Projekt przęseł wiaduktu kolejowego

Construsoftbimawards - Projekt przęseł wiaduktu kolejowego
Category Student Projects
Year 2024
Country Poland
Organization Politechnika Wrocławska
Author Mikołaj Hojnacki
Place of construction Wrocław
Tags Tekla StructuresSteel

Załączony model wraz z rysunkami stanowi fragment zrealizowanej pracy inżynierskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Analizowanym obiektem w pracy dyplomowej był wiadukt kolejowy zlokalizowany we Wrocławiu nad ul. Robotniczą. Praca składała się z części studialnej oraz projektowej, gdzie zaproponowano dwa różne warianty przekroczenia przeszkody komunikacyjnej.

Do zakresu pracy należało wybranie jednego z wariantów, przeprowadzenie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych w programie SOFiSTiK, a na końcu przygotowanie dokumentacji wykonawczej wybranych elementów konstrukcji. Wiadukt zamodelowano w programie Tekla Structures przy pomocy którego wykonano również rysunki warsztatowe elementów wysyłkowych oraz wygenerowano zestawienie stali.

Końcowo przedstawiono wizualizacje konstrukcji stalowej obiektu na załączonych grafikach.

The attached model with drawings is a fragment of engineering work completed at the Faculty of Civil and Water Engineering of the Wrocław University of Science and Technology. The object analyzed in the diploma thesis was a railway viaduct located over ul. Robotnicza in Wrocław. The work consisted of a study and a design part, where two different variants of crossing the communication obstacle were proposed.

The scope of work included selecting one of the variants, performing static and strength calculations in the SOFiSTiK program, and finally preparing detailed documentation of selected structure elements. The viaduct was modeled in Tekla Structures, which also used workshop drawings of shipping elements and a steel schedule to be generated.

Finally, visualizations of the steel structure of the facility were presented in the attached graphics.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments