A kategória győztese országonként

New Amsterdam Court House

Construsoftbimawards - New Amsterdam Court House
Kategória Közérdekű projektek
Év 2020
Ország Benelux
Szervezet CSM Steelstructures
Szerző Peter Martens
Társszerzők CSM, RCK, IV
Ügyfél NACH DBMO
Az építmény helye Amsterdam
Tags

Het New Amsterdam Court House (NACH) wordt het nieuwe thuis voor de Amsterdamse Rechtbank.

Het door architectenbureau KAAN ontworpen gebouw, moet in de toekomst zorgen voor een optimaal en professioneel functioneren van de rechtspraak. Transparant en open waar het kan, veilig en discreet waar het moet, huisvest NACH in de toekomst 1.200 medewerkers en talrijke bezoekers. Met een vloeroppervlakte van 47.250 m², verdeeld over 11 bouwlagen, en een zeer strakke gevel straalt het gebouw gezag uit naar de gebruikers.

Waar de kelder en de eerste vijf verdiepingen hoofdzakelijk zijn opgetrokken uit betonnen wanden in combinatie met stalen vloerliggers, en de hoeveelheid staal hierin beperkt blijft tot 1800 ton, hebben de bovenste zes verdiepingen een volledig stalen structuur met een gewicht van ca. 3.300 ton en 22.500m² aan staalplaatbetonvloeren. Ook in de gevel is een belangrijke rol weggelegd voor staal. De dragende gevelkolommen, die zich in feite buiten de isolatieschil bevinden, worden omkleed met stalen gevelkappen. Naar boven toe verfijnt het raster zich met toevoeging van schijnkolommen en horizontale kappen. In totaal is voor de gevelconstructie ca. 700 ton staalplaat gebruikt.

De engineering van dit complexe project nam ongeveer 2 jaar in beslag. Hierbij werd veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijkheden die BIM te bieden heeft. Zo werden wapeningsclashes in de vele complexe staal-betonverbindingen steeds ruim op voorhand gedetecteerd en bleek het ook een onmisbaar hulpmiddel in de coördinatie van de meer dan 13.000 sparingen in de vloerliggers ten behoeve van installaties. De strakke gevelafwerking vereiste dat er strikte toleranties opgelegd dienden te worden aan de gevelkolommen. Hiervoor werden verbindingen bedacht die het mogelijk maakten om de gevelkolommen apart te richten nadat de betonvloer reeds was uitgehard. Ook hier werd BIM gebruikt om de raakvlakken met andere partijen, zoals de glasleverancier, tijdig in beeld te brengen.

The New Amsterdam Court House (NACH) will be the new home for the Amsterdam Court. In the future, the building designed by KAAN architects should ensure an optimal and professional functioning of the judiciary. Transparent and open where possible, safe and discreet where necessary, NACH will accommodate 1,200 employees and numerous visitors in the future. With a floor area of 47,250 m², divided over 11 floors, and a very sleek facade, the building radiates authority to the users.

Where the basement and the lower floors are mainly built with concrete walls combined with steel floor beams, and the amount of steel limited to 1,800 ton, the upper six floors have an all-steel structure which consists out of 3,300 tons of steel and 22,500 m² of steel deck floors. Steel also played an important role in the facade. The load-bearing façade columns, which are in fact outside of the insulation shell , are covered with steel façade caps. The grid refines upwards with the addition of false columns and horizontal caps. About 700 tons of steel plates were used for the entire façade construction.

The engineering of this complex project took about 2 years. Extensive use was made of the possibilities which BIM has to offer. Clashes with reinforcement bars in the many complex steel-concrete connections were always detected well in advance and it also proved to be an indispensable tool in the coordination of the more than 13,000 floor beam openings for installation use.
The sleek façade construction also required strict tolerances to be imposed on the columns. For this reason, connections were designed to align the columns even after the concrete floor was hardened. BIM was frequently used here to identify the interfaces with other parties, such as the glass supplier, in a timely manner.

Hagyja meg véleményét

1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Mooi om dit project genomineerd te zien. Was van mijn kant ook een prettige samenwerking met CSM. Uitwisseling geheel gedaan doormiddel van IFC’s en daar de controle op kunnen doen. Coordinate van de sparingen op deze manier was super.