FENIX

Construsoftbimawards - FENIX
Category Public Interest Projects
Year 2024
Country Benelux
Organization CSM Steelstructures
Project partners IMd Raadgevende Ingenieurs - CIG Architecture - IFS Building Systems - Woodwave - Bosman - MAD Architects - EGM Architecten
Author Lisa Luys
Co-authors FENIX
Client Droom en Daad
Place of construction Rotterdam
Tags Parametric designPointcloudsInterfaceTekla StructuresTrimble ConnectSteel

FENIX

Vanaf 2025 zal de vroegere San Franciscoloods te Rotterdam, die na een brand in het midden van de loods omgedoopt werd tot FENIX I en II,  het nieuwe FENIX Migratiemuseum onderbrengen.

Hierin zal de Tornado, een dubbele trap met een uitkijkplatform die doorheen het gebouw wervelt en boven het dak uitstijgt, een nieuwe landmark aan de kade worden. Deze Tornado is ontworpen door het Chinese architectenbureau MAD Architects, op basis van een schets van Ma Yansong. De keuze voor een Chinese architect is tweeledig. De architectuur van MAD is organisch van vorm en is daarmee een toevoeging aan het vrij hoekige profiel van de skyline van Rotterdam. Anderzijds is het de eerste keer dat een Chinese architect een museumgebouw in Europa realiseert en is er een verwijzing naar het feit dat de wijk Katendrecht, waar het museum  gevestigd is, één van de eerste Chinatowns van Europa was.

De constructie bestaat uit 2 omwentelende trappen die oprijzen vanuit de grond en uitmonden in een uitkijkplatform op de top. De trappen brengen verschillende ritmes in de ruimte, waardoor de imposante schaal van de loods wordt doorbroken en er meer menselijke schaal en intieme ruimtes ontstaan. Vervaardigd uit roestvrij staal en hout, contrasteren de materialen sterk met het oorspronkelijke beton en staal van de loods, terwijl ze tegelijkertijd bezoekers aanzetten om zich het inschepen op een schip voor te stellen.

Constructief Samenspel

Door de combinatie van een oude betonnen loods en een nieuwe stalen structuur, is er uitzonderlijke aandacht nodig voor de detaillering. Zo is er een nieuwe stalen tafelconstructie gemaakt (lobby), die de Tornado draagt. Op deze staalconstructie wordt een glazen dak voorzien, met dubbel gekromde panelen. Doorheen het glasdak zijn 3 openingen voorzien, enerzijds voor de liftkern en anderzijds voor de Tornado die via de 2 cockpits door het dak, via de liftkern, richting het uitkijkplatform gaat. Verschillende elementen in de constructie zijn gedilateerd, de bestaande loods, het glasdak, het spaceframe, de liftschacht, de huid rondom in RVS, de deuren,…

Heel veel verschillende partners die hun detaillering in één geheel moeten verwerken om alles tot een goed einde te brengen. Hierin heeft het hele BIM proces een belangrijk rol. Het zorgde voor een intense samenwerking tussen zowel CSM, de staalconstructeur, EGM architecten, CIG, de RVS-bekledingsleverancier, Woodwave, de houtbekleder, en ook IFS, de glasconstructeur. Naast deze partners zijn er nog verschillende andere betrokken partijen geweest die stuk voor stuk beroep konden doen op een gedetailleerd BIM-model.

Staalcomplexiteit

Door de vele krommingen in de volledige constructie, de hoge eisen op esthetisch en constructief vlak én het samenkomen van verschillende disciplines in 1 staalstructuur is de complexiteit van het project groot. De combinatie van Grasshopper – Tekla was een cruciaal gegeven om het model op te bouwen maar ook om het haalbaar te maken voor productie. Ook voor de controle van eventuele afwijkingen na het monteren werden aan de hand van inmetingen in Grasshopper gecontroleerd.

De staalconstructie van de wenteltrap bestaat uit een combinatie van plaatwerk, buizen en kokers. Het volledige spaceframe bevat maar liefst 2100 lopende meter gekromde buizen. Het glasdak bestaat dan weer uit gekromde buizen, met wanddiktes van 16 en 20mm. Voor de liftkern hebben de hoofdkolommen wel een diameter van 508mm, en bij het platform zijn er plaatdiktes tot 100mm dik gebruikt.

Kortom, de complexe integratie van oud en nieuw in het FENIX-project vereist een zorgvuldige coördinatie tussen diverse partners. Dankzij intensieve samenwerking en geavanceerde technologieën waaronder BIM zijn we in staat geweest om de uitdagingen van dit project aan te gaan en een iconisch resultaat te leveren. De Tornado, met zijn gedurfde ontwerp en innovatieve materialen, zal niet alleen dienen als een nieuwe blikvanger op de kade, maar ook als een symbool van de succesvolle samenwerking tussen creativiteit, vakmanschap en technologie.

FENIX
From 2025 onwards, the former San Francisco warehouse in Rotterdam, which was renamed FENIX I and II after a fire in the middle of the warehouse, will house the new FENIX Migration Museum.

Within it, the Tornado, a double staircase with an observation platform spiraling through the building and rising above the roof, will become a new landmark on the quay. Designed by the Chinese architectural firm MAD Architects, based on a sketch by Ma Yansong, this Tornado serves a dual purpose. MAD’s architecture is characterized by organic forms, adding a contrast to Rotterdam’s predominantly angular skyline. Additionally, this marks the first instance of a Chinese architect realizing a museum building in Europe, with a nod to the fact that Katendrecht, the neighborhood where the museum is located, was one of Europe’s earliest Chinatowns.

The structure consists of 2 spiraling staircases rising from the ground and culminating in an observation platform at the top. These staircases introduce different rhythms into the space, breaking the imposing scale of the warehouse and creating more human-scale and intimate areas. Crafted from stainless steel and wood, the materials strongly contrast with the original concrete and steel of the warehouse while also encouraging visitors to imagine boarding a ship.

Collaborative Construction
Combining an old concrete warehouse with a new steel structure requires exceptional attention to detailing. For instance, a new steel table structure (lobby) has been created to support the Tornado. This steel structure will have a glass roof, featuring double-curved panels. Three openings are integrated into the glass roof, one for the elevator core and the others for the Tornado, which passes through the roof via the two cockpits and the elevator core toward the observation platform. Various elements in the construction are dilated, including the existing warehouse, the glass roof, the space frame, the elevator shaft, the stainless steel skin, the doors, and so forth.

Many different partners need to integrate their detailing into one cohesive whole to bring everything to a successful conclusion. In this process, the entire BIM (Building Information Modeling) process plays an important role. It facilitated intense collaboration among CSM, the steel constructor, EGM Architects, CIG, the stainless steel cladding supplier, Woodwave, the wood cladding installer, and also IFS, the glass constructor. In addition to these partners, several other involved parties have been able to rely on a detailed BIM model, each playing a crucial role in the project’s success.

Steel Complexity
Due to the numerous curves in the entire structure, the high aesthetic and structural requirements, and the integration of various disciplines into one steel structure, the complexity of the project is significant. The combination of Grasshopper and Tekla was crucial for building the model and making it feasible for production. Additionally, Grasshopper was used for checking any deviations after assembly through measurements.

The steel structure of the spiral staircase is composed of a combination of sheet metal, pipes, and tubes. The entire space frame contains a staggering 2100 linear meters of curved tubes. The glass roof, on the other hand, is made up of curved tubes with wall thicknesses of 16 and 20mm. For the elevator core, the main columns have a diameter of 508mm, and at the platform, plate thicknesses up to 100mm were used.

In short, the complex integration of old and new in the FENIX project requires careful coordination among various partners. Thanks to intensive collaboration and advanced technologies including BIM, we have been able to tackle the challenges of this project and deliver an iconic result. The Tornado, with its bold design and innovative materials, will not only serve as a new landmark on the quay but also as a symbol of successful collaboration between creativity, craftsmanship, and technology.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments