Royerssluis

Construsoftbimawards - Royerssluis
Category Infrastructure Projects
Year 2020
Country Benelux
Organization SBE nv
Author Pieter Van Poecke
Co-authors Pieter De Blende, Benjamin Engels, Christophe Platinck, Johan Schoorens, Jonas De Swert, Kelly Smet, Kevin De Maesschalck, Nick Van Hoecke, Raf Huys, Ruud Celi, Ronny Thomaes, Steven Walschaerts, Viviane Vingerhoets
Client Ministerie van Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang
Place of construction Antwerpen, Belgium
Tags

De Royerssluis vormt in de haven van Antwerpen (België) de toegang vanaf de Schelde tot het Albertkanaal. Na de bouw in de jaren 1900-1910 is deze aan het einde van zijn levensduur. Op basis van een MKBA werd beslist om de bestaande sluis volledig te slopen en een nieuwe, grotere sluis te bouwen (250 meter lang en 36 meter breed). SBE stond in deze studie bij als adviesverlenend expert.
Het ontwerp is gebaseerd op de Kieldrechtsluis en bestaat uit 2 enkele roldeuren. Basculebruggen aan weerszijden kunnen het wegverkeer vlot over de sluis leiden. Zowel de roldeuren als beide bruggen werden volledig in Tekla ontworpen tot op productieniveau.
De bouwput zal in talud uitgegraven worden, met speciale aandacht voor de beschermde sluismeesterwoning die zich midden in dit talud bevindt. Daarnaast worden 2 machinegebouwen voorzien, 1 centraal technisch gebouw en 4 kiosken voor bediening van de omloopriolen. Aangezien de sluis verlengd wordt richting Schelde, dient ook de toegangsgeul te worden heringericht, met onder andere nieuw geleidewerk, een aangepaste oeverbescherming en dijkwerken en sigmakering.
Dankzij de expertise van de verschillende takken binnen SBE kon deze opdracht geïntegreerd aangepakt worden. We stonden in voor de opmaak van het ontwerp tot en met aanbestedingsfase, voor zowel de sluis als de hydraulische studie van de tijdelijke en definitieve omgevingsaanleg. Ook de elektromechanische uitrusting werd ontworpen, met voorkeur voor lierwerken die de deuren in beweging brengen aan de hand van hydraulische cilinders in de brugkelders.
Voor het project werd een volledig geïntegreerd 3D BIM-model opgemaakt waar staal, beton, grondwerken, mechanica en infrastructuur naadloos in elkaar overvloeien.

In the port of Antwerp (Belgium), the Royers lock provides access from the river Scheldt to the Albert Canal. Being built in the years 1900-1910, the lock is at the end of its lifespan. On the basis of an SCBA, it was decided to demolish the existing lock completely and build a new, larger lock (250 metres long and 36 metres wide). SBE assisted in this study as consulting expert.

The design is based on the Kieldrecht lock and consists of 2 single roller gates. Bascule bridges on either side smoothly guide road traffic over the lock. Both the rolling gates and both bridges were modelled entirely in Tekla up to production level.

The construction pit will be excavated in embankment, with special attention being paid to the conserved lockkeeper’s house in the middle of this embankment. In addition, 2 machine buildings will be built, 1 central technical building and 4 kiosks for the operation of the bypass sewers. As the lock will be extended in the direction of the Scheldt, the access channel will also have to be redesigned, including new navigation guiding, adapted embankment protection and dyke works.

Thanks to the expertise of the different teams within SBE, this assignment could be tackled in an integrated way. We were responsible for the entire design up to and including the tender phase, for both the lock and the hydraulic study of the temporary and definitive environmental construction. The electromechanical equipment was also designed, with a preference for winches that set the gets in motion using hydraulic cylinders in the bridge cellars.

For the project, a fully integrated 3D BIM model was made where steel, concrete, earthworks, mechanics and infrastructure seamlessly flow into one another.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments