Green Square Logistics IV Aalsmeer

Construsoftbimawards - Green Square Logistics IV Aalsmeer
Category Industrial Projects
Year 2024
Country Benelux
Organization Willy Naessens Nederland
Author Ronald van Erp
Client Dutch City Development (DCD), GARBE Industrial Real Estate
Place of construction Aalsmeer
Tags PrefabConcreteInterfaceTekla StructuresTrimble ConnectSteel

In juni 2022 op de Provada werd de koopovereenkomst getekend voor het project Green Square Logistics IV te Aalsmeer, door Dutch City Development (DCD), GARBE Industrial Real Estate en Willy Naessens Nederland. Dit project is het tweede onderdeel in de ontwikkeling van Green Square Business Campus (GSBC) in Aalsmeer.

Inmiddels heeft Willy Naessens Nederland het state-of-the-art distributiecentrum opgeleverd. Green Square Logistics IV is met het duurzaamheidscertificaat BREEAM ‘Very Good’, een bijzonder duurzaam gebouw met een minimale milieu-impact. Er is gekozen voor duurzame materialen, duurzame energie en tal van ecologische voorzieningen. Denk aan warmtepompen, ledverlichting, zonnepanelen en groene gevels. Het pand bestaat uit 16.500 m2, verdeeld over ca. 11.711 m2 warehouse, ca. 3.495 m2 mezzanine en ca. 1.317 m2 kantoor verdeeld over drie verdiepingen. Daarnaast zijn er o.a. 13 laaddocks en 113 parkeerplekken gerealiseerd.

Multifunctionele indeling

Green Square Logistics IV is bewust multifunctioneel ontwikkeld. Je weet immers nooit welke huurders erop af komen. Dankzij die flexibele inrichting kun je hier nu zowel extra kantoren als opslag of zelfs een kleinschalige productie toepassen.

Aan de voorzijde is gekozen voor een dubbele mezzanine. Dat geeft dit pand een echte kantooruitstraling. Aan de buitenkant zie je er niet vanaf dat dit vanbinnen een logistiek centrum is. Hier is heel bewust voor een groene gevel gekozen, die prachtig aansluit op de omliggende woonwijk. Dit type architectuur is voor een distributiecentrum echt bijzonder.

Vanwege de korte doorlooptijd is gekozen voor een hybride constructie, waarin prefab beton en staal slim gecombineerd worden. Hierdoor kan niet alleen sneller, maar ook aanzienlijk lichter gebouwd worden. Van beton tot staal, aansluitingen en detailleringen: al onze expertises komen in dit project ruimschoots aan bod.

Trimble Connect

Binnen de Willy Naessens Group hebben we een eigen applicatie geschreven in Trimble Connect die gekoppeld is met ons gehele bestelsysteem. We modelleren en bestellen de onderdelen bij de fabriek. De fabriek plant, stort en controleert. Daarna volgt het transport en de montage. Elke stap kunnen we volgen in Trimble connect. En we ontwikkelen ons steeds verder.

Ook bij dit project hebben we Trimble Connect ingezet. In verband met de krappe planning moesten meerdere disciplines tegelijk worden uitgewerkt. Doordat er zoveel raakvlakken waren konden we dit alleen goed uitvoeren door wekelijks de modellen met elkaar te bespreken. Wekelijks de modellen verversen, To-Do toekennen, aanpassen en accorderen. Dit bleek onmisbaar voor het gehele traject. Hierdoor konden we snel reageren op vragen van elkaar en samen tot oplossingen komen.

Tekla

Wij gebruiken Tekla om onze montagevolgordes te genereren. Zie het MP4 bestand van de dockhuizen om een indruk hiervan te krijgen. Op basis hiervan genereren wij lijsten en sturen wij onze fabrieken aan zodat iedereen tot op de dag nauwkeurig weet wanneer welk element geleverd dient te worden. Dit geeft ons de voorsprong om onze onderaannemers nauwkeurig aan te sturen.

In June 2022 at the Provada, the purchase agreement was signed for the Green Square Logistics IV project in Aalsmeer, by Dutch City Development (DCD), GARBE Industrial Real Estate and Willy Naessens Nederland. This project is the second part in the development of Green Square Business Campus (GSBC) in Aalsmeer.

Willy Naessens Netherlands has now completed the state-of-the-art distribution center. With the BREEAM sustainability certificate ‘Very Good’, Green Square Logistics IV is a particularly sustainable building with minimal environmental impact. Sustainable materials, sustainable energy and numerous ecological facilities have been chosen. Think of heat pumps, LED lighting, solar panels and green facades. The building consists of 16,500 m2, spread over approximately 11,711 m2 of warehouse, approximately 3,495 m2 of mezzanine and approximately 1,317 m2 of office spread over three floors. In addition, 13 loading docks and 113 parking spaces have been created.

Multifunctional layout

Green Square Logistics IV has been deliberately developed to be multifunctional. After all, you never know which tenants will come along. Thanks to this flexible design, you can now use additional offices, storage or even small-scale production here.

A double mezzanine has been chosen at the front. That gives this building a real office appearance. From the outside you cannot tell that this is a logistics center on the inside. A green facade was consciously chosen here, which fits in beautifully with the surrounding residential area. This type of architecture is really special for a distribution center.

Due to the short lead time, a hybrid construction was chosen, in which prefab concrete and steel are cleverly combined. This not only makes construction faster, but also considerably lighter. From concrete to steel, connections and details: all our expertise is amply covered in this project.

Trimble Connect

Within the Willy Naessens Group we have written our own application in Trimble Connect that is linked to our entire ordering system. We model and order the parts from the factory. The factory plans, dumps and controls. This is followed by transport and assembly. We can follow every step in Trimble connect. And we continue to develop further.

We also used Trimble Connect for this project. Due to the tight schedule, several disciplines had to be developed simultaneously. Because there were so many similarities, we could only do this properly by discussing the models with each other every week. Refresh the models weekly, assign To-Do, adjust and approve. This turned out to be indispensable for the entire process. This allowed us to respond quickly to each other’s questions and find solutions together.

Tekla

We use Tekla to generate our assembly sequences. See the MP4 file of the dock houses to get an impression of this. Based on this, we generate lists and manage our factories so that everyone knows exactly when which element should be delivered to the day. This gives us the advantage to accurately manage our subcontractors.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments