Doprava a předehřívání vsázky do sklářské pece

Construsoftbimawards - Doprava a předehřívání vsázky do sklářské pece
Category Industrial Projects
Year 2024
Country Czech Republic
Organization SKÁLA&VÍT
Project partners Interprojekt Engineering GmbH
Author Vladimír Ferkl, Ondřej Ducháček, Václav Muzikář
Client Interprojekt Engineering GmbH
Place of construction SRN
Tags Tekla StructuresTrimble ConnectSteel

Firma SKÁLA & VÍT navrhla soubor ocelových konstrukcí na kterém je rozloženo a ukotveno komplexní zařízení na přepravu sypké vsázky do sklářské pece sestávající z pásových dopravníků, svislých korečkových dopravníků, zásobníků a předehřívacího přepážkového výměníku tepla ze spalin do vstupní suroviny. Do limitovaného prostoru uvnitř haly vedle pece byla založena hlavní věž, která vystupuje nad střechu haly. Doprava spalin a suroviny je vedena trasportními mosty z transportní exteriérové věže. Celková hmotnost zpracovaných ocelových konstrukcí je 285t. Ocelové konstrukce byly projektovány v úzké součinnosti s projektanty technologické části- tj. potrubí, dopravníků, zásobníků. K tomu byly použity 3D modely jako externí reference. Pro ocelovou konstrukci byl sestaven a optimalizován výpočetní model, Tekla model a projektové výkresy pro koordinaci při navrhování. V případě této zakázky kromě výrobní a montážní dokumentace byla vytvořena také dokumentace pro předmontáž a zdvih větších celků a to až do hmotnosti 46t. Plány předmotáže obsahovaly předmontované celky, dále délky a únosnosti lan, zvedací prostředky tj. vahadla a ztužující rámy. Důležitou roli v této zakázce sehrály 3D modely ve formátu IFC sdílené přes platformu Trimble Connect. Takto byl celý projekt prezentován zákazníkovi během celého procesu přípravy stavby. Ve fázi předmontáže a montáže posloužily 3D modely sdílené přes Trimble Connect k naplánování postupu montáže a hlavních zdvihu spolu s plánováním záboru prostoru v areálu zákazníka. Dílčí IFC modely předmontovaných celků jsme posunuli ve směru osy x tak abychom znázornili logickou posloupnost montáže od základů po vrch.

The company SKÁLA & VÍT designed a set of steel structures on which a complex device for transporting bulk feed to the glass furnace is laid out and anchored, consisting of belt conveyors, vertical bucket conveyors, storage tanks and a preheating partition heat exchanger from the flue gas to the incoming raw material. The main tower, which rises above the roof of the hall, was built into the free space inside the hall next to the furnace. The transport of flue gas and raw materials is carried out by transport bridges from the transport exterior tower. The total weight of the processed steel structures is 285t. The steel structures were designed in close cooperation with the designers of the technological part – i.e. pipelines, conveyors, storage tanks. For this, 3D models were used as external references. We developed structural calculation model, Tekla model and project drawings for the design coordination, Beside the shop and site-set up drawings we developed detail documentation for pre-assembly and lift of units weighing up to 46t. The pre-assembly plans included pre-assembled units, as well as rope lengths and load capacities, lifting devices, i.e. levers and stiffening frames. 3D models in IFC format shared via the Trimble Connect platform played an important role in this job. This is how the entire project was presented to the customer. During the pre-assembly and assembly phase, 3D models shared via Trimble Connect were used to introduce the assembly procedure and main lifts, along with planning the site´s space occupation. We moved the partial IFC models of pre-assembled units in workspace in x- direction to show the logical sequence of assembly- from base to top.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments