Roneo Corner

Construsoftbimawards - Roneo Corner
Category Commercial Projects
Year 2023
Country Poland
Organization KRITTER
Author Marcin Andrzejewski
Co-authors Magdalena Matusiak, Oleksandr Varokha, Karolina Udowicka, Aleksandra Polewiak
Client FP McCann
Place of construction Romford, Anglia
Tags

Roneo Corner – budnek o powierzchni użytkowej około 4500m2 posiadający 9 kondygnacji naziemnych i zapewniający 48 mieszkań (po 6 lokali na każdym piętrze) oraz garaż znajdujący się na parterze. Obiekt znajduje się w miejscowości Romford w bliskim sąsiedztwie Londynu w Wielkiej Brytanii. Inwestycja powstaje na dawnych terenach przemysłowych i będzie świetnie skomunikowana z aglomeracją Londynu poprzez linię kolejową. Inwestorem oraz głównym wykonawcą jest firma Hollybrook. Nasze biuro było odpowiedzialne za stworzenie modelu BIM całego budynku oraz projektu wykonawczego i warsztatowego elementów prefabrykowanych – ścian zewnętrznych warstwowych, paneli okładzinowych, ścian wewnętrznych, schodów, podestów oraz płyt pełnych. Konstrukcja garażu na parterze wykonana jest w technologii szkieletowej monolitycznej typu płyta-słup. Strop nad garażem to konstrukcja typu „transfer slab” o grubości 900mm. Jest to ustrój częściej spotykany właśnie w Wielkiej Brytanii. Konstrukcja monolityczna parteru zamknięta jest panelami okładzinowymi, natomiast wszystkie piętra powyżej garażu są w całości prefabrykowane. Wyzwaniem okazały się nietypowa geometria narożników budynku, rozkład cegieł na elewacjach, ściany typu „reckli” – imitujące panele okładzinowe o grubości 680mm czy ciężar niektórych ścian przy ograniczonej nośności dźwigu.

Roneo Corner – a building with a usable area of approximately 4,500 m2, with 9 above-ground storeys and providing 48 apartments (6 apartments on each floor) and a garage located on the ground floor. The facility is located in the town of Romford in close proximity to London, UK. The investment is being built on brownfield site and will be well connected with the London agglomeration via a Crossrail. The investor and main contractor is Hollybrook. Our office was responsible for creating the BIM model of the entire building as well as the executive and workshop design of prefabricated elements – external sandwich walls, cladding panels, internal walls, stairs, platforms and solid slabs. The structure of the garage on the ground floor is made in the monolithic flat slab technology. The ceiling over the garage is a 900mm thick transfer slab structure. This system is more common in Great Britain. The monolithic construction of the ground floor is closed with cladding panels, while all floors above the garage are fully prefabricated. The challenge was the unusual geometry of the corners of the building, the distribution of bricks on the facades, walls of the “reckli” type – imitating cladding panels with a thickness of 680mm or the weight of some walls with a limited crane load capacity

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments