Projekt przęsła mostu drogowego

Construsoftbimawards - Projekt przęsła mostu drogowego
Category Student Projects
Year 2024
Country Poland
Organization Politechnika Wrocławska
Author Mikołaj Hojnacki
Place of construction Wrocław
Tags Tekla StructuresSteel

Projekt zrealizowano w ramach kursu projektowego “Mosty Metalowe 1” na specjalności Inżynieria Mostowa na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. W ramach kursu projektowano jednoprzęsłowy most o konstrukcji zespolonej i schemacie statycznym belki swobodnie podpartej o rozpiętości teoretycznej przęsła 18 m.

Konstrukcję stalową mostu po wykonaniu stosownych obliczeń statyczno-wytrzymałościowych w programie SOFiSTiK, obiekt zamodelowano w programie Tekla Structures. W modelu uwzględniono zarówno łączniki zespalające dźwigary stalowe z żelbetową płytą pomostu, żebra poprzeczne dźwigarów, a także blaszki do podwieszenia deskowania pomostu na czas betonowania płyty.

The project was implemented as part of the “Metal Bridges 1” design course on the Bridge Engineering program at the Faculty of Civil Engineering of the Wrocław University of Science and Technology. The course involved the design of a single-span structure, mainly composite structures and static diagrams of a supported free beam with a theoretical span of 18 m.

The steel structure of the bridge after performing appropriate static and strength calculations in SOFiSTiK bridge was modeled in Tekla Structures. In the model used in the case of connectors connecting steel girders with the reinforced concrete deck slab, transverse ribs of the girders, as well as plates for suspending the deck formwork while concreting the slab.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments