Câștigătorul categoriei pe țări:

Villa, Vaassen

Construsoftbimawards - Villa, Vaassen
Categoria Sport și recreere
Anul 2024
Țara Benelux
Organizația Draisma Bouw
Parteneri de proiect Courage Architecten Apeldoorn
Autor Harry Knoors
Client Particulier
Locația construcției Vaassen
Tags ConcreteSteelTimberTrimble ConnectTekla Structures

Het project

Villa Apeldoorn: symfonie van technologie en natuur

In de serene bossen nabij Apeldoorn staat Villa Apeldoorn, een project dat de essentie van architecturale finesse en technologische integratie belichaamt. Dit project, zorgvuldig ontworpen door Courage Architecten uit Apeldoorn en uitgevoerd onder leiding van Draisma Bouw in nauwe samenwerking met Draisma Houtbouw, is niet alleen een prachtig toevluchtsoord, maar ook een toonbeeld van de harmonieuze samensmelting van natuur, architectuur en de nieuwste bouwtechnologieën.

Dagelijkse kost met een buitengewone uitkomst

Voor Draisma Bouw en Draisma Houtbouw is de dagelijkse routine verrijkt met het gebruik van geavanceerde software zoals Tekla Structures en Trimble Connect. Deze systemen behoren tot de standaard toolkit van Draisma, inclusief programma’s als Rhino Grasshopper, Solibri, SketchUp en BricsCAD, die allemaal direct of via Trimble Connect met API’s zijn geïntegreerd. Dit stelt Draisma in staat om met behulp van Trimble’s Total Stations van ontwerp naar strakke maatvoering en uitvoering over te gaan. Het streven naar de ultieme perfectie in engineering en realisatie wordt bij elk project voortgezet, waarbij Tekla Structures bij Draisma Houtbouw wordt ingezet voor het realiseren van (parametrische) modellen en bij Draisma Bouw voor de engineering van diverse bijzondere projecten.

Een verenigd front in design en constructie

De samenwerking tussen Courage Architecten en het bouwteam van Draisma benadrukt de kracht van gedeelde visies. Villa Apeldoorn, waarin de grenzen tussen binnen en buiten vervagen, is tot stand gekomen door een naadloze integratie van VDC/BIM-processen. Trimble Connect heeft binnen het project maximale interoperabiliteit mogelijk gemaakt. Dankzij VDC/BIM kon het team elk detail van het ontwerp met precisie afwerken.

Van uitdaging naar realisatie met houtbouw

De materiaalkeuze was cruciaal voor de realisatie van Villa Apeldoorn. De flexibiliteit en duurzaamheid van hout, in combinatie met beton en staal, zijn vakkundig geïntegreerd, wat de weg vrijmaakte voor de bouw van dit project.

Technologische synchronisatie en samenwerking

De keuze voor Trimble Connect als CDE heeft een soepele samenwerking en communicatie bevorderd. Het garandeert dat alle teams door het hele bouwproces heen synchroon blijven.

Reflectie op Villa Apeldoorn

Villa Apeldoorn staat als een monument van wat bereikt kan worden door het toepassen van bewezen technologieën met vakmanschap, duurzaamheid en schoonheid. Dit project dient als herinnering dat uitmuntendheid vaak voortkomt uit de meesterlijke toepassing van het vertrouwde tot in perfectie.

Projectomschrijving

Het woonhuis, verdeeld over twee bouwlagen en een kelder, omvat een hal, lift, technische ruimtes en een ontspanningsruimte. De keldervloer zijn in het werk gestort. De prefab betonnen holle kelderwandelementen eveneens. Stalen kolommen vormen de kern van het huis en de gevels zijn voorzien van aluminium puien met triple beglazing, uitgezonderd de schuifpuien met dubbel glas.

De vloeren van de begane grond zijn opgebouwd uit kanaalplaten en breedplaatvloeren, met HSB-wanden en gelamineerde houten elementen. De dakconstructie, bestaande uit gelamineerde houten elementen, draagt bij aan de stabiliteit van het huis.

Metal stud-wanden bieden flexibiliteit binnen de woning. De werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties zijn zorgvuldig geïntegreerd. De comfortabele vloeren met vloerverwarming en de esthetisch geplaatste trap dragen bij aan de unieke woonervaring.

De buitenkant van het huis is afgewerkt met duurzame Moso bamboe geveldelen en aluminium zetstukken. Het huis is nauwkeurig uitgezet met een Total Station van Trimble Connect, waarbij precisie voorop stond.

 

 

The project

Villa Apeldoorn: symphony of technology and nature

In the serene woods near Apeldoorn stands Villa Apeldoorn, a project that embodies the essence of architectural finesse and technological integration. Meticulously designed by Apeldoorn-based Courage Architects and executed under the direction of Draisma Bouw in close collaboration with Draisma Houtbouw, this project is not only a beautiful retreat, but also a paragon of the harmonious fusion of nature, architecture and the latest building technologies.

Everyday business with an extraordinary outcome

For Draisma Bouw and Draisma Houtbouw, the daily routine is enriched by the use of advanced software such as Tekla Structures and Trimble Connect. These systems are part of Draisma’s standard toolkit, including programmes such as Rhino Grasshopper, Solibri, SketchUp and BricsCAD, all of which are integrated with APIs directly or via Trimble Connect. This enables Draisma to move from design to tight dimensioning and execution using Trimble’s Total Stations. The pursuit of ultimate perfection in engineering and realisation continues with each project, with Tekla Structures being used at Draisma Houtbouw for the realisation of (parametric) models and at Draisma Bouw for the engineering of various special projects.

A united front in design and construction

The collaboration between Courage Architects and Draisma’s construction team highlights the power of shared visions. Villa Apeldoorn, in which the boundaries between inside and outside are blurred, was created through a seamless integration of VDC/BIM processes. Trimble Connect enabled maximum interoperability within the project. Thanks to VDC/BIM, the team was able to finish every detail of the design with precision.

From challenge to realisation with timber construction

The choice of materials was crucial for the realisation of Villa Apeldoorn. The flexibility and durability of wood, combined with concrete and steel, were expertly integrated, paving the way for the construction of this project.

Technological synchronisation and collaboration

The choice of Trimble Connect as CDE facilitated smooth collaboration and communication. It ensures that all teams remain in sync throughout the construction process.

Reflections on Villa Apeldoorn

Villa Apeldoorn stands as a monument of what can be achieved by applying proven technologies with craftsmanship, durability and beauty. This project serves as a reminder that excellence often comes from the masterful application of the familiar to perfection.

Project description

The residential house, spread over two floors and a basement, includes a hall, lift, technical rooms and a relaxation area. The basement floors are cast in situ. So are the precast concrete hollow cellar wall elements. Steel columns form the core of the house and the facades have aluminium windows with triple glazing, except for the sliding double-glazed windows.

Floors on the ground floor are constructed of hollow core slabs and wide slab floors, with HSB walls and laminated timber elements. The roof structure, consisting of laminated timber elements, contributes to the stability of the house.

Metal stud walls provide flexibility within the house. Mechanical and electrical installations are carefully integrated. The comfortable floors with underfloor heating and the aesthetically placed staircase contribute to the unique living experience.

The exterior of the house is finished with durable Moso bamboo facade panels and aluminium flashings. The house was accurately plotted with a Trimble Connect Total Station, where precision was paramount.

 

Lasă comentariul tău

1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
7 days ago

Trots dat we hier op het gebied van verlichting aan hebben bij kunnen dragen!