Sundeep 4

Construsoftbimawards - Sundeep 4
Category Industrial Projects
Year 2024
Country Benelux
Organization Frisomat Belgium
Project partners Sundeep
Author Frisomat Belgium
Co-authors Jonas Braem; Hristo Mihov; Bohdan Suchoň; Mariella Milcheva; Isabelle Pecheur; Ivo Dimitrov
Client Sundeep
Place of construction Côte d'Ivoire, Ivoorkust
Tags Parametric designTekla StructuresTrimble ConnectSteel

Frisomat-project

Het Frisomat Belgium-project in Ivoorkust komt tot stand in samenwerking met 6 ingenieurs uit drie landen.

Het bevat 7329 koudgevormde profielen waarvan de precieze geometrie, oriëntatie en posities van de openingen identiek zijn aan de berekeningen.

Tekla-plug-ins

De profielen worden automatisch geïmporteerd uit onze rekensoftware StrEngs met behulp van de intern ontwikkelde Tekla-plug-in.

De positionering van de meeste componenten gebeurt met ontwikkelde plug-ins die klaar zijn voor gebruik in onze Frisomat Tekla-menubalk.

Alle plug-ins creëren de elementen met de juiste nummers, namen en andere eigenschappen die helpen bij handige aangepaste filters voor selectie, zichtbaarheid en assemblagetekeningen met geautomatiseerde nummering en stuklijst volgens de specifieke vereisten van ons bedrijf.

De objecten die door plug-ins zijn gemaakt voor de weergave van openingen en bekleding bevatten specifieke eigenschappen die, wanneer ze in Excel worden geïmporteerd met onze macro’s, een volledige lijst creëren van afwerkingsstukken, schroeven, tapes, schuim, siliconen, enz.

Bibliotheek met componenten

Met de diverse Frisomat-bibliotheek van ruim 1200 maatwerkcomponenten worden alle 15122 verbindingen in het project moeiteloos toegepast. Onze parametrische componenten garanderen snelheid van modelleren terwijl het risico op handmatige fouten drastisch wordt verminderd. De componenten zijn dikte-onafhankelijk met geïntegreerde intelligentie om de juiste materiaallijst en productiebestanden te leveren die passen bij de vereisten van onze productielijnen.

Uniforme elementen

Alle elementen met identieke profieldoorsnede en lengte worden verenigd door het automatisch verdelen van extra gaten waarvan de uitvoering in onze productie niet tijdrovend is, maar die zorgt voor een minimale variatie aan unieke elementen, symmetrische profielen en tijdefficiënt montagewerk.

Trimble

Alle profielen, verbindingen en bouten worden met volledige nauwkeurigheid weergegeven. De kleuren specificeren de materiaalsoorten en de diktes van de elementen waardoor het externe Afrikaanse montageteam vlot door het hele proces wordt geleid.

Handleidingen

Elke verbinding heeft een specifiek assemblagedetailnummer in de eigenschappen geïntegreerd, wat leidt naar een instructiehandleiding van het type “IKEA” voor aanvullende referentie, die ook beschikbaar is in het project op Trimble.

Dit project dient als bewijs dat Tekla het gebruik ervan met succes kan uitbreiden buiten de conventionele werktoepassing.

Bijdragers:

Tekla Modelling, productiebestanden en montagetekeningen: Jonas Braem (België)

Berekeningen: Hristo Mihov (Bulgarije) en Bohdan Suchoň (Slowakije)

Ontwikkeling van Tekla-plug-ins: Mariella Milcheva (Bulgarije)

Bibliotheek met parametrische componenten: Isabelle Pecheur (België) en Ivo Dimitrov (Bulgarije)

Frisomat Project

The Frisomat Belgium project in Côte d’Ivoire is created in collaboration of 6 engineers from three countries.

It contains of 7329 cold-formed profiles whose precise geometry, orientation and positions of openings are identical to the calculations.

Tekla Plugins

The profiles are imported automatically from our calculation software StrEngs using  internally developed Tekla plugin.

The positioning of most of the components is done with developed plugins that are ready for use in our Frisomat Tekla menu bar.

All plugins create the elements with the correct numbers, names and other properties that assists in useful custom filters for selection, visibility and assembly drawings with automated numbering and bill of materials according to the specific requirements of our company.

The objects created by plugins for representation of openings and cladding contain specific properties that when imported in Excel with our macros creates full list of finishing pieces, screws, tapes, foams, silicone, etc.

Library of components

With the diverse Frisomat library of over 1200 custom components, all 15122 connections in the project are effortlessly applied.  Our parametric components guarantee speed of modelling while drastically reducing the risk of manual errors.  The components are thickness independent with integrated intelligence to provide correct material list and production files that fit the requirements of our production lines.

Unified elements

All elements with identical profile section and length are unified by automatically distributing additional holes whose execution in our production are not time-consuming, but that ensures minimal variety of unique elements, symmetrical profiles and time-efficient assembly work.

Trimble

All profiles, connections and bolts are represented with full accuracy. The colours specify the material types and the thicknesses of the elements which helps the external African assembly team to be guided fluently through the whole process.

Instruction manuals

Every connection has integrated specific assembly detail number in its properties that leads to an instruction manual type “IKEA” for additional reference that is also available in the project on Trimble.

This project serves as a proof that Tekla can extend successfully its use beyond its conventional work application.

Contributors:

Tekla Modelling, production files and assembly drawings: Jonas Braem (Belgium)

Calculations: Hristo Mihov (Bulgaria) and Bohdan Suchoň (Slovakia)

Development of Tekla Plugins: Mariella Milcheva (Bulgaria)

Parametric components library:  Isabelle Pecheur (Belgium) and Ivo Dimitrov (Bulgaria)

Leave your comment

1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
4 days ago

Very impressive!
A big international team demonstrating exceptional collaboration on advanced Tekla development.