GESTAMP Strategický park Nitra

Construsoftbimawards - GESTAMP Strategický park Nitra
Category Industrial Projects
Year 2018
Country Slovakia
Organization HESCON s.r.o
Author HESCON s.r.o
Place of construction Nitra
Tags

„Jedná sa o výstavbu nového závodu – lisovne na lisovanie automobilových dielov za studena. Závod sa nachádza v strategickej priemyselnej zóne Nitra sever v Nitre. Závod je umiestnený v tesnom susedstve areálu firny Jaguar Land Rover. Hlavným výrobným objektom závodu sú výrobné haly. Tu bude umiestnená technológia lisovania oceľových a hliníkových plechov za studena prostredníctvom tandemových liniek. Jedná sa o automatický alebo poloautomatický proces. Kapacita prevádzky bude budovaná v dvoch fázach až na úroveň lisovania 50.000 ton/rok.

Gestamp je medzinárodná spoločnosť, ktorá navrhuje, vyvíja a vyrába kovové komponenty pre automobilový priemysel. Prináša inovatívne produkty a riešenia s cieľom vyrábať bezpečnejšie a ľahšie vozidlá, čím znižuje spotrebu energií a dopad automobilov na životné prostredie. V máji 2018 otvorí Gestamp v Nitre nový závod na výrobu kovových komponentov určených pre automobilový priemysel. Výška investície spoločnosti Gestamp na Slovensku je 133 miliónov eur. V novom závode v Nitre chce vytvoriť takmer stopercentný slovenský tím, ponúkne, spolu so svojimi dodávateľmi, do 300 pracovných miest.

Architektonické riešenie je v súlade s využitím stavby a požiadavkami investora, plne rešpektuje priestorové nároky technológie. Hlavnú hmotu tvoria dva kvádre, vyššia časť označovaná ako High Bay (SO 01-Fáza „I“) je lisovňa, nižšia časť Low Bay (SO 02-Fáza „I“) , je skladová hala. K týmto prislúchajú prístavky technologického vybavenia, skladu šrotu a administratívy, prístrešky pre príjem materiálu, pre skladovanie oceľových paliet a pre expedíciu hotových výrobkov.

Výrobná, skladová hala a sklad šrotu sú navrhnuté ako jednopodlažné prefabrikované železobetónové rámové konštrukcie doplnené nosnými oceľovými konštrukciami stuženia, žeriavových dráh, fasády, konštrukcie pre osadenie technológie a pod. Rozpätia nosných rámov 36m a 30 m. Bežný modul rámov je 12 m, pôdorysné rozmery hlavných hál sú 325 x102 m. Nosné konštrukcie Administratívnej budovy a technologického prístavku sú monolitické železobetónové s doplnkovými oceľovými konštrukciami pre technológiu a fasádu. Ostatné konštrukcie expedičného a skladového prístrešku, vstavku Quality area, technologického prístavku II sú navrhnuté ako oceľové konštrukcie.

Vo výrobnej hale sa nachádzajú tri lisovacie linky v každej lodi pre ktoré sú navrhnuté železobetónové základové konštrukcie kanálov pre uloženie lisov a technológie a taktiež nosné oceľové konštrukcie pre obslužnú technológiu a iné. V dvoch lodiach sa nachádza dvojica žeriavov s nosnosťou 72t a 60t, v poslednej lodi je dvojica žeriavov s nosnosťou 62t a 50t. žeriavové dráhy sa nachádzajú taktiež v objekte Skladu šrotu ( nosnosť 3,2t) a vo vstavku „Quality area“ (4t). Celková hmotnosť namontovaných oceľových konštrukcií je cca 1900t celkový objem betónových konštrukcií cca 50 000 m3.“

„Spoločnosť HESCON s.r.o sa na tomto projekte vystupuje ako generálny projektant a podieľala sa najmä spracovaním architektonickej a stavebno-konštrukčnej časti v stupni realizačného projektu a dielenskej dokumentácie. Softvér Tekla Structures bol hlavným BIM nástrojom tvorby realizačného projektu nosných konštrukcií a súčasne tendrovej dokumentácie a podkladov k výberu dodávateľov. Pri danom harmonograme výstavby, dodávok a montáže technológie bol softvér Tekla Structures jedinou možnosťou zabezpečiť klientovi dodržanie zmluvných termínov a zabezpečenie pripravenosti stavby pre osadenie technológie. Pri projektovaní sme využili výhody BIM modelovania so zohľadnením ostatných profesných náväzností s cieľom zabezpečenia plynulej výstavby a flexibilne sme zapracovávali všetky zmeny počas projektovania diela. Medzi výzvy patrili aj špeciálne požiadavky technológie na konštrukcie. Vďaka tomuto spôsobu projektovania sme boli schopní v relatívne krátkom čase zapracovať všetky požiadavky vybraných subdodávateľov jednotlivých profesií, dodávateľov technológie ako aj požiadavky investora bez termínového dopadu na realizáciu.“

„The project describes development of a new cold stamping plant manufacturing car components. The plant is situated in a strategically positioned industrial park Nitra North at the city of Nitra. The plant is positioned in the neighbourhood of the company Jaguar Land Rover. The main production buildings of the plant will be production halls. The halls will host the cold steel and aluminium sheet stamping technology on tandem lines. It will be an automatic or semi-automatic process. The capacity of the plant will be developed in two phases up to the stamping output of 50 000 tonnes/year.

Gestamp is an international company that designs, develops and manufactures metal components for the automotive industry. It delivers innovative products and solutions to produce safer and lighter vehicles, reducing energy consumption and the impact of cars on the environment. In May 2018, Gestamp opens a new plant in Nitra for the production of metal components for the automotive industry. Gestamp’s investment in Slovakia is 133 million euros. At the new Nitra plant, he wants to create a nearly 100% Slovak team, offering up to 300 jobs, along with his suppliers.

The architectural solution is in line with the use of building and the requirements of the investor, fully respecting the space requirements of the technology. The main mass consists of two blocks, the higher part known as High Bay (SO 01 -Phase “I”) is a press station, the lower part is Low Bay (SO 02 -Phase “I”) is a warehouse. These include facilities for technological equipment, scrap storage and administration, shelters for material reception, storage of steel pallets and for dispatch of finished products.

The production, storage hall and scrap warehouse are designed as single-storey prefabricated reinforced concrete frame structures supplemented with supporting steel structures of stiffening, crane tracks, facades, structures for the installation of technology and the like. Spreading of the frame 36m and 30m. The standard frame module is 12 m, the floor plan dimensions of the main halls are 325 x102 m. The load-bearing structures of the Administration Building and Utility building I are monolithic reinforced concrete with additional steel structures for technology and facade. The other expedition and warehouse shelter constructions, the Quality Area, Utility building II, are designed as steel structures.

Three production lines are located in the production hall for each cross modul for which are designed reinforced concrete foundation structures of the press and technology storage chambers are provided, as well as supporting steel structures for the service technology and others. Two cross modules have a pair of cranes with a load of 72t and 60t, in the last modul is a pair of cranes with a carrying capacity of 62t and 50t. The crane tracks are also located in the Scrap building (Load Capacity 3.2t) and in the “Quality Area” (4t). The total weight of mounted steel structures is about 1900 tons, the total volume of concrete structures is about 50,000 m3.”

“HESCON s.r.o has been acting as a general designer for this project and has been involved in particular in the processing of the architectural and building-construction part in the stage of the implementation project and workshop documentation. Tekla Structures software was the main BIM tool for designing a load-bearing construction project, as well as tender documentation and supplier selection. Under the given schedule of construction, supply and installation of technology, Tekla Structures software was the only option to ensure the client’s compliance with contractual deadlines and the provision of building readiness for technology deployment. We took advantage of BIM modeling while taking into account other professional engagements to ensure smooth construction and flexibly incorporating all the changes during designing the work. The challenges also included special design requirements for technology. Thanks to this method of designing, we were able to incorporate in a relatively short time all the requirements of selected subcontractors of individual professions, technology suppliers as well as investor requirements without a time impact on implementation. “

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments