Academie Tien, Utrecht

Construsoftbimawards - Academie Tien, Utrecht
Category Public Interest Projects
Year 2024
Country Benelux
Organization EeStairs
Project partners WAM & VanDuren
Author Maarten Steentjes
Place of construction Utrecht
Tags Tekla StructuresTrimble ConnectTimberSteel

Het project
In de scholen van vandaag zijn trappen niet alleen functioneel – ze zijn essentieel voor de algehele sfeer van het gebouw. Projectleider Johan Floor vat het perfect samen: “Het was een behoorlijk brede taak die we kregen.” De trap bij middelbare school Academie Tien biedt zijn eigen unieke voordelen. Het heeft werkplekken waar studenten kunnen studeren of gewoon kunnen rondhangen. Het is dé ultieme ontmoetingsplek voor studenten.

Er waren uitdagingen zoals de diverse vloerhoogtes. Hoe verbind je verschillende niveaus van het gebouw met elkaar? Dankzij de innovatieve ‘nesten’, zoals ze genoemd worden, was deze verbinding mogelijk. Denk aan hen als onderling verbonden trappen in het hart van het gebouw. Alle zijdes en verdiepingen van het gebouw zijn met elkaar verbonden via het centrale atrium. De ‘nesten’ zweven boven het atrium, waar ze zijn opgehangen aan hangstaven van 30 millimeter. Daar bevinden zich ook op maat gemaakte balustrades waarin werkplekken zijn verwerkt. De architect had veel gedetailleerd uitgetekend en dat hebben we zo veel mogelijk aangehouden.

Toen en nu

Vanwege de hoogteverschillen en complexiteit zijn bepaalde elementen al vroeg geplaatst zodat er gebruik gemaakt kon worden van de aanwezige kranen en was er voldoende ruimte om de zwevende trappen te plaatsen. Deze trappen transformeren het hele gebouw en geven het een opmerkelijk uiterlijk.

Veiligheid voorop
Bij EeStairs is veiligheid het belangrijkste onderdeel in het geheel. EeStairs werkt nauw samen met de architect om een grondige inspectie te garanderen tijdens de productie- en installatieprocessen. De trappen voldoen aan de hoogste internationale kwaliteits- en veiligheidsnormen. Een leuk weetje is dat er in het atrium 350.777 meter aan leuning en 33.906 meter aan staal voor de trappen en ‘nesten’ gebruikt.

Voorbereiding

Van tevoren werd alles uitgewerkt in een BIM-model. Aannemer WAM & VanDuren coördineerde dat en is tevens de opdrachtgever. Hierdoor was de nauwkeurigheid erg groot en paste alles er van de tekening in. Van het zware staal van de trappen en ‘nesten’, het gaas in de buitentrappen, tot en met het hout van de meubels (inclusief kabelgoten en voorzieningen voor ledverlichting en stopcontacten); alles is door ons uitgetekend in Tekla Structures.

The project
In today’s schools, stairs are not just functional – they are essential to the overall atmosphere of the building. Project manager Johan Floor sums it up perfectly: “It was quite a broad task we were given.” The staircase at highschool Academy Tien offers its own unique advantages. It has workspaces where students can study or just hang out. It is the ultimate meeting place for students.

There were challenges such as the various floor heights. How do you connect different levels of the building? Thanks to the innovative ‘nests’, as they are called, this connection was possible. Think of them as interconnected staircases at the heart of the building. All sides and floors of the building are connected through the central atrium. The ‘nests’ float above the atrium, where they are suspended on 30-millimetre hanging rods. There, custom-made balustrades incorporating workstations are also located. The architect had drawn out a lot of detail and we have kept to that as much as possible.

Then and now

Because of the differences in height and complexity, certain elements were placed early on so that use could be made of the existing cranes, and there was enough space to install the floating stairs. These stairs transform the whole building and give it a remarkable appearance.

Safety first!
At EeStairs, safety is the most important part in all. EeStairs works closely with the architect to ensure thorough inspection during the production and installation processes. The stairs meet the highest international quality and safety standards. A fun fact is that in the atrium, there are 350,777 metres of handrail and 33,906 metres of steel for the stairs and nests.

Preparation

In advance, everything was worked out in a BIM model. Contractor WAM & VanDuren coordinated this and is also the client. As a result, accuracy was very high and everything from the drawing fitted in.

From the heavy steel of the stairs and ‘nests’, the mesh in the outdoor staircases, to the wood of the furniture (including cable ducts and provisions for LED lighting and sockets), everything was drawn by us in Tekla Structures.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments