Aurubis BOB

Construsoftbimawards - Aurubis BOB
Category Industrial Projects
Year 2024
Country Benelux
Organization CSM Steelstructures
Project partners Van Roey, RCK
Author Giel Schildermans
Client Aurubis
Place of construction Olen
Tags Tekla StructuresSteel

Aurubis BOB:
Aurubis, een toonaangevende wereldwijde leverancier van non-ferrometalen en een van de grootste koperrecyclers ter wereld, heeft officieel het startschot gegeven voor de bouw van zijn ultramoderne en energie-efficiënte bleed treatment plant in zijn vestiging in Olen, België. De nieuwe BOB-fabriek (Bleed treatment Olen Beerse), waar waardevolle metalen zoals nikkel en koper zullen worden teruggewonnen uit de elektrolytstroom (The bleed), zal voldoen aan de hoogste milieunormen in België en de Europese Unie en zal ongeveer 30 nieuwe banen creëren voor de regio.
Deze bijkomende recyclagefaciliteit is in staat om de volledige productiecyclus intern af te dekken – een echte mijlpaal voor de fabriek in Olen.
In een hydrometallurgisch proces zal BOB waardevolle metalen zoals nikkel en koper recupereren uit de elektrolytstromen die vrijkomen in de tankenhuizen tijdens de metaalproductie in de Aurubis vestigingen in Beerse en Olen (beide in België). “Onze metalen spelen een sleutelrol in de overgang naar groene energie, in elektrische mobiliteit en in een steeds meer gedigitaliseerde wereld.”

Tekla:
Tijdens het ontwerp en de bouw worden talloze aanpassingen doorgevoerd om het eindresultaat te verbeteren. Tekla biedt een omgeving die niet alleen het modelleren van een afgewerkte constructie mogelijk maakt, maar ook deze wijzigingen. Door een directe link te leggen tussen de onderdelen en hun tekeningen, zorgt Tekla ervoor dat elke onderdeeltekening up-to-date blijft en dat eventuele GA-tekeningen ook worden bijgewerkt. Dit stroomlijnt het modelleerproces.
De koppeling tussen Tekla en Grasshopper maakt het mogelijk om snel de verschillen tussen het Tekla-model en metingen op locatie te vergelijken. Tekla heeft ook de mogelijkheid om IFC-bestanden te importeren en te tonen binnen het model. Dit maakt het gemakkelijk om aanpassingen te maken en te controleren op botsingen met het beton.

Aurubis BOB:
Aurubis, a leading global provider of non-ferrous metals and one of the largest copper recyclers worldwide, officially kicked off construction of its state-of-the-art and energy-efficient bleed treatment plant at its Olen site in Belgium. The new BOB (Bleed treatment Olen Beerse) facility, in which valuable metals like nickel and copper will be recovered from the electrolyte stream (the bleed), will meet the highest environments standards in Belgium and the European Union as well as create roughly 30 new jobs for the region.
This additional recycling facility allows us to cover the full production cycle in-house – a true milestone for the Olen plant
In a hydrometallurgical process, BOB will recover valuable metals such as nickel and copper contained in the electrolyte streams generated in the tankhouses during metal production at the Aurubis sites in Beerse and Olen (both in Belgium). “Our metals play a key role in the green energy transition, in electric mobility, and in an increasingly digitalized world.”

Tekla:
During design and construction, numerous adjustments are implemented to improve on the final result. Tekla provides an environment that enables not only the modeling of a finished construction but also these changes. By establishing a direct link between the parts and their drawings, Tekla ensures that every part-drawing remains up to date and that any GA drawings are updated as well. It streamlines the modelling process.
The connection between Tekla and Grasshopper makes it possible to quickly compare the differences between the Tekla model and on site measurements. Tekla also has the ability to import and show IFC files within the model. This makes it easy to make adjustments and double-check for clashes with the concrete.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments