Kantoorpand Boomkwekerij Slangenbeek, Saasveld

Construsoftbimawards - Kantoorpand Boomkwekerij Slangenbeek, Saasveld
Category Commercial Projects
Year 2024
Country Benelux
Organization TS Steel Projects
Project partners Tasche Staalbouw B.V. - IB Vreeswijk bv - G. Scholten Bouwbegeleiding
Author Leon te Slaa
Client Tasche Staalbouw B.V.
Place of construction Saasveld
Tags Tekla StructuresTrimble ConnectSteel

Het project
Het idee om een nieuw kantoorpand te bouwen met de uitstraling van een treinstation ontstond bij Hans Engberink, eigenaar van Boomkwekerij Slangenbeek, tijdens een bezoek aan het bestaande treinstation in Den Bosch. Dit rijksmonument uit 1896 waarbij alle historische elementen bewaard waren gebleven, maakte indruk. In opdracht van Tasche Staalbouw heeft TS Steel Projects het tekenwerk mogen verzorgen voor dit bijzondere project.

Laswerk
Om de esthetiek van het ‘oude’ treinstation laten terug te laten komen, is er gebruik gemaakt van walswerk in niet-alledaagse vormen om de rondingen in en aan de spanten te krijgen. Daarnaast zitten er vele uitsparingen in de spanten. Er is gebruik gemaakt van ongeveer 15.000 klinknagels. Om te vermijden dat het laswerk in het zicht zou komen, zijn de afzonderlijke spanten opgebouwd uit modules waarbij blind laswerk is toegepast bij o.a. de klinknagels. Overig laswerk is niet zichtbaar vanuit vele standpunten.
De spanten zijn opgebouwd uit een lijfplaat met uitsparingen waar frames uit hoekstaal op gelast zijn. Deze frames uit hoekstaal en strippen zijn minimaal verschoven over de uitsparingen zodat laswerk uit het zicht blijft. Aan de boven- en onderzijde zijn bredere strippen gelast om het blinde laswerk af te dekken en toch aan twee zijden klinknagels te zien.

Mooie uitdaging
Bijkomende uitdaging is de wens een vrije overspanning te creëren waarbij de spanten in beide richtingen in elkaar overlopen. Met andere woorden, de spanten welke met de dakhelling mee liggen, hangen aan de nokgording. Maar ook de nokgording is een enkelvelds ligger welke tussen de dakspanten geklemd zit. Ze zijn allemaal onderling afhankelijk van elkaar.

Trimble Connect
Door in het ontwerptraject gebruik te maken van het uitwisselen van IFC-modellen en het gebruik van Trimble Connect verliep de communicatie zeer soepel. Aan de ene kant de opdrachtgever met het beeld van het uiteindelijke, gewenste resultaat en aan de andere kant de producerende partij voor wie het belangrijk is dat het maak- en monteerbaar is. Met het gebruik van deze digitale tools konden e.e.a. duidelijk gevisualiseerd worden voor de andere partij.

Tekla Structures
Vanuit Tekla Structures zijn naast het tekenwerk diverse bestanden gegenereerd om de halfproducten te kunnen produceren. De walsproducten, met meerdere verschillende radiussen, zijn gegenereerd met behulp van de Multi Convertor. Het snijwerk is uitgevoerd met de gegenereerde DSTV/NC-bestanden.

Goede investering
Al met al heeft het voorbereidingsproces wel wat tijd gekost, maar in de productie en montage is deze tijd ruimschoots terug verdiend. Het eindresultaat: een prachtige constructie met de gewenste uitstraling waarin een stuk historie geïntegreerd is in een gebouw wat voldoet aan de hedendaagse maatstaven.

The project
The idea to build a new office building with the look and feel of a train station came to Hans Engberink, owner of Boomkwekerij Slangenbeek, during a visit to the existing train station in Den Bosch. This national monument from 1896, in which all the historical elements had been preserved, made an impression. Commissioned by Tasche Staalbouw, TS Steel Projects did the drawing work for this special project.

Welding
To bring back the aesthetics of the ‘old’ train station, rolling mill work was used in unusual shapes to create the curves in and on the trusses. There are also many cut-outs in the trusses. About 15,000 rivets were used. To avoid having the welding work in plain sight, the individual trusses were constructed from modules where blind welding was used for the rivets, among others. Other welding is not visible from many vantage points. The trusses are composed of a web plate with recesses onto which frames made of angle steel are welded. These angle steel frames and strips are minimally offset over the recesses so that welding remains out of sight. Wider strips were welded on the top and bottom to cover the blind welding and still see rivets on two sides.

Beautiful challenge
An additional challenge is the desire to create a free span where the trusses run into each other in both directions. In other words, the rafters that lie with the roof pitch hang from the ridge purlin. But the ridge purlin is also a single-field beam sandwiched between the rafters. They are all interdependent.

Trimble Connect
By using IFC model exchange and Trimble Connect in the design process, communication went very smoothly. On the one hand, the client with the image of the final, desired result and, on the other hand, the producing party for whom it is important that it is manufacturable and assemblable. With the use of these digital tools, things could be clearly visualised for the other party.

Tekla Structures
Various files were generated from Tekla Structures in addition to the drawing work in order to produce the semi-finished products. The rolling products, with several different radii, were generated using the Multi Convertor. The cutting work was carried out using the generated DSTV/NC files.

Good investment
All in all, the preparation process did take some time, but in production and assembly, this time was more than recouped. The end result: a beautiful construction with the desired look, integrating a piece of history in a building that meets today’s standards.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments