VOZOVNA HLOUBĚTÍN

Construsoftbimawards - VOZOVNA HLOUBĚTÍN
Category Industrial Projects
Year 2024
Country Slovakia
Organization STAT-KON s.r.o.
Project partners VCES, a.s., Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Author METROPROJEKT Praha, a.s.
Co-authors Ing. Mgr. Katarína Korčeková, Ing. Juraj Šebík, Ing. Pavol Kobza, Ing. Anton Mĺkvy
Client INGSTEEL, s.r.o.
Place of construction Praha, Česká republika
Tags Tekla StructuresSteel

Dominantu novej Vozovne Hloubětín v Prahe (ČR) tvorí hlavný objekt SO702 – Hala odstavů a údržby tramvají. Táto päťloďová oceľová hala pôdorysného obdĺžnikového tvaru o rozmeroch 95 x 136 m a s výškou atiky +13,65 m do značnej miery vychádza z podoby pôvodnej haly, ktorá bola postavená v roku 1951. Hlavným architektonickým prvkom je strešná konštrukcia. Tá sa skladá zo série sedlových striech, ktoré sú medzi sebou posunuté o polovicu rozpätia v pozdĺžnom smere, čím vzniká bočný kosoštvorcový svetlík v každej vlne strešného plášťa. V osi C sú vlny v susedných lodiach posunuté iba výškovo a tak tam vzniká kontinuálne presvetlenie kopírujúce sklon strechy.
Ideovo projekt vychádzal z návrhu firmy METROPROJEKT Praha, a.s., ktorá spracovala dokumentáciu pre stavebné povolenie. Generálnym dodávateľom stavby bola firma VCES, a.s., výrobu a dodávku oceľových konštrukcií zabezpečovala firma INGSTEEL, s.r.o. Úlohou kolegov z oceľovej divízie firmy STAT-KON, s.r.o. bolo spracovať realizačný projekt statiky a následne výrobnú dokumentáciu oceľových konštrukcií. Celková tonáž zabudovaných oceľových konštrukcií dosiahla hodnotu 781 t.

The dominant feature of the new Vozovna Hloubětín in Prague (Czech Republic) is the main object SO702 – the Tram Parking and Maintenance Hall. This five-bay steel hall with a rectangular floor plan, measuring 95x136m and with an attic height of +13.65m, is largely based on the design of the original hall, which was built in 1951. The main architectural element is the roof structure. It consists of a series of gable roofs, which are shifted between them by half the span in the longitudinal direction, which creates a side rhombus skylight in each wave of the roof. In the C axis, the waves in the neighboring bays are shifted only horizontally, so there is a continuous transillumination copying the slope of the roof.
Conceptually the project was based on the design of METROPROJEKT Praha, a.s., which processed the documentation for the building permit. The general contractor of the construction was the company VCES, a.s., the production and delivery of steel structures was ensured by the company INGSTEEL, s.r.o. The role of colleagues from the steel division of STAT-KON, s.r.o. was to process the structural execution design and subsequently the workshop documentation of steel structures. The total tonnage of built-in steel structures reached 781 t.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments