Station Alkmaar Noord

Construsoftbimawards - Station Alkmaar Noord
Category Infrastructure Projects
Year 2021
Country Benelux
Organization Vic Obdam Staalbouw bv.
Project partners K_Dekker bouw & infra, VenhoevenCS, Sweco
Author Dilu Beenker
Client K_Dekker bouw & infra
Place of construction Alkmaar
Tags

Project
In opdracht van Prorail mag K_Dekker bouw & infra station Alkmaar Noord verbouwen naar een ontwerp van VenhoevenCS. Vic Obdam werd hierbij gekozen om de staalconstructie te verzorgen. Het station moet vernieuwd worden omdat het verouderde gebouw en tunnel niet meer voldoen aan huidige toegankelijkheidseisen voor mindervalide passagiers.

In het nieuwe ontwerp zijn twee liftschachten opgenomen die beide als dragende delen voor de perronluifels dienen. De royale luifels verzorgen beschutting voor wachtende reizigers, en bieden plaats aan genoeg zonnepanelen om het station bijna volledig energieneutraal te maken.

Uitdaging
Een bijzondere uitdaging aan dit project was de wijze van opbouwen. Gezien de belangrijke infrastructurele functie van het station en de risico’s aan het werken aan een spoor dat in bedrijf is, moest er een treinvrije periode ingesteld worden waarin alle risicovolle werkzaamheden werden gedaan. Dit betekende dat de grote luifels van tevoren gemonteerd moesten worden. Daarbij was de wens om niet alleen het staal, maar ook zo veel mogelijk bouwkundige elementen mee te nemen. Vervolgens moesten de samengestelde luifels in één weekend op de plek gehesen worden. Doordat er veel energie gestoken is in de maatvoering en controle op de prefabricatie door onze eigen meetdienst (Vic Obdam) in combinatie met het betonwerk zijn alle maatafwijking in een 3D omgeving gecontroleerd en getackeld. Mede hierdoor zijn de werkzaamheden rustig en soepel verlopen.

BIM samenwerking
Tijdens de engineering van het staal is er gebruik gemaakt van de model-sharing mogelijkheden van Tekla. Hierdoor konden verschillende tekenaars gelijktijdig verschillende delen van het project oppakken. Zo heeft ingenieursbureau Hexacon de ondersteuningsconstructie voor de voormontage ge-engineerd. Dit gebeurde in hetzelfde model getekend als de hoofdconstructie. Hierdoor konden de tekenaars bij Vic Obdam de focus op de constructie houden, zonder dat er tijd verloren ging in de voorbereiding van de stappen die genomen moesten worden om de luifels van te voren op te bouwen.

De communicatie met de klant verliep via Docstream waarbij veelvuldig ifc modellen uitgewisseld werden om staal, beton, liften en bouwkundig op elkaar af te stemmen. Naast de gebruikelijke communicatie via mail en meetings, werd er ook een hoop informatie via BCF bestanden gedeeld. Hiermee kond helder en efficiënt aangegeven worden waar nog eventuele clashes tussen de producten van verschillende onderaannemers zaten. Naast de staalconstructie was Vic Obdam ook verantwoordelijk voor de coördinatie en engineering van het glas rondom de liften. Hiermee is een deel van de zorg bij onze opdrachtgever weggenomen en zijn vele raakvlakken met korte communicatielijnen opgelost en voorbereid.

Door de goede samenwerkingen en mooie resultaat is het projectteam 1 op 1 overgestapt om ook van station Driehuis weer een fantastich project en resultaat te mogen realiseren.

Project
Commissioned by ProRail, K_Dekker bouw & infra is to rebuild the Alkmaar Noord railway station according to a design by VenhoevenCS. Vic Obdam was chosen to supply the steel construction. The station is in need of renovation because the outdated building and tunnel no longer meet current accessibility requirements for disabled passengers.

The new design includes two lift shafts that both serve as load-bearing parts for the platform canopies. The generous canopies provide shelter for waiting passengers, and accommodate enough solar panels to make the station almost completely energy-neutral.

Challenge
A particular challenge to this project was the method of construction. Given the important infrastructural function of the station and the risks involved in working on a track that is in operation, a train-free period had to be established during which all risky work was done. This meant that the large canopies had to be installed in advance. The aim was to include not only the steel, but also as many structural elements as possible. Subsequently, the assembled canopies had to be lifted into place in one weekend. Because a lot of energy was put into the dimensioning and control of the prefabrication by our own measuring department (Vic Obdam) in combination with the concrete work, all size deviations were checked and tackled in a 3D environment. Partly because of this, the work proceeded calmly and smoothly.

BIM collaboration
During the engineering of the steelwork, the model-sharing possibilities of Tekla were used. This allowed different draftsmen to work on different parts of the project simultaneously. Engineering firm Hexacon, for instance, engineered the support structure for the pre-assembly. This was done in the same model as the main structure. This allowed the draftsmen at Vic Obdam to keep the focus on the construction, without losing time in preparing the steps that had to be taken to erect the canopies in advance.

Communication with the customer took place via Docstream, with frequent exchange of ifc models to coordinate steel, concrete, lifts and structural engineering. Besides the usual communication via mail and meetings, a lot of information was also shared via BCF files. This made it possible to clearly and efficiently identify any clashes between the products of different subcontractors. Besides the steel construction, Vic Obdam was also responsible for the coordination and engineering of the glass around the lifts. This took away some of our client’s worries and many interfaces were solved and prepared with short lines of communication.

Because of the good cooperation and good results, the project team switched one on one to realise another fantastic project and result for Driehuis station.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments