Ardee Nursing Home

Construsoftbimawards - Ardee Nursing Home
Category Public Interest Projects
Year 2023
Country Poland
Organization Precast spółka z o.o.
Project partners N/A
Author Precast spółka z o.o.
Co-authors N/A
Client N/A
Place of construction Ardee, Irlandia
Tags

Ardee Nursing Home to innowacyjny projekt domu opieki zlokalizowany w malowniczym mieście Ardee. Kompleks składa się z dwóch dwupiętrowych bloków, zaprojektowanych z myślą o zapewnieniu pensjonariuszom 50 wygodnych miejsc otoczonych zielenią i przestrzenią do relaksu na świeżym powietrzu.
Nasz zespół projektowy miał za zadanie opracować skomplikowany model obliczeniowy oraz cyfrowy dla całego obiektu. Projekt ten, realizowany na poziomie BIM Level 3, stanowił dla nas wyzwanie od samego początku, wymagając intensywnej koordynacji z wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
Konstrukcja nośna budynku, składająca się z pełnych ścian o grubości 200mm, sprężonych płyt kanałowych o grubości 200mm, nadbetonu o grubości 100mm oraz w nielicznych miejscach z płyt sprężonych o różnej grubości i nadlewce, była szczególnie skomplikowana ze względu na liczbę otworów wykonanych zarówno przed, jak i po montażu.
Wspomniane trudności były dodatkowo potęgowane ze względu na złożoność ścian, zintergorwaną instalację elektryczną, oraz wysokie standardy jakości wymagane przez klienta. Komplikacje spotykane były również na stołach produkcyjnych, co wiązało się z niecodziennym poziomem precyzji i skomplikowanych połączeń.
Podczas montażu elementów, zespół musiał poradzić sobie z wieloma wyzwaniami związanymi z wysokościami ścian, nietypowymi połączeniami i ogromną dokładnością wymaganą. Pomimo tych wyzwań, nasz zespół sprostał zadaniu, z powodzeniem kończąc ten pionierski projekt.
Ardee Nursing Home był dla naszego biura pierwszym tego typu obiektem, a teraz czekają nas kolejne dwie podobne inwestycje w Athlone i Thomastown. Jesteśmy dumni, że mogliśmy przyczynić się do tego innowacyjnego projektu, który łączy najnowsze technologie BIM z troską o najwyższe standardy opieki nad starszymi. Ten projekt zgłaszamy do konkursu Tekla BIM Awards 2023, jako dowód naszego zaangażowania w rozwój nowoczesnych rozwiązań budowlanych.

Ardee Nursing Home is an innovative care home project located in the picturesque town of Ardee. The complex consists of two two-storey blocks, designed to provide 50 comfortable places for residents, surrounded by greenery and open space for outdoor relaxation.
Our project team was tasked with developing a complex computational and digital model for the entire object. This project, carried out at BIM Level 3, was a challenge for us from the very beginning, requiring intensive coordination with all participants in the construction process.
The load-bearing structure of the building, consisting of solid walls 200mm thick, hollow core slabs 200mm thick, concrete topping 75mm thick, and in a few places, solids pre-stressed slabs of various thicknesses and topping, was particularly complex due to the number of perforations for openings both before and after assembly.
These difficulties were further complicated by the complexity of the walls, especially the integrated electrical system, and the high quality standards required by the client. Difficulties were also encountered at the production tables, which involved an unusual level of precision and complex connections.
During the assembly of the elements, the team had to cope with many challenges related to the heights of the walls, unusual connections, and the enormous precision required. Despite these difficulties, our team rose to the challenge, successfully completing this pioneering project.
Ardee Nursing Home was the first project of its kind for our office, and now we have two more similar projects in Athlone and Thomastown ahead of us. We are proud to have contributed to this innovative project, which combines the latest BIM technologies with care for the highest standards of elder care. We are submitting this project for the Tekla BIM Awards 2023, as proof of our commitment to the development of modern construction solutions.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments