Zwycięzca kategorii w krajach:

Offshore wind farm platform

Construsoftbimawards - Offshore wind farm platform
Kategoria Małe projekty
Rok 2024
Kraj Poland
Organizacja Infra Plan Sp. z o.o.
Autor Infra Plan Sp. z o.o.
Miejsce budowy UK
Tags PrefabConcreteTrimble ConnectTekla Structures

O projekcie
Projekt betonowych platform dla dużej morskiej farmy wiatrowej zlokalizowanej na Morzu Północnym. Zadanie polegało na stworzeniu modelu 3D zbrojenia i kanałów kablowych w oparciu o złożoną geometrię platformy. Prace obejmowały analizę i rozwiązanie wszystkich kolizji oraz przygotowanie szczegółowych rysunków zbrojenia. Ponadto nasz model stanowił podstawę do bardziej precyzyjnego rozmieszczenia elementów stalowych takich jak kotwy. Modelowanie i koordynacja prac zostały przeprowadzone przy użyciu programów Tekla Structures i Trimble Connect.
Wyzwania
Wyzwaniem była bardzo złożona geometria i duża ilość zbrojenia, które musiało być rozmieszczone bez kolizji. Wyzwaniem było również przygotowanie modelu o wysokim poziomie szczegółowości, który będzie mógł być wykorzystany podczas montażu w celu prawidłowego umieszczenia całego zbrojenia wewnątrz szalunku i przyspieszenia procesu produkcji. Większość elementów takich jak blachy, kotwy, profile rurowe, czy podpory została zaimportowana do modelu, a pozostałe zostały wstawione przy użyciu opcji „Item”. Wysokie umiejętności w modelowaniu zbrojenia pozwoliły nam uniknąć niemal 100% kolizji, co jest kluczowe w procesie prefabrykacji. Udział w projektach proekologicznych jest dla naszej firmy bardzo ważny i staramy się skupiać na podobnych przedsięwzięciach. Dzięki zaawansowanej wymianie informacji udało nam się prowadzić efektywną współpracę z branżą inżynierii mechanicznej.
Wnioski
Jesteśmy najbardziej dumni z zaawansowanej i skutecznej wymiany informacji z klientem oraz w obrębie zespołu projektowego przy użyciu modeli IFC/STP i platformy Trimble Connect, ponieważ uważamy tę część za najważniejszą dla owocnej współpracy. Bardzo istotny jest dla nas również wpływ na pozytywne zmiany ekologiczne w zakresie pozyskiwania energii. Zadanie wiązało się z wieloma trudnościami ze względu na bardzo złożony charakter modelu, więc tym bardziej cieszy nas efekt końcowy.

średnica wewnętrznego pierścienia – 8.2 m

szerokość pieścienia – 1.2 m

wysokość pierścienia – 1.6 m

objętość betonu – 51 m3

masa stali – 10.3 t

masa platformy (beton, zbrojenie, dodatkowe elementy: rury, zaciski uziemiające) – ~ 135 t

About the project
Design of concrete platforms for a large offshore wind farm located in the North Sea. The task consists of producing a 3D model of reinforcement and cable ducts based on complex geometry of the platform. The work included analysis and resolution of all collisions and preparation of detailed drawings of the reinforcement. Moreover, our model was a basis for more precise insert arrangement. Modeling and coordination works were carried out using Tekla Structures and Trimble Connect.
Challenges and what made the project successfull
The challenges were highly complex radial geometry and a large amount of reinforcement that had to be distributed without collisions. Another challenge was preparation of a model with high level of detail, that could be effectively used during fabrication to correctly place all reinforcement inside the formwork and speed up fabrication process. Most of the inserts were imported into the model as a reference, and the remaining ones were modeled using items. High skills in reinforcement modeling allowed us to avoid nearly 100% of collisions, which is crucial to the prefabrication process. Participating in pro-ecological projects is very important to our company, and we strive to focus on similar types of projects. Thanks to advanced information exchange, we were able to collaborate with the mechanical engineering industry.
Summary
We are most proud of the advanced and effective information exchange with the client and team members using IFC/STP models and the Trimble Connect platform, as we consider this part to be the most important for collaboration. The impact on positive ecological change in energy sourcing is also very significant to us. The task was associated with many difficulties due to the highly complex nature of the model, and successfully completing it fills us with pride.

diameter of the inner ring – 8.2 m

ring beam width – 1.2 m

ring beam height – 1.6 m

volume of concrete – 51 m3

weight of steel – 10.3 t

weight of the platform (concrete, reinforcement, additional elements: pipes, earthing clamps) – ~ 135 t

Komentuj

4 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Marek Łowiński
29 dni temu

I vote for this very interesting project

27 dni temu

Magnificent one. Has my Vote.

Slawek
22 dni temu

Podoba mi się

Jacek Kukiełczyński
21 dni temu

Very interesting projekt.