Soudal Plant 5

Construsoftbimawards - Soudal Plant 5
Category Industrial Projects
Year 2024
Country Benelux
Organization Inboco NV
Project partners Vanhout.pro
Author Wouter Schuurmans
Client Vanhout.pro
Place of construction Turnhout Belgë
Tags ConcreteTekla StructuresTrimble ConnectSteel

Soudal Plant 5, Turnhout

Inboco NV is verheugd deel te nemen aan de Construsoft BIM Awards 2024 en presenteert met trots het project Soudal Plant 5 in Turnhout. Als vooraanstaand bedrijf in ontwerp, fabricage en installatie van staalwerk, heeft Inboco NV een cruciale rol gespeeld in dit opmerkelijke project, dat in nauwe samenwerking met hoofdaannemer Vanhoutpro en architectenbureau Architects in Motion tot stand is gekomen.

Over het project:
Soudal Plant 5, gevestigd in Turnhout, is een belangrijke mijlpaal in de groei van het bedrijf Soudal, een toonaangevende speler op het gebied van bouwchemie. Het project omvatte de bouw van een ultramoderne productiefaciliteit die voldoet aan de hoogste normen van efficiëntie, duurzaamheid en veiligheid.

Onze rol:
Inboco NV was verantwoordelijk voor het volledige ontwerp, de fabricage en installatie van het staalwerk binnen het project, met een focus op trappen, spiltrappen, leuningen, handgrepen en zware HEB900 liggers voor het platform in het centrum van de productieruimte. Deze elementen waren essentieel voor zowel de functionaliteit als de esthetiek van het gebouw.

BIM-gebruik:
Door gebruik te maken van geavanceerde BIM-technologieën kon Inboco NV een naadloze samenwerking tot stand brengen tussen alle betrokken partijen. Dit resulteerde in een efficiënt ontwerpproces, verbeterde coördinatie van bouwactiviteiten en een hogere mate van nauwkeurigheid bij de realisatie van het project.

Maakbaarheid en duurzaamheid:
Het ontwerp van het staalwerk werd zorgvuldig geoptimaliseerd voor maximale maakbaarheid, waarbij rekening werd gehouden met fabricageprocessen, transport en montage op de bouwplaats. Bovendien werden duurzame materialen gebruikt en werden energie-efficiënte oplossingen geïntegreerd om de ecologische footprint van het project te minimaliseren.

Wauw-factor:
Het staalwerk van Inboco NV heeft een onmiskenbare wauw-factor toegevoegd aan het project Soudal Plant 5. De strakke lijnen, moderne esthetiek en onberispelijke afwerking dragen bij aan de indrukwekkende uitstraling van het gebouw en maken het tot een ware eyecatcher in de omgeving.

Slotgedachte:
Met ons werk aan Soudal Plant 5 hebben we niet alleen een state-of-the-art productiefaciliteit gerealiseerd, maar ook een inspirerend voorbeeld van samenwerking, innovatie en vakmanschap neergezet. We kijken ernaar uit om ons project aan de jury van de Construsoft BIM Awards 2024 te presenteren en zijn trots op de bijdrage die we hebben geleverd aan dit buitengewone project.

Soudal Plant 5, Turnhout

Inboco NV is delighted to participate in the Construsoft BIM Awards 2024 and proudly presents the Soudal Plant 5 project in Turnhout. As a leading company in the design, fabrication, and installation of steelwork, Inboco NV played a crucial role in this remarkable project, which was carried out in close collaboration with the main contractor Vanhoutpro and the architectural firm Architects in Motion.

About the Project:
Soudal Plant 5, located in Turnhout, is a significant milestone in the growth of Soudal, a leading player in the construction chemicals industry. The project involved the construction of a state-of-the-art production facility that meets the highest standards of efficiency, sustainability, and safety.

Our Role:
Inboco NV was responsible for the complete design, fabrication, and installation of the steelwork within the project, with a focus on stairs, spiral stairs, railings, handrails, and heavy HEB900 beams for the platform in the center of the production area. These elements were essential for both the functionality and aesthetics of the building.

Use of BIM:
By utilizing advanced BIM technologies, Inboco NV was able to establish seamless collaboration among all parties involved. This resulted in an efficient design process, improved coordination of construction activities, and a higher level of accuracy in the realization of the project.

Feasibility and Sustainability:
The design of the steelwork was carefully optimized for maximum feasibility, taking into account fabrication processes, transportation, and on-site installation. Moreover, sustainable materials were used, and energy-efficient solutions were integrated to minimize the project’s ecological footprint.

Wow Factor:
The steelwork provided by Inboco NV added an undeniable wow factor to the Soudal Plant 5 project. The clean lines, modern aesthetics, and impeccable finishing contribute to the impressive appearance of the building, making it a true standout in the area.

Closing Thoughts:
With our work on Soudal Plant 5, we have not only realized a state-of-the-art production facility but also set an inspiring example of collaboration, innovation, and craftsmanship. We look forward to presenting our project to the jury of the Construsoft BIM Awards 2024 and are proud of the contribution we have made to this extraordinary project.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments