ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov (TIOP)

Construsoftbimawards - ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov (TIOP)
Category Infrastructure Projects
Year 2023
Country Slovakia
Organization HESCON s.r.o.
Project partners General projektant/autor návrhu - Valbek SK, spol. s r.o.
Author Peter Mikloš, Lucián Lesňák
Co-authors Lucián Lesňák
Client ŽSR - Železnice Slovenskej republiky
Place of construction Trebišov
Tags

TIOP je stavba slúžiaca dopravným účelom na východnom Slovensku. Slúži ako dopravný uzol prepájajúci rôzne druhy dopravy vrátane prechádzajúcej širokorozchodnej trate. Do toho času existujúce železničné zastrešenie vlakového nástupišťa bolo realizované ako železobetónová monolitická konštrukcia, naproti čomu bol nový návrh z oceľových prvkov. K existujúcej prevádzkovej budove bola z kapacitných dôvodov navrhnutá nová železobetónová prevádzkovo-technologická budova PTB. Celý projekt dopĺňa návrh zastrešenia autobusových zastávok. Keďže ide o miesto verejného záujmu, okrem základných bezpečnostných a kapacitných požiadaviek na stavbu bolo potrebné splniť aj architektonické stvárnenie navrhovaných priestorov. Z toho dôvodu bol dôraz kladený na estetické spracovanie pripojovacích detailov, ktoré tak dotvárali celkový dojem z priestorov železničnej stanice.
Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov spája predovšetkým dopravu železničnú s dopravou autobusovou. Návrh má za účel optimalizovať a podporiť prepravu občanov nielen v užšom okolí Trebišova, ale aj v širšom zmysle celého Košického kraja. Projekt, ktorej generálnym projektantom je firma Valbek SK, spol. s r.o. pozostáva z 3 základných stavebných objektov:
– hlavný objekt prevádzkovo-technologickej budovy PTB
– zastrešenie nástupišťa ŽSR
– zastrešenia nástupíšť pre autobusovú dopravu pozostávajúce zo samostatného zastrešenia v priestore dopravy a zastrešenia priľahlého k hlavného objektu PTB
Dôležitou požiadavkou na stavbu bolo prevedenie navrhnutých detailov tak, aby v žiadnom prípade nenarúšali vzhľad konštrukcií. Malo ísť teda o prípoje skryté, nepriznané, so skrutkami umiestnenými bez potreby prídavných styčníkových plechov.

Terminal of integrated passenger transport Trebišov – ŽSR is a structure which is serving for transport purposes in eastern Slovakia. It works as a transport hub connecting various types of transportation, including the passing broad-gauge line. Until now, the existing railway roofing of the train platform was designed as reinforced concrete monolithic structure, compare to the new design which was designed as steel structure. Due to the capacity reasons, new reinforced concrete building for services and technology BST was proposed alongside the existing one. The overall project is complemented by the proposal for the roofing of bus stops. Since it is a place of public interest, in addition to the safety and capacity requirements for the building, it was also necessary to fulfil the architectural contemplation of the proposed premises. For this reason, the emphasis was placed on the aesthetic processing of the connection details, which thus completed the overall impression of the premises of the railway station.
The terminal of integrated passenger transport terminal primarily connects rail transport with bus transport. The purpose of the proposal is to optimize and support the transportation of citizens not only in the immediate vicinity of Trebišov, but also in the sense of the entire Košice region. The project, whose general designer is Valbek SK, spol.s.r.o. consists of 3 important objects:
– the main object of the building for services and technology BST
– roofing of the ŽSR platform
– roofing for bus transport is consisting of a separate roof in the transport area and a roof adjacent to the main building
An important requirement for this structure was the implementation of details in such a way that they would not disturb and mess the appearance of the structures in any way. So designed connections were supposed to be hidden, unrecognized, with screws placed without the need for additional connecting plates.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments