Ganador de categoría en los países:

201 CYKLOLÁVKA CEZ R1

Construsoftbimawards - 201 CYKLOLÁVKA CEZ R1
Categoría Proyectos de infraestructura
Año 2024
País Slovakia
Organización STAT-KON, s.r.o.
Autor Ing. Stanislav Brtáň - LINK PROJEKT
Cliente INGSTEEL, spol. s r.o.
Lugar de construcción Banská Bystrica - Radvaň
Tags SteelTekla Structures

Jedná sa o mestskú cyklistickú trasu Hušták-Kráľová, kde vetva B (Cyklolávka ponad R1) je situovaná v mestskej časti Banskej Bystrice – Radvaň. Vetva B s hlavným objektom cyklolávky ponad R1 plní funkciu spojenia západnej a východnej časti mestskej štvrte Radvaň. Lávka je navrhnutá ako visutá s jedným skloneným pylónom a so závesmi umiestnenými na vonkajšom okraji hlavného poľa. Rozpätia lávky sú 13,060 + 24,686 + 22,899 +76,300 + 22,264 + 24,686 + 13,060 m (merané v osi lávky). Priečny rez tvorí oceľová dvojkomorová konštrukcia výšky 0,75 m. Spodná stavba je tvorená dvomi oporami, dvomi kotevnými blokmi stabilizačných káblov a základmi pod pylónom a šiestimi piliermi. Založenie lávky je navrhnuté ako hĺbkové na vŕtaných pilótach profilu 620 mm a 1500 mm a je na kotevných blokoch doplnené o trvalé zemné kotvy. V spoločnosti Stat-kon s.r.o. bola spravená kompletná výrobná dokumentácia oceľových konštrukcií okrem lán.

Zábery z dronu od spoločnosti INGSTEEL: https://youtu.be/eOWLCNVaDio

The project consists of an urban cycling route Hušták-Kráľová, where branch B (Cycling footbridge over the R1) is situated in the city district of Banská Bystrica – Radvaň. Branch B with the main object of the cycle bridge over the R1 serves as a connection between the western and eastern parts of the Radvaň district. The footbridge is designed as a suspension bridge with one inclined pylon and with suspender cables placed along the outer edge of the main span. The spans of the footbridge are 13,060 + 24,686 + 22,899 +76,300 + 22,264 + 24,686 + 13,060 m (measured in the axis of the footbridge). The transverse section consists of a steel two-chamber structure with a height of 0.75 m. The substructure consists of two abutments, two anchor blocks of stabilizing cables and foundations under one pylon and six pillars. The foundation of the footbridge is designed to be deep on drilled piles of profile 620 mm and 1500 mm and is supplemented by permanent ground anchors on anchor blocks. A complete workshop documentation of steel structures excluding ropes was made in the company Stat-kon s.r.o.

Deje su comentario

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments