Shanganagh Castle

Construsoftbimawards - Shanganagh Castle
Category Commercial Projects
Year 2024
Country Poland
Organization Precast spółka z o.o.
Author Precast spółka z o.o.
Client N/A
Place of construction Dublin
Tags PrefabConcreteTekla StructuresTrimble Connect

Shanganagh Castle to projekt w Shankill w Dublinie. Głównym założeniem projektu jest stworzenie przystępnych cenowo mieszkań na terenach państwowych. Projekt składa się z ośmiu bloków (A-H) o łącznej liczbie 546 mieszkań, które zostaną zbudowane zgodnie ze standardem domu pasywnego. Osiedle będzie również dysponować niezależnym budynkiem żłobka oraz obszerną zielenią. Lokal usługowy na parterze bloku E i kawiarnia w bloku F z widokiem na miejski plac również będą dostępne dla mieszkańców. Trzy bloki są przeznaczone na wynajem socjalny, cztery na wynajem nisko czynszowy, a jeden na sprzedaż w przystępnej cenie.

Nasz zespół był odpowiedzialny za przygotowanie szczegółowego projektu i projektu warsztatowego siedmiu wspomnianych bloków mieszkalnych. Dla bloku A przygotowaliśmy tylko projekt koncepcyjny i model. Najwyższy blok to blok G, ma 7 kondygnacji. Większość bloków ma 6 kondygnacji, z wyjątkiem bloków C i D, które mają po 5 pięter. Wszystkie bloki mają unikalny kształt w planie i różnią się układem kondygnacji.

W pierwotnym założeniu, projekt ten miał być wykonany z betonu wylewanego na budowie, później jednak został on przekształcony w konstrukcje prefabrykowaną, co stworzyło kilka problemów. Największym z nich było zapewnienie podparcia dla wielu elementów. Jako rozwiązanie braku podparcia w niektórych ścianach, rozważaliśmy je jako belki transferowe. Aby cała konstrukcja prefabrykowana działała, musieliśmy również dodać dodatkowe ściany i kolumny, co wymagało dużej pracy koordynacyjnej z całym zespołem projektowym.

Każdy blok składa się z prefabrykowanej konstrukcji betonowej zawierającej ściany o grubości 150 mm i 200 mm, kolumn i belek. Płyty stropowe również zaprojektowano jako prefabrykat sprężony o grubości 200 mm i warstwie nadbetonu 75 mm. W określonych obszarach, takich jak korytarze i balkony, użyliśmy przęseł sprężonych i prefabrykowanych płyt z betonu zbrojonego tam, gdzie spodnia część płyty miała mieć odsłonięty beton. Chociaż specjalizujemy się w konstrukcjach prefabrykowanych, byliśmy również odpowiedzialni za belki stalowe w celu podparcia prefabrykowanych płyt i ścian. Ponadto, w każdym bloku zaprojektowano wspornikowe prefabrykowane balkony. Balkony były łączone ze strukturą budynku za pomocą specjalnego systemu łączników w celu zminimalizowania mostków termicznych i spełnienia warunków odporności ogniowej. W zakresie naszej pracy znajdowały się również prefabrykowane schody i belki elewacyjne z odsłoniętym betonem.

Ze względu na swój rozmiar oraz poziom skomplikowania cały projekt był prowadzony w oparciu o metodologię BIM przy użyciu platformy do współpracy międzybranżowej DFM oraz oprogramowania CDE takiego jak Trimble Connect. Pomogło to uniknąć wielu problemów i kolizji na budowie, dzięki temu że były one rozwiązywane na bieżąco dzięki koordynacji i użyciu modeli 3D każdej z branż.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na poziom trudności był fakt, że niektóre elementy nie zostały pokryte żadnym materiałem wykończeniowym. W konsekwencji inwestor zażądał aby wszystkie widoczne elementy betonowe miały wysoki poziom wykończenia powierzchni oraz nie powinny być widoczne żadne akcesoria

Cały projekt ze względu na wielkość oraz ilość elementów potrzebnych do wykonania był wyzwaniem zarówno dla naszego biura pod kątem modelowo-rysunkowym i koordynacyjnym jak i dla firmy produkcyjnej i ekipy montażowej. Sumarycznie w tym projekcie wydaliśmy

-3915 ścian prefabrykowanych
-303 słupy prefabrykowane
-953 belek prefabrykowanych
-6647 płyt, płyt, w tym płyty kanałowe, płyty pełne sprężane oraz płyty zbrojone
-91 biegów schodowych prefabrykowanych

Shanganagh Castle is a project in Shankill, Dublin. The main assumption of the design is to create affordable housing on State land. The project contains of eight blocks (A-H) with total number of 546 apartments which will be constructed to a Passive house standard. The estate will also provide a stand-alone Creche building and extensive landscaping. Retail unit on the ground floor of block E and a café in block F overlooking at the urban square will also be provided for the residents. Three blocks are intended for social rental, four for cost rental and one for affordable sale.
Our team was responsible for preparation of detailed design and workshop project of seven mentioned apartment blocks. For block A we have prepared only concept design and model. The highest block is block G, it has 7 storeys. Most of the blocks have 6 storeys, exept from blocks C and D with 5 floors. All of the blocks are specified with an unique plan structure and differ in their arrangement of the storeys.
On design level the project was intended to be made of reinforced concrete poured on site. It has been changed to precast frame later what has created several problems. The biggest one was to provide support for many elements with no structure below, on the lowest level. As a solution for lacking support in some walls, we have considered them as a transfer beams. To make whole precast frame to work we also had to add additional walls and columns what required a lot of coordination work with whole design team.
Each block is made of precast concrete frame Containing 150mm and 200mm thick walls, columns and beams. Floor slab was also designed as precast with prestressed hollowcore units 200mm deep and 75mm structural screed on top. In certain areas like corridors and balconies we have used prestressed solid slabs and precast RC slabs where soffit with exposed concrete was required. Even though we are specialized in precast structure we were also responsible for additional steel beams to support precast slabs and walls. In addition, in every block cantilever precast balconies were designed. The balconies were jointed to the building structure using a special connection system to minimalize thermal bridge and to meet fire resistance conditions. In our scope there were also precast stairs and elevation beams with exposed concrete
Due to the size of a project and its complexity, a whole design was run using BIM technology. The interprofessional cooperation was carried out with the usage of DFM platform and CDE software such as Trimble Connect. It was crucial to resolve any errors in the 3D model by ongoing coordination to prevent any collisions and problems which could have been met on construction site.
The level of design complexity was also raised in accordance with the fact of some elements not being covered with any finishing material. As a consequence, the investor requested a high quality surface finish of any visible concrete element.
The entire project was a challenge for all of the professions that took part in the design, what was caused of the size of the project and the number of elements involved. Our team not only had to confront a difficult work in model and drawings, but also provide an effortful coordination work. The project was very demanding not only for our design office, but also for production company and assembly team. In total, for this project we have prepared:
– 3915 precast walls
– 303 precast columns
– 953 precast beams
– 6647 slabs, consisting hollowcores, prestressed slabs and reinforced slabs
– 91 precast stair flights

Name of the project Shanganagh
Localization Dublin
Purpose of the building Residential premises
Number of storeys Block A: 6 storeys

Block B: 6 storeys

Block C: 5 storeys

Block D: 5storeys

Block E: 6 storeys

Block F: 6 storeys

Block G: 7 storeys

Block H: 6 storeys

 

Gross/net wall area (of the precast part) Block B: 12142/10418m2

Block C: 4395/3786m2

Block D: 3804/3237m2

Block E: 11722/10091m2

Block F: 4549/3793m2

Block G: 11957/10129m2

Block H: 5993/5172m2

 

Total: 54562/46626m2

Slab area on one storey Block B: 2149m2

Block C: 701m2

Block D: 762m2

Block E: 1470m2

Block F: 684m2

Block G: 1770m2

Block H: 848m2

 

 

Slab area of all storeys Block B: 9919m2

Block C: 3494m2

Block D: 3092m2

Block E: 9768m2

Block F: 4255m2

Block G: 10201m2

Block H: 5288m2

 

Total: 46017m2

Volume of concrete used – precast part Block B: 3422m3

Block C: 1269m3

Block D: 1032m3

Block E: 3289m3

Block F: 1497m3

Block G: 3421m3

Block H: 1739m3

 

Total: 15669m3

Number of prepared makesheets 6958
Number of assembly drawings prepared 399

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments