Category winner in these countries:

Terminál intermodálnej prepravy Lužianky

Construsoftbimawards - Terminál intermodálnej prepravy Lužianky
Category Infrastructure Projects
Year 2018
Country Slovakia
Organization Hescon s.r.o.
Author Ing. Tomáš Bačinský
Client Železnice Slovenskej republiky
Place of construction Lužianky
Tags

Predmetom stavby je vybudovanie nového terminálu intermodálnej prepravy Lužianky ako súčasť strategického priemyselného parku Nitra v tesnej blízkosti výstavby závodu automobilky Land Rover Jaguar. Koľajisko TIP Lužianky pozostáva zo štyroch expedičných koľají, vrátane spevnených plôch a priecestnej úpravy koľají určených pre expedíciu finálnej produkcie priemyselnej zóny po železnici a dvoch manipulačných koľají určených pre ložné úkony spojené s vykládkou a nakládkou intermodálnych prepravných jednotiek.
Predmetný stavebný objekt rieši dodávku a montáž nakladacej rampy osobných aut z čela vlakovej súpravy. Nakladacie rampy umožňujú nakládku osobných aut na poschodové špeciálne vagóny určené na prepravu osobných vozidiel.

Pri vyhotovení projektu bolo predpokladané že 70 % vyrobených automobilov v závode budú expedované pomocou železničnej prepravy. Čo predstavuje cca 700 naložených aut za deň pomocou prezentovanej konštrukcie.

Jedná sa o pojazdnú plošinu s vrchnou hranou roštov na výškovej úrovni 4050 mm. Pôdorysný tvar je členitý. Príjazd na plošinu je zabezpečený nájazdovou rampou tvorenou štyrmi naklonenými rovinami pod rôznym uhlom. Odjazd plošiny je zabezpečený pomocou štyroch kusov sklápacích rámp. Tieto mostíky sa budú natáčať maximálne o 8 stupňov smerom hore a 10 stupňov smerom dole. Pod plošinou sa nachádzajú štyri rampy s prevýšením 1356 mm. Rampa je tvorená dvomi rovinami z toho jedna je naklonená. V prednej časti rámp sa nachádzajú sklopné mostíky. Tieto mostíky sa budú natáčať maximálne o 8 stupňov smerom hore a 2 stupne smerom dole. Natáčanie rámp spodných a horných mostíkov je realizované pomocou zdvíhacích zariadení s nosnosťou jedného zdviháku 5 t. Konštrukcia obsahuje dve únikové pororoštvove schodiská s šírkou stupňa 800 mm. Oceľová konštrukcia obsahuje pripravenosť pre osvetľovacie zariadenia tak ako zo spodnej strany rampy tak aj osvetlenie vrchnej strany rampy. Plošina a rampy sú lemované zvodidlami a zábradlím.

The object of the construction is to build a new terminal of intermodal transport (TIT) Lužianky as part of strategic industrial park Nitra in close proximity to the construction of the Land Rover Jaguar plant. The TJT Lužianky railway line consists of four shipping lines, including reinforced surfaces, and preliminary modification of the tracks intended for the final production of the industrial zone by rail and two handling tracks intended for loading operations related to the unloading and loading of intermodal transport units. The object in question resolves the delivery and assembly of the loading ramp of passenger cars from the front of the train set. Loading ramps allow loading of passenger cars on floor special wagons designed for the transport of passenger cars.

When the project was being prepared, it was assumed that 70% of the cars produced in the plant would be shipped by rail. What represents around 700 loaded cars per day using the presented construction.

It is a mobile platform with a top edge of the grate at a height of 4050 mm. The ground plan is ragged. The access to the platform is secured by a ramp consisting of four inclined planes at different angles. Departure from the platform is secured by four folding ramps. These ramps will be turned up to 8 degree direction up and 10 degree direction down. There are four ramps with an elevation of 1356 mm beneath the platform. The ramp consists of two planes of which one is inclined. There are folding ramps at the front of the platform. These ramps will be turned up to 8 degree up and 2 degree downwards. Turning of the ramps of the lower and upper bridges is realized by lifting devices with a lifting capacity of 5 t. The structure includes two, 800 mm wide step, escape gauge meshgrated stairwells. The steel construction includes ready-to-use illumination devices from the bottom of the ramp as well as illumination of the top of the ramp. The platform and ramps are lined with safety fences and rails.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments