Kuben

Construsoftbimawards - Kuben
Categoria Pequenos projectos
Ano 2022
País Poland
Organização Constravia
Autor Constravia
Local de construção Lillehammer
Tags

Kuben to 6-kondygnacyjny budynek mieszkalny z 43 mieszkaniami, garażem, częścią usługową i miejscami parkingowymi na I piętrze, a także parter z komórkami lokatorskimi i pomieszczeniami technicznymi.
Constravia była odpowiedzialna za główne obliczenia, inżynierię elementów prefabrykowanych, fundamenty oraz stal.
Największe wyzwania na projekcie stanowiły:
– W związku z tym, że Kuben znajduje się w centrum miasta i został wybudowany na terenie zburzonego budynku, podczas projektowania fundamentów musieliśmy wziąć pod uwagę m.in. istniejące instalacje i fundamenty sąsiednich budynków.
Balkony umieszczone na konstrukcji stalowej również wymagały dodatkowej konstrukcji kratownicy. Niektóre z nich mają wysokość 3 kondygnacji i zostały dostarczone jako zintegrowane elementy, co przyspieszyło montaż.
– Aby uzyskać więcej miejsca w strefie biznesowej, usunęliśmy kilka słupów i zaprojektowaliśmy większe belki.
– Istniało również kilka specjalnych połączeń między stalą a prefabrykatem, aby przejąć wszystkie siły z konstrukcji stalowej.
Wykonaliśmy około 750 rysunków.

Kuben is a 6-storey residential building with 43 apartments, a garage, a service area and parking spaces on the first floor, as well as a ground floor with storage rooms and technical rooms.
Constravia was responsible for the main calculations, engineering of the prefabricated elements, foundations and the steel construction.
We have had several challenges in the project:
– Due to the fact that Kuben is located in the city center and was built on the area of a demolished building, when designing the foundations, we had to take into account existing installations and foundations of neighboring buildings.
The balconies placed on the steel structure also required an additional truss structure. Some of them are 3 storeys high and were delivered as integrated elements, which accelerated the assembly.
– To get more space in the business area, we removed a few columns and designed larger beams.
– There were also some special connections between the steel and the precast to transfer all the forces from the steel structure.
We have made about 750 drawings.

Deixe o seu comentário

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments