Bruce B 550 kV

Construsoftbimawards - Bruce B 550 kV
Categoria Projectos Industriais
Ano 2023
País Czech Republic
Organização Hitachi Energy
Parceiros do Projeto -
Autor Ing. Vojtěch Škrob
Co-autores -
Cliente Hydro One
Local de construção Ontario, Canada
Tags

Naše oddělení se zabývá vytvářením ocelových konstrukcí, které podpírají plynem izolované vodiče v hliníkovém plášti. Tyto hliníkové trubky s vodiči jsou vyráběny přímo naší společností Hitachi Energy. V hliníkovém plášti jsou vodiče odizolovány inertním plynem, takto zapouzdřené mohou být daleko blíže sobě. Díky tomuto lze rozvodnu umístit na mnohem menším prostoru, než jaký zabírá klasická rozvodna elektrické energie. Takováto rozvodna může být tedy umístěna i do stísněných podmínek – například v městských centrech, na předměstích nebo plošinách na moři.
Vybraný Tekla model zobrazuje rozvodnu Bruce B 550 kV, která se nachází v Kanadě. Celková váha všech ocelových konstrukcí je přibližně 250 000 kg. Práce na projektu trvala přibližně 10 měsíců.
Při návrhu ocelových konstrukcí jsme museli brát v úvahu zemětřesení, vysokou rychlost větru a také velké teplotní rozdíly, stejně jako různé síly, které vytváří provoz elektrického zařízení.
Vnitřní část zabírá plochu přibližně 70 m * 25 m. Ve vnitřní části se nachází především 7 velkých obslužných lávek a přibližně 60 dalších konstrukcí.
Venkovní část je tvořena 12 odchozími trasami s největší délkou přibližně 350 m. Tyto trasy jsou podepřeny více než 300 konstrukcemi.
Celkem je v modelu 68 různých typů konstrukcí, největší je servisní lávka o váze 29 660 kg. Výška konstrukcí dosahuje až 7 metrů.
Při vytváření modelu používáme referenční objekty, především z proDesignu (Creo) nebo AutoCADu. Tyto reference zobrazují technologie, prostory nutné k obsluze a jiné požadavky (jako například cesty vedoucí okolo rozvoden nebo otvory v podlaze rozvodny. Pro vytváření konstrukcí používáme komponenty předdefinované v Tekle, ale také ty uživatelsky definované. Tyto komponenty jsme vytvořili pro často používané prvky nebo spoje, abychom urychlili naši práci. Celou dílenskou dokumentaci pro výrobce vytváříme a tiskneme přímo z Tekly. Při vytváření výkresů běžně používáme knihovnu 2D detailů. Detaily v knihovně jsou standardizované a sdílené napříč oddělením, ale v případě potřeby jsme schopni si je upravovat nebo vytvářet detaily nové.
Na obrázcích z modelu bychom Vám chtěli představit celou naši práci – od celkového pohledu na rozvodu po detail přípoje, který je vytvořen jako uživatelský komponent. Při výběru výkresů jsme se drželi podobného pravidla a rádi bychom Vám ukázali výkres „Rozložení podpor“, zobrazující celou rozvodnu, a výrobní výkresy pro největší lávky a ocelové konstrukce.

Our department is creating steel supports for the gas insulated switchgears, which are manufactured within our company Hitachi Energy. This technology allows to save space in comparism with classic electrical substation, as the conductors are in the aluminium pipes filled with the inert gas. With this solution distances between the conductors can be much more shorter and the substation can be placed in the cramped condition, such as platforms on the see, suburban areas or city centers.
Our Tekla model is showing transmittion station Bruce B located in Canada, with total weight of steel for indoor and outdoor part about 250 000kg. Whole project was creating for about 10 months.
While we were designing our structures we have to take into account seismicity, high wind speed and large temperature difference as well as forces comming from electrical equipment.
Indoor part covers the area aproximetly 70 m * 25 m. In this area can be found mainly 7 service platforms and about 60 other supporting constructions.
Outside part is created by 12 outgoing lines with the longest length about 350 m.These lines are supported by more than 300 construction.
In the model can be found 68 type of structures, the biggest one is service platform with weight 29 660 kg. Height of the structures reaches up to 7 meters.
While creating our model we are using reference models, mainly from proDesign (Creo) or AutoCAD. These references shows the technology, free spaces, civil requirements (such as surrounding roads for outdoor part or floor openings for indoor part). For creation of the steel supports, we are using components predefined in Tekla, but also user defined ones. These we created to speed up our work for parts or connection commonly used in our department. Complete detail drawing documentation is prepared and printed directly from Tekla. On the drawings we commonly use 2D detail library. Details in this library are standardized and shared within the department, but we also use customized or newly created ones, in the case of special need.
On the screenshots from the model we would like to present you our whole work – from the overview of whole substation to the detail for connection (created as user defined component). For the drawing selection we hold similar rule and we would like to show you the Support layout drawing, displaying whole transmittion station, and the manufacturing drawings for our most complex service platform and steel support.

Deixe o seu comentário

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments