Extradosed bridge in Kurow over Dunajec

Construsoftbimawards - Extradosed bridge in Kurow over Dunajec
Category Student Projects
Year 2020
Country Poland
Organization Politechnika Warszawska
Author Mateusz Łapiński
Place of construction Kurów
Tags

Projekt mostu powstał jako część pracy magisterskiej, skupiającej się wokół metodologii BIM i jej zastosowań w projektach infrastrukturalnych. Autor na podstawie uzyskanych materiałów (projektu wykonawczego mostu) wykonał parametryczny model 3D+ (korzystając z dodatkowych aplikacji, współpracujących z Tekla Structures) konstrukcji celem wykorzystania go do obliczeń statycznych, na podstawie wzajemnej wymiany danych pomiędzy programami. Prezentowany most jest obecnie w trakcie realizacji na południu Polski, w województwie Małopolskim. Będzie znajdował się w miejscowości Kurów i stanowił przeprawę przez rzekę Dunajec w ciągu drogi krajowej DK75 łączącej Nowy Sącz z Krakowem.

Zaprojektowany most będzie trzecim najdłuższym mostem typu extradosed w kraju i w czołówce mostów ex-d na świecie. Rozpiętości teoretyczne przęseł wynoszą 100,00 + 200,00 + 200,00 + 100,00 m. Obiekt położony jest w łuku pionowym o promieniu 15000 m, co powoduje różnicę wysokości pomiędzy środkową podporą a przyczółkiem wynoszącą 3,00 m. Na obiekcie przewidziano po jednym pasie w każdym kierunku oraz użytkową kapę chodnikową z ruchem pieszych i rowerzystów jak również kapę technologiczną. Celem umożliwienia przeprowadzenia inspekcji mostu zaprojektowano wózek rewizyjny służący monitorowaniu przęsła nurtowego mostu. Most pierwotnie przewidziano do wznoszenia na rusztowaniach przestawnych, natomiast wykonawca zmienił technologię na nasuwanie wzdłużne.

Zaprojektowano przekrój skrzynkowy, jednokomorowy o szerokości półki górnej 16,90 m w strefach przęsłowych i 21,56 m w strefach pylonowych. Na każdej pośredniej podporze znajduje się pylon, wznoszący się ponad poziom jezdni na wysokość 22,77 m. Występują dwie płaszczyzny podwieszenia, w układzie wachlarzowym, gdzie w każdym pylonie, po jednej stronie, zakotwionych jest 9 kabli extradosed, opartych na pylonie za pośrednictwem siodeł. Wysokość konstrukcyjna dźwigara jest stała i wynosi 4,10 m. Typowy przekrój mostu ma gr. 40 cm środniki i gr. 25 cm płytę dolną, które stopniowo ulegają pogrubieniu, osiągając w obrębie pylonów grubości odpowiednio 120 cm i 100 cm.

Most został sprężony podłużnie i poprzecznie, kablami bez i z przyczepnością, jak również trapezowymi kablami zewnętrznymi, znajdującymi się we wnętrzu przekroju skrzynkowego. Celem przekazania składowej pionowej od sprężenia kablami extradosed na konstrukcję, zaprojektowano przepony wantowe, które zostały sprężona poprzecznie, podobnie jak poprzecznice filarowe. Obiekt został posadowiony pośrednio za pomocą wielkośrednicowych pali wierconych, opartych na skale.

Objętość betonu (klasy C80/95) niezbędna do wzniesienia mostu wynosi 12600 m3. Obiekt został wyposażony we wszystkie niezbędne elementy, począwszy od kotew chodnikowych, desek gzymsowych, odwodnienia, poprzez zakotwienia kabli sprężających a skończywszy na elementach odpowietrzenia przekroju skrzynkowego.

The bridge project was created as part of the master thesis, focusing on BIM methodology and its applications in infrastructure projects. On the basis of obtained materials (the detailed design of the bridge), the author made a parametric 3D+ model of the structure (using additional applications cooperating with Tekla Structures) to be used for static calculations, based on the mutual exchange of data between programs. The presented bridge is currently being built in Malopolska Province, Poland. The bridge will be located in Kurow and will be a crossing over the Dunajec River along the DK75 national road connecting Nowy Sacz with Krakow.

The designed bridge will be the third longest extradosed bridge in the country and among the best ex-d bridges in the world. The theoretical span length of the bridge spans are 100,00 + 200,00 + 200,00 + 100,00 m. The bridge is located in a vertical arch with a radius of 15000 m, which causes a height difference between the central middle support and the abutment of 3,00 m. One lane in each direction and a functional pavement with pedestrian and cyclist traffic as well as a technological were designed. To enable bridge inspection, a revision trolley was designed to monitor the bridge span. The bridge was originally intended for erection on span by span with adjustable scaffolding, while the contractor changed the technology to incremental launching.

A single-chamber box section with a top flange width of 16,90 m in span zones and 21,56 m in pylon zones has been designed. There is a pylon on each intermediate support, rising above the road level to a height of 22,77 m. There are two suspension planes, in a fan arrangement, where in each pylon, on one side, 9 extradosed cables are anchored, based on the pylon via saddles. The girder’s overall height is constant and equal 4,10 m. A typical bridge cross-section has a thickness of 40 cm webs and thickness 25 cm bottom plate, which gradually thickens, reaching respectively 120 cm and 100 cm within the pylons.

The bridge was prestressed longitudinally and transversely, with and without bonding tendons, as well as it was prestressed with trapezoidal external tendons inside the box section. In order to transfer the vertical component from the compression by extradosed cables to the structure, cable-stayed diaphragms were designed that were transversely prestressed, as were the transverse beam. The foundations of the bridge was designed using large-diameter drilled piles based on rock.

The volume of concrete (class C80 / 95) necessary for erecting the bridge is 12600 m3. The bridge was equipped with all necessary elements, starting from pavement anchors, parapet boards, drainage, through anchoring of prestressing cables and ending with venting elements of the box section.

Leave your comment

1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Darek
2 years ago

Bardzo ładna praca. Gdzie można dostać typowe elementy wyposażenia mostów do Tekli (balustrady, bariery mostowe itd.)? na Tekla warehause nie widzę