Oranjekade, Helmond

Construsoftbimawards - Oranjekade, Helmond
Category Commercial Projects
Year 2024
Country Benelux
Organization Jansen Staalbouw
Author Twan van Dijk
Client BAN bouw
Place of construction Helmond
Tags Tekla StructuresSteel

Het project

Oranjekade is een project waarbij alle onderaannemers via IFC-modellen communiceren. Dit is voor Jansen Staalbouw de eerste keer dat we een dergelijk project onder handen hadden.

Voor de BIM Awards hebben we er een blok uitgelicht, namelijk woongebouw blok E. In dit blok, wat inmiddels gereed is, zit ongeveer 510 meter leuning die gemonteerd is op gewalste rondgaande UNP-profielen. Eén van de uitdagingen was de ver uitkragende balkons die, via moment vast aangesloten liggers, aan de vloer verankerd zijn.

Maakbaarheid

De gewalste UNP-profielen zijn uitgeslagen getekend zodat we deze op de boorstraat konden boren voor het walsen. Dit in overleg met het bedrijf die deze liggers voor ons heeft gewalst. Voor de ronde leuningen is gebruik gemaakt van speciale mallen om de spijlafstand te kunnen waarborgen.

BIM

De communicatie verliep compleet via modellen die door alle onderaannemers in BIMlink ge-upload werden. Hierna werden via BIMcollab de reacties op het model ontvangen en konden deze verwerkt worden.

Tekla Structures

Door in Tekla Structures alles uit te werken en dit te combineren met de modellen van andere onderaannemers hadden we direct inzichtelijk of er ergens clashes optraden.

Bij dit project is voor het eerst gebruik gemaakt van de organisator zodat we, voor de klant belangrijke, data aan de onderdelen kunnen hangen. Verder zijn voor de instort onderdelen van de moment liggers user macro’s gemaakt, alsmede ook voor sommige verbindingen in de leuningen.

Duurzaamheid

De papierstroom van dit project was minimaal omdat nagenoeg alles digitaal ging. Denk hierbij aan het uitwisselen van modellen i.p.v. papieren tekeningen. In de werkplaats is gebruik gemaakt van tablets met daarop de digitale tekeningen. Het staal wat buiten gebruikt is, is nagenoeg volledig in een duplex systeem gecoat waardoor corrosie lange tijd afwezig blijft. De monumentale voorgevel van het oude gebouw is in het nieuwe blok hergebruikt, ook voor de beeldvorming.

Op het moment wordt gewerkt aan de laatste blokken van Oranjekade: al met al een mooi en uitdagend project om te doen.

The project

Oranjekade is a project in which all subcontractors communicate via IFC models. For Jansen Staalbouw, this is the first time we have been involved in such a project.

For the BIM Awards, we highlighted one block, namely residential building block E. In this block, which has now been completed, there are about 510 metres of railing mounted on rolled circular UNP profiles. One of the challenges was the far protruding balconies which, via moment fixed connected beams, are anchored to the floor.

Manufacturability

The rolled UNP sections were drawn out so that we could drill them on the drilling line for rolling. This was done in consultation with the company that rolled these beams for us. Special templates were used for the round railings to ensure the spacing of the bars.

BIM

Communication took place completely via models uploaded into BIMlink by all subcontractors. After this, reactions to the model were received via BIMcollab and could be processed.

Tekla Structures

By working everything out in Tekla Structures and combining it with the models of other subcontractors, we had immediate insight into whether there were any clashes anywhere.

In this project, we used the organiser for the first time so that we could attach data, important for the client, to the parts. User macros were also created for the collapse parts of the moment beams, as well as for some of the connections in the railings.

Sustainability

The paper flow of this project was minimal because almost everything went digital. This included exchanging models instead of paper drawings. In the workshop, tablets containing the digital drawings were used. The steel used outdoors was almost entirely coated in a duplex system, preventing corrosion for a long time. The monumental façade of the old building has been reused in the new block, also for imaging purposes.

Work is currently underway on the final blocks of Oranjekade: all in all, a beautiful and challenging project to do.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments