that was installed before the construction of the building. The process was also challenging because it was built on a very limited space. AAK’s new biomass plant will reduce CO2 emissions by approximately 90% which means 45,000 tons of CO2 in this case. This corresponds to the emissions produced by just over 25,000 petrol cars. This makes the plant’s operation more sustainable and supports the green transition in the city of Aarhus.

Deixe o seu comentário

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments