Ocelová konstrukce pro čistírnu spalin Tubli Bahrain

Construsoftbimawards - Ocelová konstrukce pro čistírnu spalin Tubli Bahrain
Category Industrial Projects
Year 2020
Country Czech Republic
Organization Allcons Industry s.r.o.
Author Allcons Industry s.r.o.
Place of construction Bahrain, Tubli
Tags

Projekt WTE Tublli je výstavba technologického celku čistírny spalin z kotle pro spalování kalů. Je zde použita technologie tzv.suchého čištění tzv. Dry type Flue Gas Cleaning plant.
Místo projektu je lokalitě Tubli, blízko hlavního města Manáma, Království Bahrain.
Součastí dodávky Allcons Industry s.r.o. byla dílenská dokumentace a statický návrh styčníků podpůrných konstrukcí pro filtry a sila, spalinovody, potrubí a konstrukci sil.
Podpůrné konstrukce Filtrů a sil jsou navrženy jako prutové konstrukce tvořené nosnými rámy se svislým a vodorovným ztužením pro přenos vodorovných sil. Podpůrné konstrukce filtrů a sil jsou kompletně zinkované. Objekty Filtrů a sil jsou uloženy na ložiscích a zajištěny táhly proti převržení. Potrubí a spalinovody jsou konstruovány jako samonosné, uložené do podpůrných ocelových nebo betonových konstrukcí pouze lokálně. Konstrukčně se konstrukce kouřovodů a sil skládají ze skružených plechových dílů svařovaných v dílně do montážních celků, které se na stavbě svařují k sobě. Konstrukce sil jsou doplněny o pochozí stropní konstrukce, přístupovými žebříky, nozzely pro osazení měřících prvků a provzdušňovacími systémy na jejich výsypkách.

– nosné ocelová kce: 161,4 tuny
– konstrukce spalinovodů a potrubí: 19,2 tuny
– konstrukce sil: 44,8 tuny

The project WTE,Tubli comprises the installation of a Dry type Flue Gas Cleaning plant for treatment of the flue gas of s a sludge incinator.
The site is located in Tubli , Near The Capital Manama, Kingdom of Bahrain.
The subject of the contract was workshop documentation and connection design of supporting structures for Filters and Silos, Flue gas ducts, Ductworks and Silos structures.
Supporting structures for Filters and Silos are designed as structures made of bearing moment frames and concentrically braced frames as a main force resisting system. Whole supporting structures for Filter and Silos structures are galvanized. Filters and Silos are supported by bearings and ensured by rods against to overturning and uplift. Flue gas ducts and ductworks are designed as self-bearing, supported by steel or concrete structures locally only. Structurally the Flue gas ducts and Silos, they consist of bended sheet metal parts welded in the workshop into assembly parts, which are welded together on site. Structures of Silos are equiped by walkable ceiling structures, access ladders, nozzles for measurements and earification systems on silo hoppers.

– bearing steel structures: 161,4 tons
– Flue gas duct and Ductworks: 19,2 tons
– Silo structures: 44,8 tons

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments